Szűrés

Vízügyi munkatárs

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Vízügyi munkatárs

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Vízgazdálkodási és vízépítési ismeretek

A vizsgatevékenység leírása

Az írásbeli feladatsor a KKK tudáselemeit tartalmazó feleletválasztó feladatokból, feladatalkotó feladatokból és ábraértelmezési, valamint adatfeldolgozási – számítási feladatokból áll.

Az adatfeldolgozási – számítási feladatok a következő ismeretek számonkéréséből állíthatók össze:

 • Csapadék-idősor értelmezése, rajzolása, csapadékösszeg meghatározása.
 • Vízállás adatok feldolgozása: vízállás idősor értelmezése, ábrázolása, vízállás adatsor szélső és középértékeinek meghatározása.
 • Vízhozam adatok feldolgozása: vízhozamgörbe értelmezése, ábrázolása adatsorok alapján.
 • Keresztszelvények területének meghatározása.
 • Földtömegszámítás egyszerű trapéz szelvényű csatorna, vagy földgát egy szakaszára.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.

A feleletválasztó feladatok, feladatalkotó feladatok és ábraértelmezési feladatok aránya az interaktív vizsga pontszámainak 80%-a, a számítási feladatok pontszámának aránya az interaktív vizsga pontszámainak 20%-a.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Vízügyi munkatársi tevékenység

A vizsgatevékenység leírása

A vizsga helyszínén kivitelezhető projekt jellegű gyakorlati feladatokból a vizsgázó által kihúzott gyakorlati feladat megvalósítása, dokumentálása.

A vizsgafeladatok, alkalmazkodva a helyszíni lehetőségekhez például a következők lehetnek:

 • Csővezetékek, csatornák szerelési munkáinak elvégzése műhelykörülmények között a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.
 • Valamely vízmű/csatornamű üzemeltetése során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése.
 • Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése, az eredmények dokumentálása.
 • Vízhozam mérése mérőbukóval, köbözéssel, az adatok feldolgozása, értékelése, a mérés dokumentálása
 • Geodéziai mérések: egyszerű kitűzési feladatok végrehajtása kitűzési vázlatrajz alapján, a mérések pontosságának önellenőrzésével, az ellenőrzés eredményének dokumentálása. Terület felmérése geodéziai GPS vagy GNSS segítségével, a mérési eredmény dokumentálása.
 • Árvízvédelmi feladatok: nyúlgát, ellennyomó medence, bordás megtámasztás építése homokzsákból.
 • Valamely gépcsoport, műtárgy vagy berendezés üzembe helyezése, üzemi paraméterek ellenőrzése.

A feladat kidolgozása közben saját jegyzet és a vonatkozó kézikönyvek használhatóak.

A vizsga fejlesztője/szervezője több projektleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a projektet önállóan megvalósítja. A projektfeladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg vizsgázók számánál kettővel több projektfeladat kerüljön összeállításra. A projekt feladat leírásának tartalmaznia kell a gyakorlati vizsgához kapcsolódó szakmai beszélgetés kérdéseit is, amelyek tartalmukban a gyakorlati vizsgafeladathoz kapcsolódnak.

A vizsgafejlesztés során olyan projektleírásokat kell létrehozni, amely leírás strukturáltan tartalmazza:

 • A projekt során megoldandó problémákat.
 • A problémák megoldásához szükséges és használható eszközöket.
 • A problémák megoldásához szükséges információkat, vagy azok elérésének útját.
 • A projekt végrehajtása során betartandó összes szabályt.
 • A létrehozandó produktumok mennyiségi, formai, kritériumait.
 • A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A projektfeladatot a vizsgaszervező által előre elkészített értékelőlap alapján kell értékelni. Az értékelőlapot az alábbi szempontok és kritériumok alapján állítja össze a vizsgaszervező:

SzempontEredmény százalékértékeKritérium
 KitűnőNem elfogadható
Projektleírásban szereplő probléma megoldása.70%Minden problémát megoldott.Egyetlen problémát sem sikerült megoldania.
Helyes eszközhasználat.5%A probléma megoldásához szükséges eszközöket helyesen, szakszerűen használja.A probléma megoldásához szükséges eszközöket három feladat megoldása során szakszerűtlenül használja.
Projekt megvalósítása során a biztonsági, munkavédelemi szabályokat betartja.10%A vonatkozó biztonsági, munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartjaSúlyos munkavédelmi, biztonsági hibát vét.
A projekt megvalósítása során felmerülő szakmai kérdésekre válaszol (szakmai beszélgetés).10%A szakmai beszélgetés során a felmerülő kérdésekre helyes válasz ad.A szakmai beszélgetés során a felmerülő kérdésekre nem tud helyes válasz adni.
Projekt leírásban meghatározott formai szabályok betartása.5%A produktum a formai szabályoknak megfelelően jött létre, áttekinthető.A produktum a formai szabályoknak nem megfelelően jött létre és/vagy nem áttekinthető.
100%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.