Szűrés

Szociális és rehabilitációs szakgondozó

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szociális és rehabilitációs szakgondozó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő
szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
Szakmához kötődő további sajátos követelmények: —

Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szociális, rehabilitációs és foglalkoztatási ismeretek
A vizsgatevékenység leírása:

A vizsgafeladat a szociális és rehabilitációs szakgondozó szakma képzési és kimeneti követelményeiben meghatározottak alapján készül el, célja a szakirányú oktatás szakmai követelményeinek mérése (képesség, tudás, attitűd, felelősség-autonómia).

A központi interaktív vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor, amely az alábbi feladattípusokat tartalmazza:
● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét) 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között meg kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítás az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra (“C”) vagy egyik fogalomra sem igaz („D”). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Relációanalízis (A tesztkérdés helyes megválaszolásához gondosan el kell olvasni a megadott összetett mondatot, amelynek az első része egy állítást tartalmaz, mely lehet igaz vagy hamis, a mondat második része pedig egy indoklást tartalmaz, mely ugyancsak lehet igaz vagy hamis. Mindezek figyelembevételével az összefüggés-elemző, illetve reláció analízis típusú tesztkérdésekben öt kombináció adódik, melyek közül a helyest meg kell találni, és annak betűjelét megadni) 5 darab kérdés, jó válasz esetén/kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Egy kérdéshez négy meghatározás tartozik, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 5 darab kérdés, jó válasz esetén / kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Mondatkiegészítés (A feladatban öt olyan mondat olvasható, melynek egy-egy szava helyett pontok állnak, és a beillesztendő egy-egy szó teszi igazzá a mondatokat.) 5 darab kérdés, jó válasz esetén/ kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelyeknél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis (H). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Fogalom definíció:
● Fogalom meghatározás I. (Öt darab fogalmat definiáljon) 5 darab definíció, jó válasz esetén definíciónként 2 pont, összesen 10 pont értékben.
● Fogalom meghatározás II. (Öt darab definíciót határozzon meg) 5 darab definíció, jó válasz esetén definíciónként 2 pont, összesen 10 pont értékben.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 40 %-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése:
A. Portfólió készítése
B. Gyakorlati vizsgafeladat

A vizsgatevékenység leírása
A vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 30%

A. Portfólió készítése

A portfólió kötelező elemei:
● Egy, a képzés ideje alatt – bármely, a szakirányú oktatás követelményeiben szereplő ápolás, gondozás, foglalkoztatás, rehabilitációs gyakorlat során – elvégzett konkrét szakmai gyakorlat pontos leírása (a gyakorlat célja, menete, az eredmény bemutatása, értékelése).
● Külső helyszínen megvalósított szakmai gyakorlaton végzett tevékenységről a tevékenységvezető személy írásos szakvéleménye.
● Iskolai előmenetel bemutatása: az év végi eredmények bemutatása, a szakmai fejlődésre fókuszálva (reflexiók és önértékelés).
● Közösségi munka bemutatása, dicséretek, ajánlások csatolása.

Választható elemek:
● Szakmai versenyek és eredményeik bemutatása, amelyeken a tanuló részt vett. Szakmai események bemutatása, amelyeken részt vett a tanuló: konferencia, műhelymunka, szakmai bemutatók, szakmát népszerűsítő rendezvények.
● Önkéntesként végzett tevékenység bemutatása.

B. Gyakorlati vizsgafeladat
A vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 70%

A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási, gondozási, rehabilitációs és foglalkoztatási feladatok

A szakmai oktatás során megszerzett tudás bemutatása a vizsga helyszínén.
A vizsgázó a vizsgaközpont által összeállított tevékenységlistából választva bemutatja az adott tevékenységet. A tevékenységlistának legalább 15 eleműnek kell lennie. A listában szereplő egy adott tevékenység a szakirányú oktatás szakmai követelményeinek legalább 2, legfeljebb 3 képességét, tudáselemét méri.
A gyakorlat elvégzése után a vizsgázó szakmai beszélgetés keretében válaszol a vizsgabizottság által feltett szóbeli kérdésekre a gyakorlatban szerepelt alapműveletek és a gyakorlathoz kapcsolódó balesetvédelmi ismeretek témáiban.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: “A” rész: 30 perc, “B” rész: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60 %
A vizsgarészek aránya a projektfeladaton belül: “A” rész 50 %, “B” rész 50 %,
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

C. Portfólió készítése

A vizsgázónak a kész portfóliót legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 30 nappal le kell adnia a képző intézménynek. A leadott portfóliót egy a tanulót oktató szaktanárnak vagy gyakorlati oktatónak az aláírásával hitelesítenie kell.
Az értékelés részei:
Formai szempontok (30 %)
● áttekinthető,
● igényesen összeállított,
● terjedelme megfelelő (a prezentáció maximum 20 diából áll). Szakmai szempontok (40 %):
● nem tartalmaz szakmai tévedéseket, hibákat,
● a szakmai nyelv használata igényes A portfólió szóbeli bemutatása (30 %).
● előadásmód
● időkeret betartása,
● a szakmai nyelv használata

D. Gyakorlati vizsgafeladat
A vizsga során értékelendő területek:

● kommunikáció formája, módja, minősége a gondozottakkal (20 %)
● a munkavégzésre való előkészítés és felkészülés minősége (20 %);
● a szakmai protokoll betartása (25 %)
● a kompetenciahatárok betartása (20 %);
● szükséges dokumentáció vezetése (15 %)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 40
%-át elérte.