Szűrés

Szociális és mentálhigiénés szakgondozó

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.
szakmához kötődő további sajátos követelmények: szakmai idegen nyelv (orvosi latin) részletes ismerete a betegségek, tünetek, megnevezése, leírása szempontjából.
Központi interaktív vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szociális és mentálhigiénés szakgondozó
A vizsgatevékenység leírása

Az írásbeli vizsga a szakirányú oktatás szakmai követelményeinek (tanulási eredményeinek) – amelyek a képesség, tudás, attitűd, felelősség, autonómia elméleti tudásanyagával kapcsolatosak
– mérésére szolgál, amelyhez a következő séma szerint kell összeállítani tesztlapot:

Feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor, amely az alábbi feladattípusokat tartalmazza:
● Egyszerű feleletválasztás: a tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét. 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen: 5 pont értékben.
● Asszociáció: fogalmak / állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások egyik („A”), a másik („B”), mindkét („C”), illetve egyik fogalomra sem („D”) vonatkozhatnak. 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen: 5 pont értékben.
● Relációanalízis: a tesztkérdés helyes megválaszolásához gondosan el kell olvasni az összetett mondatot, amelynek az első része és második része is egy-egy igaz vagy hamis állítást tartalmaz. Mindezek figyelembevételével az összefüggéselemző, illetve reláció analízis típusú tesztkérdésekben öt kombináció adódik, melyek közül az adott összetett mondatra vonatkozót kell megtalálni, és annak betűjelét megadni) 5 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen: 5 pont értékben.
● Hibakereső egyszerű feleletválasztás: négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni. 5 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen: 5 pont értékben.
● Mondat-kiegészítés: öt olyan mondat olvasható, melynek egy-egy szava helyett pontok állnak, a beillesztendő szó teszi igazzá az adott mondatot. 5 darab mondat, jó kiegészítés esetén mondatonként 1 pont, összesen: 5 pont értékben.
● Igaz-hamis: egy-egy állítás, amelyeknél eldöntendő, hogy igazak (I) vagy hamisak (H). 5 darab állítás, jó válaszonként 1 pont, összesen: 5 pont értékben.

● Fogalomdefiníció:

● Fogalom meghatározása I.: Öt darab fogalmat definiáljon. Megfelelő meghatározásonként 2 pont, összesen: 10 pont értékben.
● Fogalom meghatározása II.: Öt darab definíciót határozzon meg. Definíciónként 2 pont, összesen: 10 pont értékben.
▪ A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● Az összértékelés százalékos formában történik.
● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Esetmunkával kapcsolatos záródolgozat és prezentáció bemutatása.
A vizsgatevékenység leírása

A záró dolgozat részei:
a.) A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető a gyakorló intézményről, SZMSZ, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, minimum 2 oldal, maximum 5 oldal terjedelemben.
b.) Egy kiválasztott ellátott személy életútjának bemutatása, illetve szükséglet-listájának feltérképezése gondozási és mentálhigiénés szemszögből, valamint a gondozási feladatok, a javasolt megoldások bemutatása (esetmunka).
● Formai követelmények: minimum 20 oldal, maximum 40 oldal terjedelemmel, Arial 12-es betűméret, 1.5 sortávolsággal, spirálozva.
● Leadási határidők:

 • a vizsgázó leadja a záródolgozatot a központi interaktív vizsga előtt 30 nappal 1 példányban a képzőintézmény részére
 • a képzőintézmény felelőse a dolgozatot a részletes bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének átadja a vizsgát megelőző 10 nappal.
  A záródolgozat témavezetője lehet az adott képzésben oktató tanár, akivel a vizsgázó a dolgozat megírásának ideje alatt minimum 3 alkalommal konzultál.
  A bírálatot a képzésben nem résztvevő, gyakorló intézményben dolgozó diplomás munkatárs végezze.
  A záródolgozat bírálata során megfogalmazódott kérdéseket (2-4 db) a vizsgázó a záródolgozat bemutatása során megválaszolja.
  Az összefüggő, 160 órás szakmai gyakorlat gyakorlati naplója és a gyakorlaton történő részvételről szóló igazolás a záródolgozat mellékletét kell képezze.
  A záródolgozathoz készített prezentáció minimum 15, maximum 30 diából álljon, amelyeket e-mailben el kell küldeni a témavezető részére a vizsga előtt 15 nappal.

A vizsgatevékenység végrehajtására (bemutatás) rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelésnek három része van:

 1. A záródolgozat készítés folyamatának értékelése – maximum 30 pont
  ● szakanyagok, gyűjtése, feldolgozása,
  ● határidők betartása,
  ● konzultációkon való aktív részvétel,
  ● pontos felkészülés a munka elkészítéséhez,
  ● záródolgozatában bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, a részfejezeteket, a dolgozat készítése közben keletkezett produktumot,

● az esetmunkával kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával,
● a témavezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés, amit a témavezető szöveges értékelése tartalmaz
● a záródolgozat nem tartalmaz súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.

 1. A kész záródolgozat tartalmának, eredményének értékelése: (a témakiírás és a választás szabadságának lehetősége adott) – maximum 50 pont
  ● mennyire felel meg a kiírt követelményeknek,
  ● mennyire részletes, alapos, a választott témának megfelelően felépülő / tagolt
  ● az egyéni fejlődést (a hallgató saját magához viszonyított fejlődését) mennyire tükrözi,
  ● a leadott dolgozat a hallgató saját szellemi terméke, az idézeteket, hivatkozásokat pontosan feltünteti,
  ● hivatkozik a felhasznált szakirodalomra,
  ● a lényegi elemeket emeli ki,
  ● esztétikus, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, a táblázatok, diagrammok áttekinthetőek, az illusztrációk ízlésesek, dolgozat tagolása arányos,
  ● a cím a tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes,
  ● a munka tartalma megfelel a választott és előírt témáknak, annak fontos kérdéseit állítja a középpontba, a vizsgázó kifejtette, hogy neki miért azok a lényeges kérdések a témával kapcsolatban,
  ● témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja,
  ● a záródolgozat életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz és a helyi viszonyokhoz.
 2. Szóbeli prezentáció maximum – 20 pont
  ● a záródolgozat lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása,
  ● kommunikációs készség,
  ● szakszavak megfelelő használata,
  ● empátia, önállóság, elhivatottság tükröződése a kommunikációjában,
  ● ismerteti a projekt készítés közben szerzett egyéni tapasztalatait.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte értékelési elemenként.