Szűrés

Szociális ápoló és gondozó

3

Szociális ápoló és gondozó

A vizsgatevékenység megnevezése: A Szociális ápoló és gondozó szakma tanulási eredményeit felmérő központi interaktív vizsga.

A vizsgatevékenység leírása
Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi témakörök tanulási eredményeinek mérésére és értékelésére irányul:
● Szakmai kommunikáció fejlesztése, reális énkép ismerete
● Az egészséges emberi test felépítése, működése
● Az emberi fejlődés anatómiai, élettani, kórélettani sajátosságai
● Népegészségtani alapismeretek, népbetegségek, járványtani ismeretek
● Szükségletfelmérés idős, fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg vonatkozásában
● Az elsősegélynyújtás alapjai
● Ápolási, gondozási alapok
● Gyógyászati és kényelmi segédeszközök használata, beszerzése,
● A szociális munka elméleti és gyakorlati alapjai
● A mentálhigiéné alapjai
● Szociálpolitikai alapismeretek, a szociálpolitika intézményrendszere

Az online vagy írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazza az óraterv szerinti összes témakör anyagát, amelyekből az alábbi típusú feladatok készüljenek el.

 1. feladatsor: Ápolási, gondozási alapok, népegészségtani alapismeretek, az egészséges emberi test felépítése, működése, az emberi fejlődés anatómiai, élettani, kórélettani sajátosságai, elsősegélynyújtás, gyógyászati segédeszközök használata, beszerzése tanulási eredményeinek mérése:
  ● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét) 10 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
  ● Asszociáció (Fogalmak / állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra egyidejűleg („C”), vagy egyik fogalomra sem igazak („D”). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
  ● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 10 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
  ● Mondat kiegészítés (A Mondat kiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melynek egy-egy szava helyett pontok állnak, és a beillesztendő szó teszi igazzá a mondatot.) 5 darab kérdés, jó válasz esetén/ kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
  ● Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelynél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis(H). 10 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
  ● Fogalomdefiníció: Fogalom meghatározása I. (Öt darab fogalmat definiáljon) 5 darab definíció, jó válasz esetén definíciónként 2 pont, összesen 10 pont értékben.
 2. feladatsor: A mentálhigiéné alapjai, szakmai kommunikáció fejlesztése, reális énkép ismerete tanulási eredményeinek mérése:
  ● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.) 10 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
  ● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 10 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
 3. feladatsor: A szociális munka elméleti és gyakorlati alapjai, szociálpolitikai

alapismeretek, a szociálpolitika intézményrendszere, szükségletfelmérés idős, fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg esetében tanulási eredményeinek mérése:
● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.) 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Asszociáció (Fogalmak / állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra egyidejűleg („C”), vagy egyik fogalomra sem igazak („D”). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 5 darab kérdés, jó válasz esetén / kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelynél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis(H). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
● Fogalomdefiníció: Fogalom meghatározás II. (5 db definíciót határozzon meg) definíciónként 2 pont, összesen: 10 pont

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Feladatcsoportok:
● 1. feladatcsoport: 50 %,
● 2. feladatcsoport: 20 %,
● 3. feladatcsoport: 30 %.

● A vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó témakörönként is eléri az 40 %-os szintet.
● Az összértékelés százalékos formában történik.
● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevénység megnevezése:
I. Portfólió a gyakorlat tükrében
II. Gyakorlati demonstrációs vizsga

A vizsgatervékenység vagy részeinek leírása
I. Portfólió a gyakorlat tükrében
▪ A vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 30 %

a.) A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető, SZMSZ, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 3 oldal terjedelemben.
b.) Egy kiválasztott ellátott személy életútjának bemutatása, illetve a szükségletei listájának feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből. Formai követelmények: minimum 5 oldal, maximum 10 oldal terjedelemmel, Arial 12-es betűméret, 1,5 sortávolsággal, spirálozva
● Leadási határidő: a záró dolgozatot a központi interaktív vizsga előtt 30 nappal, 1 példányban a képzőintézmény részére szükséges leadni, majd azt a részletes bírálattal

együtt a képzőintézmény felelőse a vizsgabizottság elnökének átadja a vizsgát megelőzően legkésőbb 10 nappal.
A záró dolgozat témavezetője lehet az adott képzésben oktató tanár, akivel a vizsgázó a dolgozat megírásának ideje alatt minimum 3 alkalommal konzultál.
A záró dolgozat bírálata során megfogalmazódott kérdéseket (2 – 4 db) a vizsgázó a záró dolgozat bemutatása során megválaszolja.
A záró dolgozat mellékletét kell képezze az összefüggő 140 órás szakmai gyakorlati gyakorlati naplója és az arról szóló igazolás.
A záró dolgozathoz készített prezentáció minimum 5, maximum 10 diából álljon, amelyet e- mailben el kell küldeni a témavezető részére a vizsga előtt 15 nappal.

II. Gyakorlati demonstrációs vizsga: gyakorlati tételsor alapján történő gyakorlati vizsga az adott szolgáltatást igénybevevő személy mellett
▪ A vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 70 %
A feladatsort a gyakorlati oktató állítja össze a vizsga előtt, és jóváhagyásra megküldi a kinevezett vizsgabizottsági elnöknek.
A vizsgafeladatot a vizsgázó az adott szolgáltatást igénybevevő személy mellett végzi el.
A vizsgafeladat végrehajtása előtt, az adott szolgáltatást igénybevevő és a vizsgaszituációba bevont személytől beleegyező nyilatkozatot kell kérni.
A gyakorlati vizsga során a vizsgázó ügyeljen a tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatára. A vizsgafeladatot a vizsgázó a gyakorló intézményben használatos munkaruhában végezze.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a védés maximum: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

▪ I. Portfólió a gyakorlat tükrében.
▪ Az értékelésnek három része van:

 1. , A záró dolgozat készítés folyamatának értékelése – maximum 20 pont
  ● szakanyagok, gyűjtése, feldolgozása,
  ● határidők betartása,
  ● konzultációkon való aktív részvétel,
  ● pontos felkészülés a munka elkészítéséhez,
  ● portfóliójában bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagait, jegyzeteit, részfejezetét, a dolgozat készítése közben keletkezett produktumot,
  ● a projektmunkával kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával,
  ● a témavezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés, amit a témavezető szöveges értékelése tartalmaz
  ● a záró dolgozat nem tartalmaz súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat.
 2. , A kész záró dolgozat tartalmának, eredményének értékelése: (a tartalmi részben szabadon marad a témakiírás és a választás szabadságának lehetősége) – maximum 20 pont
  ● mennyire felel meg a kiírt követelményeknek,
  ● mennyire részletes, alapos, a választott témának megfelelően hogyan épül fel, hogyan tagolódik,
  ● az egyéni fejlődést (a hallgató saját magához viszonyított fejlődése) mennyire tükrözi,
  ● a leadott dolgozat a hallgató saját szellemi terméke, az idézeteket, hivatkozásokat pontosan feltünteti,
  ● hivatkozik a felhasznált szakirodalomra,
  ● a záró dolgozatban a lényegi elemeket emeli ki,
  ● a záró dolgozat esztétikus, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatok, diagrammok áttekinthetőek, illusztrációi ízlésesek, a dolgozat tagolása arányos,
  ● a cím a tartalommal összhangban van, figyelemfelkeltő, ötletes,
  ● a munka tartalma megfelel a választott és előírt témáknak, azok fontos kérdéseit állítja a középpontba. A hallgató fejtse ki, neki miért azok a lényeges kérdések a témával kapcsolatban,
  ● témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja,
  ● a záró dolgozat életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz és a helyi viszonyokhoz.
 3. , Szóbeli prezentáció maximum 10 pont
  ● a záró dolgozat lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása,
  ● kommunikációs készség,
  ● szakszavak megfelelő használata,
  ● empátia, önállóság, elhivatottság tükröződése a kommunikációjában,
  ● ismerteti a projekt készítés közben szerzett egyéni tapasztalatait.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte, értékelési elemenként.

A részszakma megnevezése: Segédgondozó

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Alkalmassági követelmények
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Eszközjegyzék a részszakmákra

Oktatótermi/csoportfoglalkozáshoz alkalmas eszközök, szolgáltatások
● Digitális-, okos-, interaktív (smart)-, flipchar tábla
● Audiovizuális eszközök (állókép-, diavetítő, episzkóp, mozgókép-, film vetítők, CD-, DVD lejátszó, rádió)
● Asztali számítógép, laptop (web 1.0, 2.0), tablet, projektor
● Internet szolgáltatás, tv (központi, zártláncú), diaporáma

Az elsősegélynyújtás tantárgy oktatásához alkalmas eszközök (Tanműhelyben kialakított demonstrációs terem)
● gyorstapasz
● gyorskötöző-, kötözőpólya, vágott mullpólya (kicsi, nagy, közepes)
● kötöző kendő
● kompressziós pólya
● rögzítő pólya
● háromszögkendő
● alumínium bevonatú elsősegély takaró
● hajlított elsősegélyolló
● fertőtlenítő oldat/spray
● egyszer használatos kesztyű
● kéztisztító (folyékony)
● defibrillátor

Alapápolás és a gondozás eszközei (Tanműhelyben kialakított helyiség(ek))
● konyhabútor, mikrohullámú sütő
● edénykészlet (lapos-, mély-, kis tányér, felnőtt/gyermek részére, speciális pl. öntapadós tányérok)
● étkészlet (kanál, villa, kés, klb. kiskanalak, felnőtt/gyermek méretben, speciális kanalak)
● pohárkészlet (normál, mércézett), szívószál, betegitató pohár, csésze-, pohártartó, fogó
● szalvéta és szalvétatartó
● tálca
● kancsó
● konyhatechnikai eszközök: pépesítésre alkalmas eszköz (aprító, daráló, passzírozó, turmixoló gép)
● papírtörlő, egyszerhasználatos terítő
● háztartási tisztító-, takarítószerek (mosogató, felmosó, súroló-, fertőtlenítőszerek, szivacs, törlő-, takarítókendők, súrolókefe, vödör, seprű, lapát stb.) papírtörlő, fertőtlenítő törlőkendő
● pedálos szemeteskuka
● fürdőszoba, fürdőkádra illeszthető-, zuhanyozóban használható fürdető szék, gurulós fürdető szék
● manikűr-, pedikűr készlet (körömcsipesz, köröm-, pedikűr olló) hajmosó sapka, körömkefe
● nylon köpeny, védőruha
● ágynemű (nagy-, kispárna, pléd, paplan)
● gyopár párnacsalád sorozat
● háztartási textíliák: (nagy-, harántlepedő, kis-, nagypárna-, paplanhuzat, ágy-, matracvédő vízhatlan lepedő), textília borogatáshoz, mosdókesztyű, törölköző
● hálóing/pizsama, köntös
● papucs
● egyszerhasználatos kesztyű, szájmaszk
● prevenciós és betegkényelmi eszközök: sarok és könyökgyűrű, lábtámasz stb.
● házi patika, gyógyszeres szekrény/gyógyszertároló-, adagolók, gyógyszerek bőrfertőtlenítő-, tápláló-, illóolajok, kötszerek
● eszközfertőtlenítő szerek
● felkaros automata RR mérő, lázmérő, inhaláló készülék, gyógylámpák (infra, polarizált, fényterápiás eszközök)
● vizeletvizsgáló tesztcsíkok, vizeletgyűjtő zsák, inkontinencia betét (különféle)
● emésztőrendszeri gyorstesztek, anus-prea tartály
● vércukor monitorozásához és az inzulin beadásához szükséges eszközök (DCont, tesztcsík, PEN, egyszerhasználatos fecskendő, tű)
● hely-, helyzetváltoztatás eszközei (ékpárna, bot, támbot, járókeret, kerekesszék, rollátor, kapaszkodók)
● életminőséget javító, segítő eszközök: kézhosszabbító, ágytálca, bútormagasító
● decubitust megelőző eszközök

Foglalkoztatás és az aktivitás eszközei (Tanműhelyben kialakított helyiség(ek))
● audiovizuális eszközök (TV, video, DVD, PC, projektor, vetítővászon, CD lejátszó, kamera, rádió)
● író, rajz filctollak, flipchart tábla, papír
● kül-, és beltéri társasjátékok
● textil kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál stb.) egyéb anyagféleségekkel végzett kézműves foglalkozások eszközei (pl.: papír, karton, festék, ecset, színes ceruza, olló, ragasztó stb.)
● kül-, és beltéri sporteszközök
Részszakma szakmai kimeneti követelményei

Sorszá m
Készségek, képességek
Ismeretek Elvárt
viselkedésmódo
k, attitűdök Önállóság és felelősség
mértéke

 1. Alkalmazza és
  továbbfejleszti a gyakorlat során a gondozásban szerzett tapasztalatait az alapszükségletek
  kielégítése során. Ismeri az
  alapszintű gondozás i, ápolási feladatok elvégzésének
  módját. Elfogadja a szakgondozó, gondozó, ápoló iránymutatásait, együtt
  tevékenykedik a csoport-tagokkal. Másokkal együttműködve végzi feladatait, betartja szakmai illetékessége határait.
 2. Feltérképezi és
  megfogalmazza a rábízott egyén személyes szükségleteit, segíti azok Azonosítja a szükséglet nem megfelelő
  kielégítéséből Empatikus a segítséget kérő személlyel,
  feladatát a Döntéseket hoz a szükséglet- kielégítés
  mikéntjét kielégítésében a gondozási
  szükséglet arányának mértékéig. adódó deficiteket,
  problémákat. személy
  intimitásának tiszteletben
  tartásával végzi. illetően, betartja
  a
  személyközpont ú gondozás
  elvárásait.
 3. Jó kapcsolatot működtet és
  kiegyensúlyozottságot teremt az ellátásba vont személy
  családtagjaival/társas kapcsolataival Felismeri a
  kapcsolatokban kialakuló nehézségeket, problémákat, segíti azok megoldását Kész a közös
  munkára a
  családtagokkal, ápolókkal, egészségügyi szakszemélyzettel
  . Önálló
  javaslatokat fogalmaz meg az ellátott kapcsolatainak szinten tartása érdekében.
 4. A protokolloknak
  megfelelően használja a gondozási munkája ellátása során alkalmazott dokumentációkat. Ismeri a papír
  alapú, illetve – a szükség esetén alkalmazott – elektronikus dokumentációs rendszert. Törekszik a
  valósághű, közérthető és alapos dokumentációra. Az általa
  elvégzett feladatokat önállóan, pontosan dokumentálja a szokásos gyakorlatnak megfelelően.
 5. Biztonsággal és
  szakszerűen használja a rendelkezésére álló ápolási, gondozási
  eszközöket (vérnyomásmér ő, vércukormérő stb.). Tudja és ismeri az
  ellátott személy normál paramétereit és összehasonlítja az aktuális eredményekkel. Empatikus a
  normáltól eltérő eredmények következtében kialakuló panaszok kapcsán. Önálló, felelős
  döntést hoz az életet veszélyeztető állapotok során a beteg minél előbbi javulása
  érdekében.

A részszakma követelményeinek teljesítését mérő szakmai vizsga
Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: A Segédgondozó részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati demonstrációs vizsga.
A vizsgatevékenység leírása:

Gyakorlati demonstrációs vizsga: gyakorlati tételsor alapján történő gyakorlati vizsga az adott szolgáltatást igénybevevő személy mellett.
A feladatsor segédgondozói gyakorlati feladatokból kerül összeállításra.
A vizsgafeladatot a vizsgázó a az adott szolgáltatást igénybevevő személy mellett végzi el.
A vizsgafeladat végrehajtása előtt a vizsgaszituációban részt vevő, és az adott szolgáltatást igénybevevő személytől beleegyező nyilatkozatot kell kérni.
A gyakorlati vizsga során a vizsgázó ügyeljen a tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatára. A vizsgafeladatot a vizsgázó a gyakorló intézményben használatos munkaruhában végezze.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 100%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsga során értékelendő:
● kommunikáció a beteggel, kommunikáció a vizsgabizottság felé (25 %)
● megfelelő szakkifejezések használata (25 %)
● megfelelő eszközök előkészítése, használata (25 %)
● megfelelő elméleti tudás gyakorlatban való alkalmazása (25 %)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.