Szűrés

Közlekedésautomatikai technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakma megnevezése: Közlekedésautomatikai technikus

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Biztosítóberendezések általános működési alapjai

A vizsgatevékenység leírása:

● 8 db feleletválasztós kérdés elektromechanikus, jelfogófüggéses állomási vagy vonali biztosítóberendezések témakörből,

●   12 db feleletalkotós kérdés elektromechanikus és jelfogófüggéses rendszerű állomási vagy vonali biztosítóberendezések, valamint biztosítóberendezési elvek és előtervek témakörből.

A központi interaktív vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

●   Vasúti biztosítóberendezési kapcsolási rajz alapján az elektromechanikus és jelfogófüggéses biztosítóberendezési áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós feladatok megoldása.

●   Állomási biztosítóberendezési műszaki leírás, előtervi dokumentáció alapján biztosítóberendezési rendszerismeretre és vizsgálatra irányuló feleletalkotós feladatok megoldása.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgatevékenységen belül:

● feleletválasztós kérdés 40%,

● feleletalkotós kérdés 60%.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%- át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Biztosítóberendezések vizsgálata és fenntartása

A vizsgatevékenység leírása:

A vizsgatevékenység két részből áll:

Első vizsgarész: Portfólió készítés és bemutatás

A: A tanuló a gyakorlati vizsgára írásban készít egy előzetes projektfeladatot, portfóliót az alábbi szempontok szerint:

– Egy szabadon választott vasúti biztosítóberendezési szerkezeti elem vizsgálatának és beszabályozásásának, valamint az ehhez szükséges dokumentáció elkészítési folyamatának bemutatása, a technológiai utasításban megadott normák alapján.

– Egy szabadon választott kisállomási biztosítóberendezés (4-8 váltó, 6-10 főjelző, valamint minimum 2 védelmi berendezés) éves fenntartási ütemtervének elkészítése a TB.1.sz.

Utasításban előírt normák alapján.

B: Az előzetesen elkészített projektfeladatok szóbeli bemutatása a gyakorlati vizsgán.

Második vizsgarész: Hibabehatárolás és hibaelhárítás

A vizsgatevékenységnek tartalmaznia kell egy összetett vasúti biztosítóberendezési kapcsolási rajz alapján az adott vasúti biztosítóberendezésben, vagy annak részegységében előállított mechanikus vagy villamos meghibásodás meghatározását, annak elhárítását, és a hozzá tartozó szükséges dokumentáció elkészítését.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Első vizsgarész (40% -os arányban):

● A tanuló képes a megfelelő mérőműszerek, eszközök kiválasztásával, és alkalmazásával, valamint a vizsgálati módszer megválasztásával a vizsgálati eljárás lebonyolítására: 10%.

●   Elvégezte a technológiai utasítás alapján a vizsgált alkatrész, szerkezeti elem beszabályozását és ellenőrzését, és dokumentálta az elvégzett műveleteket: 10%.

●   Ismeri és összefüggéseiben érti TB.1 sz. Utasításban meghatározott munkaműveleteket és azok időbeli gyakoriságát: 5%.

● Ennek alapján meg tudta határozni az adott vasúti biztosítóberendezések fenntartáshoz szükséges erőforrások mennyiségét: 5%.

●   Előzetes projektfeladat bemutatása: 10%.

Második vizsgarész (60% arányban):

● A tanuló képes a megfelelő mérőműszerek, eszközök kiválasztásával és alkalmazásával a hibahely behatárolására: 20%.

●   Összeállította a hibás alkatrész cseréjéhez szükséges alkatrészeket, szerszámokat, cseredarabot, munkavédelmi eszközöket és kicserélte a hibás alkatrészt: 15 %.

●   Elvégezte a technológiai utasítás alapján a kicserélt alkatrész beszabályozását, ellenőrzését, valamint dokumentálta az elvégzett műveleteket: 15%.

●   A vizsgatevékenység szóbeli bemutatása: 10%.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.