Szűrés

Környezetvédelmi technikus

3

Szakmairány megnevezése: Hulladékhasznosító és –feldolgozó

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: a vizsgázó a portfóliójába tartozó, oktató által hitelesített dokumentumait tanulmányai alatt a kijelölt felületre feltöltötte. A portfólióból készített prezentációt az első vizsgatevékenység megkezdése előtt 30 nappal elküldi a vizsgaszervező intézmény hivatalos e-mail címére, vagy feltölti az erre a célra kialakított felületre.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Környezetvédelmi technikusi ismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

A központi interaktív vizsgát úgy kell összeállítani, hogy pontszámokban kifejezett tartalmának:

– körülbelül fele az ökológiához, a természetvédelemhez, a víz, a légkör és a talaj környezetvédelméhez és a települési ismeretekhez, hulladékgazdálkodás alapjaihoz kapcsolódjon;

– többi része a környezettechnika fizikai, kémiai és biológiai eljárásaihoz, illetve a víz- és szennyvíztisztításhoz, a levegőtisztaság-védelemhez, a talajvédelemhez, a zajvédelemhez és a hulladékhasznosítás- és feldolgozáshoz kapcsolódjon.

Az interaktív feladatsor feladatainak egyenlő arányban

– feleletválasztó feladatok,

– összefüggéseket feltáró rendszerező, vagy szövegelemzést, ábraelemzést igénylő feladatok,

– számítást igénylő feladatok alkotják.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A központi (szoftveres) javítását úgy kell kialakítani, hogy az elszámításból származó hibaterjedést figyelembe kell venni az értékeléskor.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Hulladékhasznosítási tevékenységekből álló projektfeladat és szakmai portfólió bemutatása

A vizsgatevékenység leírása:

A) Hulladékhasznosítási tevékenységekből álló projektfeladat

A gyakorlati vizsga a hulladékhasznosítási tárgykörbe tartozó, egymással összefüggő azonosítási, adatgyűjtési – feldolgozási – dokumentálási, valamint szállítási – válogatási – feldolgozási feladatok megoldására épülő projektfeladattal teljesíthető.

A vizsga fejlesztője/szervezője több projektleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt, és a kiválasztott projektet önállóan megvalósítja. A vizsgázók számára legalább három választási lehetőséget kell biztosítani.

A vizsgafejlesztés során olyan projektleírásokat kell létrehozni, amely leírás strukturáltan tartalmazza:

– A projekt során megoldandó problémákat.

– A problémák megoldásához szükséges és használható eszközöket.

– A problémák megoldásához szükséges információkat, vagy azok elérésének útját.

– A projekt végrehajtása során betartandó összes szabályt.

– A létrehozandó produktumok mennyiségi, formai, kritériumait.

– A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.

A projektleírást úgy kell összeállítani, hogy a problémák megoldásához az első két tevékenységi területről teljes körűen tartalmazza a feladatokat, a harmadik terület feladatai közül pedig egyet.

1. Azonosítási feladat (vegyesen gyűjtött hulladékból):

 • hulladék felismerése,
 • hulladék fizikai vizsgálata szemrevételezéssel illetve mérőeszközökkel,
 • hulladék válogatása,
 • besorolása a hulladékjegyzék szerint.

2. Adatgyűjtés – feldolgozás – dokumentálás (digitális eszköz használatával):

 • tömegmérés a megfelelő mértékegységek alkalmazásával,
 • számítás alapján hulladékmennyiség, -ár meghatározás (kg/fő/év, Ft),
 • erőforrás tervezés egy település hulladékszállításához megadott alapadatok szerint

(kg, fő, szállítóeszköz, Ft),

 • anyagmérleg készítés,
 • kísérődokumentáció, űrlap, nyomtatvány kitöltése.

3. Szállítás, válogatás, feldolgozás (ábra, fotó, műszaki rajz felhasználásával):

 • szilárdhulladék szállításra alkalmazható speciális gépjárművek biztonságos működésének bemutatása egyéni védőeszközök használatával,
 • folyékonyhulladék szállításra alkalmazható speciális gépjárművek biztonságos működésének bemutatása egyéni védőeszközök használatával,
 • hulladékválogató eszközök, berendezések biztonságos működésének bemutatása egyéni védőeszközök használatával,
 • hulladékhasznosító és feldolgozó gépek, berendezések biztonságos működésének bemutatása egyéni védőeszközök használatával.

B) Szakmai portfólió bemutatása

A portfólió digitális dokumentumok gyűjteménye, amely a szakképző intézmény által biztosított tárhelyre gyűjtött tartalmakból áll. A portfólióban kötelezően be kell mutatni egy település vagy vállalkozás hulladékgazdálkodási gyakorlatának elemzését, a képződött hulladék teljes életciklusát tekintve.

A portfólió további kötelező eleme a gyakorlati képzés keretében végzett/tanulmányozott egy hulladékkezelési és egy hulladékhasznosítási technológia, – a technológiák egy gépészeti berendezésének, valamint annak karbantartási és biztonságtechnikai előírásainak – bemutatása.

A portfólióban szerepelhet további saját vizsgálat, foto-dokumentáció, kutatás, összefüggő szakmai gyakorlaton végzett munka, illetve versenyeredmény. További olyan szabadon választott elemekkel is gazdagítható a portfólió, amelyek bemutatják a vizsgázó személyes attitűdjét, szakmai tanulmányai során a hulladékgazdálkodásról kialakult véleményét, fejlesztési elképzelését.

A megadott tárhelyre gyűjtött tartalmakból a vizsgázó egy, a portfólióját bemutató prezentációt állít össze. A portfólióból prezentációt kell összeállítani, amiben a portfólió kötelező elemeit mindenképpen meg kell jeleníteni.

A prezentáció legfeljebb 15 diából álljon. A portfólióból készített prezentációt az első vizsgatevékenység előtt legalább 30 nappal el kell küldeni a vizsgaszervező intézmény hivatalos email címére, vagy fel kell tölteni az erre a célra kialakított felületre.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

Hulladékhasznosítási tevékenységekből álló projektfeladat 120 perc, szakmai portfólió bemutatása 10 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: összesen 70 %, amiből hulladékhasznosítási tevékenységekből álló projektfeladat 60% és a szakmai portfólió bemutatása 10%.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) Hulladékhasznosítási tevékenységekből álló projektfeladat értékelése

A projektfeladatot a vizsgaszervező által előre elkészített értékelőlap alapján kell értékelni. Az értékelőlapot az alábbi szempontok és kritériumok alapján állítja össze a vizsgaszervező:

SzempontEredmény százalékértékeKritérium
KitűnőNem elfogadható
Projektleírásban szereplő problémafeladatok megoldása70 %Minden problémát megoldott.Egyetlen problémát sem sikerült megoldania.
Helyes eszközhasználat.10 %A probléma megoldásához szükséges eszközöket (mérőeszközök, digitális eszközök, ábrák, fotók, műszaki rajzok) helyesen, szakszerűen használja.A problémamegoldásához szükséges eszközöket (mérőeszközök, digitális eszközök, ábrák, fotók, műszaki rajzok) szakszerűtlenül használja, vagy nem tudja értelmezni.
Projekt megvalósítása során a biztonsági, munkavédelmi szabályokat betartja10 %A vonatkozó biztonsági munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.Súlyos munkavédelmi, biztonsági hibát vét.
Projekt leírásban meghatározott formai szabályok betartása10 %A produktum a formai szabályoknak megfelelően jött létre, áttekinthető.A produktum a formai szabályoknak nem megfelelően jött létre és/vagy nem áttekinthető.
 100 %  

B) Szakmai portfólió bemutatásának értékelése

SzempontKritérium
KitűnőNem elfogadható
Bemutatkozás: 0-10 pontRöviden bemutatja önmagát, szakmai céljait.Nincs bemutatkozás
Portfólió tartalmának bemutatása: 1-20 pontÁttekinthetően, világosan felfedezhető szempont szerint rendezve bemutatja a portfólióját. A portfólióban a kötelező, a kötelezően választható dokumentumok az előírtak szerint megtalálhatók és emellett tovább dokumentumok is gazdagítják a portfóliót.A portfólió tartalma rendező elv nélkül kerül bemutatása, valamint a portfólió hiányos, kötelezően, előírt tevékenységekhez nem kapcsolódóik dokumentum.
Hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatásaVizsgázó saját tevékenységei: 0-20 pontA vizsgázó a saját tevékenységét egyértelműen meghatározta a vizsgálat sorában és azt, a bemutatóra fordítható időintervallum alapján, az elvárható mélységben be is mutatta.A vizsgázó a saját tevékenységét nem határozta meg a vizsgálatban és azt nem mutatta be.
Használt eszközök: 0-6 pontA vizsgálathoz szükséges eszközöket az adott vizsgálati lépéshez rendelten bemutatta.A vizsgálati eszközök egyáltalán nem kerültek megemlítésre.
Munkavédelmi szabályok: 0-6 pontA vizsgálat eredményeit röviden és logikusan összefoglalta.Az eredmények bemutatására nem került sor.
Szakmai elhivatottság: 0-8 pontA vizsgázó szakmailag elhivatott, munkájában motivált.A vizsgázó semmilyen kötődést nem mutat az általa végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekhez.
További portfólió elemek bemutatása: 0-20 pontAzok a portfóliót, illetve annak bemutatására szolgáló bemutatót valóban tovább gazdagítják, a vizsgázó szakmai tevékenységéről, elhivatottságáról új információkat mutatnak be.Nem mutat be további dokumentumokat a portfóliójából a vizsgázó. A szakmai portfólióban nem értelmezhető elemeket mutat be a vizsgázó.
Előadásmód: 1-10 pontA vizsgázó felkészülten, a hallgatósággal interakcióban mutatja be a prezentációját.A vizsgázó felkészületlen, a hallgatóságát figyelmen kívül hagyva mutatja be a prezentációját.
Összes pontszám: 100 pont  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%- át elérte.


Szakmairány megnevezése: Igazgatás

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: a vizsgázó a portfólijába tartozó, oktató által hitelesített dokumentumait tanulmányai alatt a kijelölt felületre feltöltötte. A portfólióból készített prezentációt az első vizsgatevékenység megkezdése előtt 30 nappal elküldi a vizsgaszervező intézmény hivatalos e-mail címére, vagy feltölti az erre a célra kialakított felületre.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Környezetvédelmi technikusi ismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

A központi interaktív vizsgát úgy kell összeállítani, hogy pontszámokban kifejezett tartalmának:

– körülbelül fele az ökológiához, a természetvédelemhez, a víz, a légkör és a talaj környezetvédelméhez és a települési ismeretekhez, hulladékgazdálkodás alapjaihoz kapcsolódjon;

– többi része a környezettechnika fizikai, kémiai és biológiai eljárásaihoz, illetve a víz- és szennyvíztisztításhoz, a levegőtisztaság-védelemhez, a talajvédelemhez, a zajvédelemhez és a hulladékhasznosítás- és feldolgozáshoz kapcsolódjon.

Az interaktív feladatsor feladatainak egyenlő arányban

– feleletválasztó feladatok,

– összefüggéseket feltáró rendszerező, vagy szövegelemzést, ábraelemzést igénylő feladatok,

– számítást igénylő feladatok alkotják.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A központi (szoftveres) javítását úgy kell kialakítani, hogy az elszámításból származó hibaterjedést figyelembe kell venni az értékeléskor.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Környezetvédelmi vizsgálatok elvégzése, záró dolgozat készítése és bemutatása, valamint szakmai portfólió bemutatása.

A vizsgatevékenység leírása:

A projektfeladat három részből áll: egy környezetvédelmi vizsgálatból és a záró dolgozat elkészítéséből, bemutatásából, valamint a szakmai portfólió bemutatásából.

A) Környezetvédelmi vizsgálat

A környezetvédelmi vizsgálat egy összetett vizsgafeladat, amely három kötelező tevékenység területből épül fel.

A vizsgafeladat egymással összefüggő mérési, adatkezelési, elemzési feladatok megoldására épülő projekt. A vizsga fejlesztője/szervezője több vizsgafeladatot állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt, és azt önállóan megvalósítja. A vizsgafeladatok számát úgy kell meghatározni, hogy egy vizsgahelyszínen/teremben egyidejűleg vizsgázók számánál kettővel több vizsgafeladat kerüljön összeállításra.

A vizsgafejlesztés során olyan vizsgaleírásokat kell létrehozni, amely leírás strukturáltan tartalmazza:

– A feladat során megoldandó problémákat.

– A problémák megoldásához szükséges információkat, vagy azok elérésének útját.

– A projekt végrehajtása során betartandó összes szabályt.

– A létrehozandó produktumok mennyiségi, formai, kritériumait.

– A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.

A feladatleírást úgy kell összeállítani, hogy a problémák megoldásához mindhárom tevékenységi terület feladatai közül egyet-egyet tartalmazzon.

1. Mérési, vizsgálati tevékenységi terület feladatai:

– vízszintes és függőleges értelmű geodéziai mérés,

– talajminták fizikai és kémiai tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata (talajsűrűség, talaj térfogattömeg, szitaanalízis, Arany-féle kötöttség, talaj mésztartalma, talajoldat kémiai vizsgálata),

– vízminták tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata (TDS érték, összes oldott anyag),

– hulladékminták laboratóriumi vizsgálata (fizikai tulajdonságok, hulladékkivonatok vizsgálata),

– klasszikus analitikai alapmérések (p- és m-lúgosság, oldott kalcium- és magnéziumionok komplexometriás meghatározása, kloridionok mennyiségi meghatározása Fajans szerint)

– zajmérés.

2. Adatkezelési tevékenységi terület feladatai:

– digitális térképszerkesztési feladat mérési eredményekből,

– mérési és egyéb adatok rendezése, feldolgozása számítógépen,

– adatok grafikus megjelenítése számítógépen.

3. Elemzési tevékenységi terület feladatai:

– szakmai szöveg elemzése, értelmezése,

– szakmai szövegből következtetések megfogalmazása,

– a szövegből feladat meghatározás megállapítása,

– önálló szakmai szövegalkotás,

– szakmai számítás, mértékegység átváltási feladatok elvégzése,

– folyamat, jelenség modellezése, modellalkotás,

– eredmények összefoglalása,

– következtetések megfogalmazása.

B) Záródolgozat készítése és bemutatása

Az előírt témák szoros kapcsolatban kell, hogy legyenek a környezetvédelemmel kapcsolatos szakigazgatási feladatok ellátásával a különböző közigazgatási vagy magánigazgatási szervezetekben, egy adott üzem vagy helyi önkormányzat környezetvédelmi tevékenységével, települési szintű környezetvédelmi szabályozással, vagy valamilyen valós, helyi környezeti problémával.

Javasolt témák:

 • Szennyezőanyag-kibocsátások és a szennyezett területek nyilvántartása.
 • Környezetvédelmi adatszolgáltatás, környezetvédelmi tárgyú jelentések készítése.
 • Adatgyűjtés védetté nyilvánításhoz, védetté nyilvánítás kezdeményezése.
 • Gazdasági döntések környezeti hatásainak vizsgálata.
 • Települési környezetvédelmi program, klímastratégia.
 • Helyi szabályozási megoldások a levegővédelem köréből.
 • A társadalom környezetvédelmi szemléletének, a környezethasználat társadalmi megítélésének vizsgálata.
 • Környezetvédelmi mérések terepi és/vagy laboratóriumi körülmények között, mérési eredmények értékelése, dokumentálása.

Az adott vizsgaidőszakban legalább 4 témát kell meghirdetni, amelyek közül 2 adatgyűjtési, adatszolgáltatási, nyilvántartási jellegű, 2 tervezési, előkészítési, szabályozási jellegű legyen.

A záró dolgozat ábrákkal és diagramokkal minimum 15, maximum 25 oldal terjedelmű.

Formai követelmények:

A vizsgadolgozat mellékletek nélkül minimum 8, maximum 10, A/4 formátumú oldal lehet. A dolgozat 12-es betűméretű, Times New Roman Normal betűtípussal, másfeles sorközzel és a belső

oldal kivételével legfeljebb 2,5 cm-es (a belső oldalon 3,5 cm-es) margóval készítendő. A vizsgadolgozat terjedelmébe beszámítanak azok a rövid táblázatok és grafikonok, képek, melyek adattartalmát a tanuló elemzi a dolgozatban.

A vizsgázót a produktum elkészítésében konzulens segíti. A vizsgázó konzulense lehet az intézményben dolgozó pedagógus és/vagy külső konzulens. A konzulens feladata, hogy legalább két konzultáció alkalmával irányítsa a vizsgázót a feladat elkészítésében. Az elkészült záró dolgozatot aláírásával és dátummal kell ellátnia.

A dolgozatot fedlappal (név, záró dolgozat címe, képzőhely és intézmény neve, konzulens(ek) neve, évszám) és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A dolgozathoz irodalomjegyzéket kell csatolni és a szövegközi hivatkozásokat is fel kell tüntetni. A forrásmegjelölés nélkül átvett szövegrészek a dolgozat automatikus és mérlegelési lehetőség nélküli elutasítását vonják maguk után!

A záró dolgozatot baloldalon összetűzve, vagy spirálkötéssel ellátva, a vizsgázó által az utolsó oldalon aláírva, egy példányban kell leadni legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig. A leadási határidőig a dolgozatot elektronikus formában is el kell juttatni a vizsgabizottságot működtető intézményhez (az intézmény hivatalos e-mail címére elküldve).

A vizsgázó bemutatót készít a záró dolgozat megvédése céljából, hangsúlyozva saját szerepét a dolgozatban szereplő eredmények létrejöttében. 10-15 dia elkészítése ajánlott.

A záró dolgozatról a konzulens – megadott szempontok szerinti – írásbeli értékelést ad a vizsgabizottság részére. Rövid szöveges véleményében 2-4 kérdést fogalmaz meg, amelyek megválaszolására a dolgozat megvédéséhez kapcsolódó szakmai beszélgetésen kerül sor.

C) Szakmai portfólió bemutatása

A portfólió digitális dokumentumok gyűjteménye, amely a szakképző intézmény által biztosított tárhelyre gyűjtött tartalmakból áll. A portfólióban kötelezően szerepelnie kell egy a gyakorlatai képzés keretében elsajátított ismereten alapuló, környezeti mérési, vizsgálati projektfeladatnak.

Röviden be kell mutatni a projektfeladat célját, a mérés, vizsgálat módszerét és eredményeit, valamint az abból levonható következtetéseket.

A portfólióban kötelezően választható módon szerepelhet további saját vizsgálat, kutatás, összefüggő szakmai gyakorlaton végzett munka, illetve a teljes tanulmányi időben elért versenyeredmény. Ezek közül legalább kettőnek meg kell jelennie a portfólióban.

További szabadon választott elemekkel is gazdagítható a portfólió, olyanokkal, amelyek bemutatják a vizsgázó személyes attitűdjét, kapcsolatát a szakmai tanulmányaival, a környezetvédelemmel.

A megadott tárhelyre gyűjtött tartalmakból a vizsgázó egy, a portfólióját bemutató prezentációt állít össze. A portfólióból prezentációt kell összeállítani, amiben a portfólió kötelező elemeit mindenképpen meg kell jeleníteni. A prezentáció legfeljebb 15 diából álljon. A portfólióból készített prezentációt az első vizsgatevékenység előtt legalább 30 nappal el kell küldeni a vizsgaszervező intézmény hivatalos e-mail címére, vagy fel kell tölteni az erre a célra kialakított felületre.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: környezetvédelmi vizsgálatra 120 perc, a záródolgozat bemutatására 25 perc, szakmai portfólió bemutatása 10 perc.

A témát az utolsó tanév 10. tanítási napjáig kell a vizsgázóval ismertetni. A vizsgázónak a záró dolgozatot legkésőbb a tanév utolsó tanítási napjáig kell leadni. A záró dolgozat bemutatására, megvédésére a vizsgán 15 perc áll rendelkezésre. A konzulens által feltett kérdések megválaszolására a vizsga részét képező szakmai beszélgetés során további 10 perc áll rendelkezésre.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: összesen 70%, amiből környezetvédelmi vizsgálat 40%, záródolgozat bemutatásának és megvédése 50% és szakmai portfólió bemutatása 10%.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) Környezetvédelmi vizsgálat értékelése

A vizsgarész projektfeladaton belüli értékelési aránya: 40%.

Az egyes feladatokat az előre elkészített értékelőlap alapján kell elvégezni. Az értékelőlapon az egyes feladatok százalékos értékelését az alábbi szempontok és kritériumok alapján kell összeállítani:

SzempontEredmény pontértékeléseKritérium
KitűnőNem elfogadható
A mérés, vizsgálat kivitelezése, munka- és balesetvédelmi szabályok betartása.0-20A vizsgálati, munkavédelmi és egyéb biztonsági szabályoknak megfelelően történt a vizsgálat.A mérési, vizsgálati tevékenység során teljes járatlanság, vagy munka- és balesetvédelmi szabály súlyos megsértése történik.
A mérési, vizsgálati feladat adatainak, eredményeinek pontossága, rögzítése a feladat által megadott módon.0-30A mérési, vizsgálati feladat adatainak, eredményeinek pontossága, rögzítése a projektfeladat által megadott módon történt.A mérés, a vizsgálat pontatlansága analitikai mérés esetén nagyobb 4 %-nál, egyéb méréseknél 4-8 %-nál. A mérés, vizsgálat eredményei nem kerültek rögzítésre.
Adatkezelési tevékenységi terület feladatai.0-30Az adatkezelési tevékenység során elkészült a grafikus megjelenítés, a térkép, vagy a rendezett adatokat tartalmazó fájl.Az adatkezelési tevékenység során nem készült el a grafikus megjelenítés, a térkép, vagy a rendezett adatokat tartalmazó fájl.
Elemzési tevékenységi terület feladatai.0-20A megadott formai és tartalmi szempontok szerint elkészült az elemzési feladat eredménye.Nem készült el az elemzési feladat eredménye.
Összesen100 pont  

B) Záródolgozat és bemutatásának értékelése

A vizsgarész projektfeladaton belül az értékelési aránya 50%.

A záró dolgozatot és annak bemutatását a megadott szempontok alapján kell értékelni. Az egyes szempontoknál az elért pontszámot a megadott szélső kritériumok alapján a vizsgabizottság állapítja meg.

SzempontKritérium
KitűnőNem elfogadható
Témaválasztás: 0-5 pontA témaválasztás indoklása, a vizsgázó személyes kötődésének, szakmai céljainak bemutatása logikus sorrendben bemutatásra kerülnek.A témaválasztás indoklása nem kerül bemutatásra, nincs személyes kötődés, a vizsgázó szakmai céljai nem kerülnek megfogalmazásra.
Formai követelményeknek való megfelelésA dolgozat szerkesztése, stílusa, tagolása: 0-10 pontA dolgozat megfelel a formai követelményeknek, jól tagolt, gördülékeny stílusú, hibamentes munka, a kivitelezés tetszetős.A dolgozat nem felel meg a formai követelményeknek, áttekinthetetlen, gondatlanul szerkesztett munka, sok hibával.
Megfelelő terjedelem: 0-5 pontA vizsgázó a dolgozatban a megfelelő terjedelemben mutatta be a választott témát, a dolgozat kapcsolódó képeket, ábrákat, grafikonokat is tartalmaz.A vizsgázó nem a megfelelő terjedelemben mutatta be a témát, a dolgozat kapcsolódó képeket, ábrákat, grafikonokat nem tartalmaz.
Szabályos forrásmegjelölés: 0-5 pontA vizsgázó a felhasznált forrásanyagot szabályosan megjelölte, a dolgozat irodalomjegyzéket és szövegközi hivatkozásokat tartalmazIrodalmi hivatkozások teljes hiánya.
Tartalmi szempontokCím és a téma összhangja, logikus felépítés, szakmai teljesség: 0-10 pontA témaválasztás a dolgozatban megjelenő eredményekkel logikus rendszert alkot, a vizsgázó saját gondolatai világosan megfogalmazva megjelennek.A dolgozat nem a témáról szó, a benne megjelenő információk nem alkotnak logikus egységet.
A tanult és új ismeretek alkalmazása: 0-5 pontA vizsgázó jó felkészültségről ad számot, a meglévő és újonnan szerzett ismereteit önállóan alkalmazza.A vizsgázó a tanult és új ismereteket nem, vagy csak esetlegesen alkalmazza.
Szakirodalom felhasználás: 0-5 pontA dolgozat önálló irodalmi feldolgozásra támaszkodik jól áttekinthető, elemző, logikailag egységes formában.Szakirodalmi háttér, elemzés teljes hiánya
Megfigyelés, mérés, kutatás előkészítése és kivitelezése: 0-10 pontA dolgozathoz kapcsolódó megfigyelés, mérés, kutatás jól előkészített és megfelelően kivitelezett.A dolgozathoz kapcsolódó megfigyelés, mérés, kutatás nem volt előkészítve és megfelelően kivitelezve
A készítés folyamatához kapcsolódó anyagok, jegyzetek, eredmények, adatok elemzése és következtetések megállapítása: 0-10 pontA dolgozat bemutatja a készítés folyamatához kapcsolódó anyagokat, ezeket önállóan, logikusan, érthetően értékeli, kritikai látásmóddal elemzi és az eredményekből következtetéseket von le.A vizsgázó a készítés folyamatához kapcsolódó anyagokat nem mutatta be. A dolgozat csak a munka eredményeit közli, esetlegesen, pontatlanul, értékelés nélkül.
Újszerű, értékes javaslatok: 0-10 pontA dolgozat tartalmaz újszerű, értékes javaslatokat.A dolgozat nem tartalmaz újszerű, értékes javaslatokat.
A záró dolgozatból készített bemutató alapján megállapítható szakmai elhivatottság: 0-5 pontA vizsgázó szakmailag elhivatott, munkájában motivált.A vizsgázó semmilyen kötődést nem mutatott az általa végzett tevékenységekhez
A bemutató szerkesztettsége: 0-5 pontA bemutató logikus felépítésű, jól követhető, figyelemfelkeltő volt.A bemutató széteső, nehezen követhető volt.
Kommunikáció, előadásmód: 0-5 pontA vizsgázó felkészülten, a hallgatósággal interakcióban mutatta be a prezentációját.A vizsgázó felkészületlen, a hallgatóságát figyelmen kívül hagyva mutatta be a prezentációját.
Szakmai nyelv használata, szakszerűség, hitelesség: 0-5 pontA vizsgázó áttekinthetően, jól érthetően, világosan felfedezhető szempontok szerint rendezve mutatta be a záró dolgozatát, kiemelve saját szerepét az eredmények létrejöttében.A záró dolgozat tartalma szakszerűtlenül, rendező elv nélkül került bemutatásra, a vizsgázó saját szerepének bemutatása nélkül.
Együttműködés, önreflexió: 0-5 pontA vizsgázó együttműködő, az elvégzett feladatban saját erősségeit, gyengeségeit egyértelműen megállapítottaA vizsgázó nem mutat együttműködést, hiányzik az önreflexió.
Összes pontszám: 100 pont  

C) Szakmai portfólió bemutatásának értékelése

D) SzempontKritérium
KitűnőNem elfogadható
Bemutatkozás: 0-10 pontRöviden bemutatja önmagát, szakmai céljait.Nincs bemutatkozás
Portfólió tartalmának bemutatása: 1-20 pontÁttekinthetően, világosan felfedezhető szempont szerint rendezve bemutatja a portfólióját. A portfólióban a kötelező, a kötelezően választható dokumentumok az előírtak szerint megtalálhatók és emellett tovább dokumentumok is gazdagítják a portfóliót.A portfólió tartalma rendező elv nélkül kerül bemutatása, valamint a portfólió hiányos, kötelezően, előírt tevékenységekhez nem kapcsolódóik dokumentum.
Környezeti mérési, vizsgálati projektfeladatVizsgázó saját tevékenységei: 0-15 pontA vizsgázó a saját tevékenységét egyértelműen meghatározta a vizsgálat sorában és azt, a bemutatóra fordítható időintervallum alapján, az elvárható mélységben be is mutatta.A vizsgázó a saját tevékenységét nem határozta meg a vizsgálatban és azt nem mutatta be.
Használt eszközök: 0-6 pontA vizsgálathoz szükséges eszközöket az adott vizsgálati lépéshez rendelten bemutatta.A vizsgálati eszközök egyáltalán nem kerültek megemlítésre.
Mérés eredményei és következtetései: 0-5A vizsgálat eredményeit röviden és logikusan összefoglalta. Az eredmények alapján helyes következtetéseket fogalmaz meg.Az eredmények bemutatására és következtetések levonására nem került sor.
Munkavédelmi szabályok: 0-6 pontA vizsgálat eredményeit röviden és logikusan összefoglalta.Az eredmények bemutatására nem került sor.
Szakmai elhívatottság: 0- 8 pontA vizsgázó szakmailag elhivatott, munkájában motivált.A vizsgázó semmilyen kötődést nem mutat az általa végzett környezetvédelmi tevékenységekhez
További portfólió elemek bemutatása: 0-20 pontAzok a portfóliót, illetve annak bemutatására szolgáló bemutatót valóban tovább gazdagítják, a vizsgázó szakmai tevékenységéről, elhivatottságáról új információkat mutatnak be.Nem mutat be további dokumentumokat a portfóliójából a vizsgázó. A szakmai portfólióban nem értelmezhető elemeket mutat be a vizsgázó.
Előadásmód: 1-10 pontA vizsgázó felkészülten, a hallgatósággal interakcióban mutatja be a prezentációját.A vizsgázó felkészületlen, a hallgatóságát figyelmen kívül hagyva mutatja be a prezentációját.
Összes pontszám: 100 pont  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%- át elérte.