Szűrés

Kisgyermekgondozó,-nevelő

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése, az ágazati alapvizsga letétele


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: A kisgyermekgondozó, -nevelő szakma tanulási eredményeit felmérő központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása: Az online vagy írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 35 kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):

● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a megfelelőnek tartott választ, illetve annak betűjelét) 5 darab kérdés,

o Az egyszerű feleletválasztásos kérdéssor a gyermekjóléti és gyermekvédelmi kisgyermekellátásra vonatkozó jogszabályi és szakmai tanulási eredményeket méri.

● Asszociáció (Fogalmak és állítások között kell megtalálni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik (“B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem igazak („D”) 5 darab feladat,

o Az asszociációs kérdéssor a család, a családpedagógia, a csoportdinamika tanulási eredményeire fókuszál.

● Relációanalízis (A tesztkérdés helyes megválaszolásához gondosan el kell olvasni az összetett mondatot, amelynek az első része egy állítást tartalmaz, mely lehet igaz állítás, de lehet hamis is. A mondat második része pedig egy indoklást tartalmaz, mely ugyancsak lehet igaz és hamis. Mindezek figyelembevételével az összefüggés-elemző, illetve relációanalízis típusú tesztkérdésekben öt kombináció adódik, melyeket meg kell találni és betűjelüket megadni) 5 darab feladat.

o A relációanalízis kérdéssor a bölcsődei alapprogramra vonatkozó tanulási eredményeke fókuszál.

● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek betűjelét kell bekarikázni.) 5 darab kérdés.

o A hibakereső kérdéssor a gondozás-nevelés módszertani protokollját érintő tanulási eredményekre fókuszál.

● Mondatkiegészítés (A mondatkiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az ezek helyére beillesztendő szó teszi igazzá a mondatokat.) 5 darab kiegészítendő mondat.

o A mondatkiegészítéses feladatsorba beilleszti a koragyermekkori intervenció és koragyermekkori fejlődés kapcsán megszerzett ismereteit.

● Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelynél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis (H)) 5 darab feladat.

o Az igaz-hamis eldöntendő feladat az egészségügyi vonatkozású tanulási eredményeket méri.

● Fogalomdefiníció:

o A vizsgázó a szakterület teljes fogalomtárából kiválasztott 5 db fogalmat  definiál.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Egyszerű feleletválasztásos kérdéssor: 10 %
 • Asszociációs kérdéssor: 10 %
 • Relációanalízis: 20 %
 • Hibakereső egyszerű feleletválasztás: 20 %
 • Mondatkiegészítés: 10 %
 • Igaz – hamis állítás: 10 %
 • Fogalomdefiníció: 20 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: A projektfeladat 2 vizsgarészből áll:

1. vizsgarész: Portfólió készítése egy kisgyermek fejlődéséről

2. vizsgarész: Napi gondozási, nevelési feladatok ellátása gyermekintézményben

A vizsgatevékenység leírása:

1. Portfólió készítése egy kisgyermek fejlődéséről

Bölcsődében gondozott-nevelt kisgyermek fejlődésének tematikus megfigyelése és fejlődési naplójának elkészítése, az eredmények elemzése, értékelése, a prevencióra és korrekcióra történő javaslatok megfogalmazása.

A portfólió készítésének célja, hogy a vizsgázó bizonyítsa, megfelelő képességgel rendelkezik ahhoz, hogy egy gyermek fejlődésmenetét tanulmányozza, összefüggéseit átlássa, megoldási javaslatot tegyen, illetve a szakterülethez kapcsolódó szakkifejezéseket helyesen alkalmazni tudja. A portfóliót a „kisgyermek megfigyelése” módszertan alapján kell elkészíteni. Tartalma: egy, a bölcsődei gyakorlat alatt kiválasztott kisgyermek anamnézisének bemutatása, jellemzése és fejlődésének értékelése, továbbá a vizsgázó javaslata a megfigyelt gyermek fejlődésének támogatására. A személyiségi jogokat, az adatvédelem vonatkozó jogszabály előírásait betartja, ez alapján állítja össze a dokumentumot.

Szempontok:

 •  Bölcsődei intézmény és gyermekcsoport bemutatása
 •  Kiválasztott gyermek szociokulturális háttere
 •  Anamnézis
 •  A család szerkezete
 •  A család nevelési stílusa, gondozási gyakorlata
 •  Nagymozgás
 •  Finommotorika
 •  Kognitív funkciók
 •  Szociális-érzelmi fejlettség
 •  Kommunikáció
 •  Játék
 •  Egyéni szokások
 •  Összegzés
 •  Javaslatok a gyermek fejlődésének támogatására
 •  Önreflexió

Javasolt formátum:

 •  Microsoft World formátum
 •  Times New Roman betűtípus,
 •  12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, sorkizárt forma
 •  Margók: 2,5 cm
 •  Terjedelem: 7-10 oldal, amelynek nem része az előlap

A portfóliót a vizsgaközpont rendelkezésére kell bocsátani (digitális formában), a vizsgát megelőzően legalább 10 nappal, amely értékeli a portfóliót a KKK-ban meghatározott értékelési szempontok alapján. A portfólió a szakmai vizsgán nem kerül bemutatásra. A felkészítést végző intézmény aláírásával kell, igazolja, hogy a portfólióban megjelenő adatok, információk a vizsgára jelentkező által kerültek összegyűjtésre, illetve a vizsgára jelentkező készítette el a portfóliót.

2. Napi gondozási-nevelési feladatok ellátása gyermekintézményben

A vizsgázó a gyakorlati vizsgára kijelölt bölcsődei csoportban, vizsgabizottság előtt ad számot a tanultak alapján a gyermekekkel való egyéni bánásmódról, a bölcsődei gondozási-nevelési feladatokról, a megszerzett szakmai ismereteiről, szakmai készségeiről, képességeiről, személyes és társas kompetenciáiról. Fontos, hogy a csoportban a vizsgabizottság tagjai úgy helyezkedjenek el, hogy legkevésbé zavarják a gyermekek és a tanuló tevékenységét. Egy bölcsődei csoportban maximum 2 tanuló vizsgázhat.

A vizsgafeladat – tételekre bontva – egy időintervallumot (pl. 9:00 h – 10:00 h) és a gyermekek napirendjéhez igazodó gondozási-nevelési tevékenységeket határoz meg. Az 1 órán belüli 30 perc felkészülési idő: a tanuló, az általa kihúzott tételben szereplő időintervallumban a gyermekcsoportban integrálódik a napi tevékenységekbe. A második 30 percben vizsgabizottság előtt folytatja a megkezdett, napirendbe illeszkedő tevékenységet. Például ha 9-10 óra között van a gyermekcsoportban – ami a szabad játéktevékenység ideje –, akkor az első 30 percben kapcsolatot keres a gyerekekkel, ráhangolódik a csoport dinamikájára. A második 30 percben ténylegesen bekapcsolódik a  gyerekek megkezdett játéktevékenységébe, ötleteivel, tanácsaival segíti a kreativitást, kérdéseivel a továbbgondolást. Alkotótevékenységet készít elő (rajzolás, ragasztás, papírtépés), és az érdeklődőknek (a részvétel önkéntes) támogatást nyújt a „művészeti tevékenységhez”.

Bölcsődei napirend, vizsgaszituációk

 • 7:30-8:00: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat! Az érkező gyermekek bevétele, játéktevékenység.
 • 8:00-8:30: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat. Reggeliztetés: előkészítés, lebonyolítás, befejezés.
 • 8:30-9:00: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat. A gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő tevékenységek biztosítása. Utánzó- és szerepjátékok, Konstruálás, Alkotó tevékenységek (ragasztás – tészta, papír, termések, festés – ujjal, ecsettel, nyomdázás, papírtépés, gyurmázás, egyéni ötletek). Mese, ének, mondóka.
 • 9:00-9:30: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat. Játék a szobában.
 • Udvarra menetel előtti fürdőszobai tevékenység (pelenkaváltás, WC-használat).
  • vetkőztetés
  • öltöztetés
 • 9:30-10:00: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat. A gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő tevékenységek biztosítása. Udvari játék: (homokozás, nagymozgásos játékok, labda). Utánzó- és szerepjátékok, Konstruálás, Alkotó tevékenységek (ragasztás – tészta, papír, termések, festés – ujjal, ecsettel, nyomdázás, papírtépés, gyurmázás, egyéni ötletek). Mese, ének, mondóka.
 • 10:00-10:30: Végezze el csoportjában a gondozási nevelési feladatokat. Tízóraiztatás. A gyermekek önálló játéktevékenységének biztosítása.
 • 10:30-11:00: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat. A gyermekek egyéni fejlettségének megfelelő tevékenységek biztosítása. Udvari játék: homokozás, nagymozgásos játékok, labda.
 • 11:00-11:30: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat. Udvari játék. Bejövetel, vetkőzés, átöltözés, fürdőszobai tevékenység (pelenkaváltás, WC használat), játék a szobában.
 • 11:30-12:00: Végezze el csoportjában a gondozási-nevelési feladatokat.
  • Előkészítés ebédeltetéshez.
  • Ebédeltetés
  • Folyamatos fektetés

A vizsgázónak a vizsgatevékenysége előtt 30 perc felkészülési időt kell biztosítani, melyben az általa kihúzott tételben szereplő időintervallumban a gyermekcsoportban integrálódik a napi tevékenységekbe.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

1. vizsgarész: Portfólió készítése egy kisgyermek fejlődéséről

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a portfólió a szakmai vizsgán nem kerül bemutatásra.

2. vizsgarész: Napi gondozási-nevelési feladatok ellátása gyermekintézményben

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc/vizsgázó (ebből

felkészülési idő: 30 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

1. Portfólió készítése egy kisgyermek fejlődéséről

A vizsgarész aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %

2. Napi gondozási nevelési feladatok ellátása gyermekintézményben

A vizsgarész aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. vizsgarész: Portfólió készítése egy kisgyermek fejlődéséről

A vizsgarész értékelésének szempontjai: Az értékelés százalékos formában történik.

Az összesített pontszám értékelésébe kerül:

 • Az intézményt és a gyermek megismeréséhez alkalmazott módszereket bemutatja: 10
 • %
 • A megfigyelésének (érzelmi állapot, felnőttekhez való viszony, kisgyermeknevelővel való kapcsolat, más felnőttel való kapcsolat, gondozással kapcsolatos magatartás, mozgás, értelmi fejlődés, figyelem, érdeklődés, beszéd, társkapcsolat, szobatisztaság, egyéni megnyilvánulások) eredményeit értékeli: 60 %
 • A gyermek fejlődésére javaslatokat tesz, önreflexió: 30 %

2. vizsgarész: Napi gondozási nevelési feladatok ellátása gyermekintézményben

A vizsgarész értékelésének szempontjai:

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgafeladathoz rendelt értékelő lap értékelési szempontjai:

    Kritériumok
Szempont Eredmény % Kitűnő Nem elfogadható
Tudatosan alakít olyan helyzeteket, választ olyan módszereket, amelyek lehetővé teszik a bölcsődei korosztály számára a megfelelő viselkedés, kommunikáció, együttműködés, elsajátítását. 30 % Eredményesen kezeli a gyermekek között kialakult konfliktusokat. Támogatja a gyermekek egyéni és egymás közötti kommunikációját. Mintát nyújt. A gyermekek között kialakult konfliktusok kezelésére nem megfelelő stratégiát választ. Nevelési stílusa autokrata.
Felismeri a kisgyermek fejlődési nehézségeit, adekvát nevelésigondozási hátteret nyújt. 40 % A gyermek fejlődését önmagához viszonyítja, kiválasztja a megfelelő eszközöket. Kommunikációja empatikus. A gyermekekről való gondoskodás során alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseit, önértékelését erősíti. Nem jól ítéli meg a gyermek fejlődési szükségletét. Kommunikációja bíráló, nem bátorítja tevékenységre a gyermeket. A gyermek önállóságra való törekvését gátolja, minősít.
A gyermek társas- és érzelmi kompetenciáinak fejlődéséhez mintát és segítséget nyújt. 10 % A bölcsődei korosztály társkapcsolati formációit ismerve tervezi meg az együttműködés helyzeteit. Nem veszi figyelembe a spontán érés egyéni különbségeit.
A gyermekek viselkedésének, motivációinak figyelembevételével tervezi és szervezi a beavatkozási stratégiákat, gondozási sorrendet 20 % A gyermek aznapi pszichikai és fizikai állapotát felismerve kezdeményez tevékenységet. A gyermek jelzéseit nem érti, a tevékenységek nem illeszkednek a gyermek pszichikai állapotához.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám

legalább 40 %-át elérte.