Szűrés

Kertész technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Dísznövénytermesztő, virágkötő

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Dísznövénytermesztő, virágkötő központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyenek: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan:

● dísznövények szaporítása, termesztése, betakarítása, tárolása

● palántanevelés

● talajvédelmi és talajművelési munkák

● növényvédelmi feladatok

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok

● virágkötészeti készítmények szabályai, előkészítése, elkészítése

● a virágeladás folyamata, szabályai

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások

● munka, – tűz, – és környezetvédelmi feladatok

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

– Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.

– Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Dísznövénytermesztés, virágkötészet projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek.

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti.

A 11. évfolyamon:

●   Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett dísznövény termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a szaporítástól az értékesítési állapotig.

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz.

A 12. évfolyamon:

●   Egy szabadon választott szabadföldi dísznövényről készített, annak fenológiai fázisait bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit, a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket.

● Egy virágkötészeti rendezvényről készített, fényképekkel kiegészített beszámoló, mely tartalmazza az ott készült virágdíszek rövid leírását, a felhasznált anyagokat, növényeket, a jellemző színhasználatot és a stílusjegyeket.

A 13. évfolyamon:

●   Egy szabadon választott dísznövény termesztésének technológiai terve, a növény szaporításától (telepítésétől) az értékesítésig.

●   Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz.

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció esetében legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll. Egy dísznövénytermesztési, egy virágkötészeti és egy növényismereti feladatból.

B1: Egy adott dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése vagy a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

B2: Egy adott, értékesítésre alkalmas virágdísz elkészítése a hozzá kapcsolódó növénykezeléssel és a kellékek előkészítésével.

B3: A központilag meghatározott növénylistából 60 db dísznövény, illetve növényi rész felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók.

A 60 db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen:

● 10 db egy és/vagy kétnyári dísznövény

● 10 db évelő dísznövény

● 10 db lombhullató fa illetve cserje, kúszócserje

● 10 db örökzöld fa illetve cserje

● 10 db cserepes levél és/vagy virágos dísznövény

● 10 db vágott virág/zöld és/vagy a virágkötészetben használt növény, növényi rész

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, a gépek, termelési eredmények, az előállított termékek felhasználása, értékesítése, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

A.) vizsgarész: 15 perc

B.) vizsgarész 180 perc (3 x 60 perc)

C.) vizsgarész 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A.) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: a portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével:

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása

● saját megfigyelések minősége, mennyisége

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés

● a szakmai gyakorlatok bemutatása

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka.

B1 vizsgafeladatok:

Egy adott dísznövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése vagy a dísznövénytermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

Termesztéstechnológiai feladat

VizsgafeladatAdható pontszámok
Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez10
A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége5
Növényanyag előkészítése10
A konkrét vizsgafeladat elvégzése40
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása5
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás5
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása5
Szakmai kérdésekre adott válasz10

Gépkezelési feladat

VizsgafeladatAdható pontszámok
Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése10
Motor indítása és a feladat végrehajtása25
Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése20
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása10
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás5
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása10
Szakmai kérdésekre adott válasz10

B2 vizsgafeladat:

Egy adott, értékesítésre alkalmas virágdísz elkészítése a hozzá kapcsolódó növénykezeléssel és a kellékek előkészítésével

A növénykezelés és előkészítés megfelelő technikájának alkalmazása15
Arányosság, súlypont20
Megfelelő anyaghasználat15
Formai és színtörvények betartása20
Környezet tisztántartása10
Megfelelő szerszámhasználat10
Szakmai kérdésekre adott válasz10

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.

B3 vizsgafeladat:

A központilag meghatározott növénylistából összeállított 60 db dísznövény, illetve növényi rész felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

A növények helyes megnevezése (kettős latin nevezéktannal) esetén egy növény megnevezésére 1 pont adható. A csak magyar névvel és/vagy a növények tudományos nevének csak egyik tagjával megnevezett növények (nemzetségnév vagy fajnév) félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan adható pontszám 60 pont. A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a hibák számának és súlyosságának figyelembevételével maximum 5 ponttal csökkenthető. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám.

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 % (B1: 25%, B2: 25%, B3: 20%)

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását.

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Szakmairány megnevezése: Gyógynövénytermesztő

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógynövénytermesztés központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása:A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékeltfeladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylőfeladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy lehetséges válasz közül kellkiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulásieredményekre vonatkozóan:

● gyógy-és fűszernövények, drogok felhasználása

● vadon termő gyógynövények

● talajelőkészítési és tápanyagutánpótlási feladatok

● gyógy-és fűszernövények szaporítása, telepítése, ápolása, betakarítása, feldolgozása

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások

● munka-, tűz,- és környezetvédelmi feladatok

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

– Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.

– Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógynövénytermesztés projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek.

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti.

A 11. évfolyamon:

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett gyógy- vagy fűszernövény termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a szaporítástól az értékesítési állapotig.

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz.

A 12. évfolyamon:

● Egy szabadon választott fűszernövényről vagy gyűjthető gyógynövényről készített, annak fenológiai fázisait bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit, a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket.

● 10 db, a tananyagban szereplő préseléssel vagy szárítással kikészített gyógy- és fűszernövényekből készült herbárium a növény tudományos és magyar nevével, drogjának megnevezésével.

● 10 db-os droggyűjtemény a drog tudományos és magyar megnevezésével.

A 13. évfolyamon:

● Egy szabadon választott gyógy- vagy fűszernövény termesztésének technológiai terve, a növény szaporításától (telepítésétől) az értékesítésig.

●   Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz.

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció esetében legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll: egy termesztéstechnológiai, egy gépkezelési és egy növényismereti feladatból.

B1: Egy adott gyógy- és fűszernövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése.

B2: A gyógy- és fűszernövény termesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

B3: A központilag meghatározott növénylistából 50 db gyógy-és fűszernövény, növényi drog, vetőmag felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

A növényismereti feladat összeállításánál élő és szárított növények, illetve növényi részek használhatók.

Az 50 db felismerendő növény, drog, illetve vetőmag az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen:

● 20 db gyógy-és fűszernövény

● 20 db drog

● 10 db vetőmag

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, a gépek, termelési eredmények, az előállított termékek felhasználása, értékesítése, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc

A) vizsgarész 15 perc

B) vizsgarész 140 perc (B1:60 perc, B2:30 perc, B3:50 perc)

C) vizsgarész 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: a portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével:

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása

● saját megfigyelések minősége, mennyisége

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés

● a szakmai gyakorlatok bemutatása

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka.

B1 vizsgafeladat:

Egy adott gyógy- és fűszernövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése.

Termesztéstechnológiai feladat

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez10
A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége10
Növényanyag előkészítése10
A konkrét vizsgafeladat elvégzése35
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása5
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás5
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása5
Szakmai kérdésekre adott válasz10

B2 vizsgafeladat:

A gyógy- és fűszernövény termesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

Gépkezelési feladat

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése10
Motor indítása és a feladat végrehajtása25
Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése15
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása10
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás10
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása10
Szakmai kérdésekre adott válasz10

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.

B3 vizsgafeladat:

A központilag meghatározott növénylistában szereplő összesen 50 db, részletesen gyógy- és fűszernövény (20 db), drog (20 db) és vetőmag (10 db) felismerése és írásban történő megnevezése a tudományos névvel (latin, kettős nevezéktan). A feladathoz élő növényanyag használható.

A növények, drogok, vetőmagok helyes megnevezése (kettős latin nevezéktannal) esetén egy növény megnevezésére 1 pont adható. A csak magyar névvel és/vagy a növények tudományos nevének csak egyik tagjával megnevezett növények (nemzetségnév vagy fajnév) félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a hibák számának és súlyosságának figyelembevételével maximum 5 ponttal csökkenthető. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám.

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 % (B1: 25%,

B2: 25%, B3: 20%)

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását.

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%- át elérte.


Szakmairány megnevezése: Gyümölcstermesztő

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyümölcstermesztés központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan:

● gyümölcstermő- és szőlőnövények szaporítása, telepítése

● gyümölcs termőfelületének, szőlőtőke formájának kialakítása, fenntartása

● gyümölcstermő- és szőlőnövények termesztéstechnológiája

● gyümölcstermő- és szőlőnövények tápanyagellátása

● talajművelés, öntözés

● növényvédelmi feladatok

● gyümölcstermő-és szőlőnövények betakarítása, manipulálása, tárolása, áruvá előkészítése

● faiskolai feladatok: nevelés, osztályozás, kitermelés, nyilvántartás, leltározás

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások

● munka-tűz és környezetvédelmi feladatok

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.

Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyümölcstermesztés projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek. A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal terjedelműek legyenek.

A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti.

A 11. évfolyamon:

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett szőlő vagy gyümölcstermő növény termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a szaporítástól az értékesítési állapotig.

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz.

A 12. évfolyamon:

● Egy szabadon választott szőlő vagy gyümölcstermő növényről készített annak fenológiai fázisait bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit, a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket.

A 13. évfolyamon:

● Egy szabadon választott szőlő vagy gyümölcstermő növény termesztésének technológiai terve, metszéstől a lombhullásig.

● Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz.

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció esetében legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll. Egy szőlő-, gyümölcstermesztési, egy gépkezelési és egy növényismereti feladatból.

B1: Egy adott gyümölcs vagy szőlőültetvényben elvégzett termesztéstechnológiai munkafolyamat.

B2: A gyümölcs- és/vagy szőlőtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

B3: A központilag meghatározott növénylistából összeállított összesen 50 db gyümölcs- és szőlőnövény, illetve növényi rész (hajtás, vessző, gally, termőrészek, virág, virágzat, termés, gyökér, tőke, vitorla, kacs, fürt, csap, szálvessző stb.) valamint gyomnövény felismerése és írásban történő megnevezése magyarul.

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók.

Az 50 db felismerendő növény illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen:

● 20 db gyümölcstermő növény (növényi rész, termőrész, termés)

● 10 db szőlő növény (növényi rész, termés)

● 20 db gyomnövény

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc

A) vizsgarész: 15 perc

B) vizsgarész 170 perc (B1: 60 perc, B2: 30 perc, B3: 50 perc)

C) vizsgarész 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével:

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása

● saját megfigyelések minősége, mennyisége

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés

● a szakmai gyakorlatok bemutatása

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka.

B1 vizsgafeladat:

Egy adott gyümölcs vagy szőlőültetvény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése.

Termesztéstechnológiai feladat

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége10
Növényanyag előkészítése10
A konkrét vizsgafeladat elvégzése35
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása5
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás5
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása5
Szakmai kérdésekre adott válasz10

B2 vizsgafeladat:

A gyümölcs vagy szőlőtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

Gépkezelési feladat

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Motor indítása és a feladat végrehajtása25
Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése15
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása10
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás10
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása10
Szakmai kérdésekre adott válaszok10

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.

B3 vizsgafeladat:

A központilag meghatározott növénylistából összeállított összesen 50 db gyümölcs- és szőlőnövény, illetve növényi rész, valamint gyomnövény felismerése és írásban történő megnevezése magyarul. A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A növények/növényi részek helyes megnevezése esetén egy növény/növényi rész megnevezésére 1 pont adható. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám.

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 % (B1: 25%,

B2: 25%, B3: 20%)

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását.

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Szakmairány megnevezése: Parképítő – és fenntartó

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Parképítés, parkfenntartás központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós, reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan:

● dísznövények telepítése, fenntartása

● kertek, parkok felmérése, kitűzése, tereprendezése

● alapok, szigetelések, falazatok, támfalak építése, fenntartása

● kerti fa- és fémszerkezetek, kerítések, kapuk, pergolák, lugasok építése, fenntartása

● kerti lépcsők, út- és térburkolatok építése, fenntartása

● vízarchitektúrák, kisarchitektúrák, öntözőrendszerek létesítése, telepítése, fenntartása

● tetőkertek, zöldfalak építése, fenntartása

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások

● munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.

Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Parképítés, parkfenntartás projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész:

A vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll:

A1: A portfólióban ismertetett kertrészlet / showgarden megépítése.

A2: A központilag meghatározott növénylistából 50db növény felismerése tudományos névvel (latin, kettős nevezéktan). A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók.

Az 50 db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen:

● 10 db egy és/vagy kétnyári dísznövény

● 15 db évelő dísznövény

● 15 db lombhullató fa illetve cserje, kúszócserje

● 5 db örökzöld fa illetve cserje

● 2 db dézsás és/vagy cserepes levél és/vagy virágos dísznövény

● 3 db gyomnövény

A3: Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási munkáinak elvégzése, vagy egy kerti kisgép működésének és karbantartásának bemutatása.

B) vizsgarész:

A portfólió a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása 10 percben. A portfólió tartalma a szakirányú oktatás utolsó éve alatt elkészítendő tervdokumentáció. Ez egy teljes kertépítészeti tervdokumentáció, amely rendszeresen, két féléven keresztül készül. A tervdokumentáció a vizsgázó portfóliójának kötelező része.

A tervdokumentáció egészére vonatkozó formai követelmények:

A szöveges és táblázatformátumú részek számítógéppel, a tervlapok és az ábrák, metszetek szabadkézzel vagy rajzprogramok segítségével készüljenek. A növények neveit a szövegtörzsben magyarul kell feltüntetni, majd zárójelben, dőlt betűvel kötelező szerepeltetni a tudományos megnevezést is. Táblázatokban, növénylistákban a növények tudományos nevét kell használni. A tervlapok, ábrák, metszetek és rajzok szabadkézzel, illetve bármely rajz-tervező vagy kert-tervező programmal elkészíthetőek. A tervdokumentáció minden tervlapján kötelező fejlécet alkalmazni, mely tartalmazza a tervdokumentáció címét, a vizsgázó nevét és a terület azonosítását szolgáló adatokat. Két lefűzött példányt legkésőbb az utolsó tanítási napon kell leadni.

Az első félév (5/13 vagy 2/14) feladatai:

● Előlap készítése (a vizsgázó neve, a tervdokumentáció címe, a munka kezdetének évszáma).

● Hátlap készítése a következő mondattal: „Aláírásommal igazolom, hogy a tervdokumentáció tervlapjai, táblázatai, képei és szöveges részei a saját munkám eredményeként jöttek létre”, a vizsgázó aláírása.

● Zöldfelületi egységek, út és építmények ábrázolása.

● Részletes növénykiültetési tervlap.

● Növénylista készítése (a növény jele, tudományos és magyar neve, méret és mennyiség megjelölése).

● A gyepfelületek anyagszükséglete.

● A kert technikai egységeinek (pl.: pergola, pihenőhely, burkolatok, medence, térhatároló rács…) részletterve.

● A kert kialakításához szükséges anyagok felsorolása mennyiségekkel, tételesen, kerti egységekre lebontva.

● Szöveges műleírás készítése: Koncepció. A kitűzött célok megfogalmazása. Az egyes kerti egységek, növények illetve növénycsoportok jellemzése, elhelyezésének indoklása. Az anyagharmónia elvének bemutatása a kert egységeinek példáján.

Az első félév feladatait legkésőbb a téli szünet előtti, utolsó tanítási napig kell elkészíteni.

A második félév (5/13 vagy 2/14) feladatai:

● Részletes technológiai terv készítése (a kert kialakításának lépései időrendben felsorolva, kerti egységekre lebontva; lépésenként megadva a szükséges munkaórák száma; a technológiai lépéshez szükséges anyagok és eszközök, munkagépek, kéziszerszámok felsorolása).

● Árajánlat készítése (eszköz és anyagszükséglet költségvonzatai tételesen – akár a technológiai terv részeként kidolgozva; tervezési, szervezési munkák költségei, munkabérek /technikus kivitelező esetén/; szállítási, kölcsönzési költségek; a növénylista kiegészítése a növények egységárával, egyéb felmerülő költségek).

● Szabadkézi látványtervek készítése (tetszőlegesen kiválasztott technikával és ábrázolási móddal készült, szabadon választott nézőpontból ábrázolt kerti részlet szabadkézi alkotással bemutatva).

● Gépi látványtervek készítése (tetszőleges – a szabadkézi rajztól azonban különböző – nézőpontból, számítógép segítségével készített kerti kép bemutatása).

A második félév feladatait legkésőbb a tavaszi szünet utáni, második hét végéig kell elkészíteni.

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, az A) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel neki, amelyek érintik az építés, a használatos munkaeszközök, gépek, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételek kérdéskörét.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 8 óra 20 perc

A) vizsgarész: 7 óra 50 perc (A1: 6 óra, A2: 50 perc, A3: 60 perc)

B) vizsgarész 15 perc

C) vizsgarész 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka.

A1: A tervdokumentációban ismertetett kertrészlet / showgarden megépítése

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Szerszámok, berendezések és anyagok használata10
Ergonómia (emelés, fordulás, szállítás), munkavédelem (egyéni védőeszközök használata)5
Hossz, szélesség, lejtés, magassági adatok… pontossága15
Tervhelyesség15
A kerttechnikai elemek megjelenése, összbenyomás a kivitelezés minőségéről10
Növénykiültetés minősége, ültetési technika, öntözés, mulcsozás15
A fajok helyes alkalmazása, igény, méret, szín, textúra figyelembevétele15
Szakmai kérdésekre adott válasz10

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.

A2: 50 db növény felismerése tudományos névvel

A központilag meghatározott növényismereti listákból összeállított 50 db dísznövény, illetve növényi rész felismerése és írásban történő megnevezése a növények tudományos nevével (latin, kettős nevezéktan).

A növények helyes megnevezése kettős (latin) nevezéktannal esetén egy növény megnevezésére 1 pont adható. A csak magyar névvel és/vagy a növények tudományos nevének csak egyik tagjával megnevezett növények (nemzetségnév vagy fajnév) félmegoldásnak számítanak, így ebben az esetben csak 0,5 pont adható a megoldásra. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. A latin nevek helyesírását úgy kell figyelembe venni, hogy a teljes pontszám a hibák számának és súlyosságának figyelembevételével maximum 2 ponttal csökkenthető.

A3: Egy kisebb zöldfelület aktuális fenntartási munkáinak elvégzése, vagy egy kerti kisgép működésének és karbantartásának bemutatása

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Munkafolyamat szervezettség10
Szerszámok, berendezések és anyagok használata15
Ergonómia (emelés, fordulás, szállítás), munkavédelem (egyéni védőeszközök használata)15
Elvégzett feladatok okszerűsége20
Elvégzett feladatok sorrendisége15
Összbenyomás a fenntartás / karbantartás minőségéről15
Szakmai kérdésekre adott válasz10

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül: 70 %. (A1: 60%, A2: 20%, A3: 20%).

B) vizsgarész: portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai:

● a leírtak szakmai tartalma

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés

● koncepció

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül: 20%

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a projektfeladaton belül: 10 %.


Szakmairány megnevezése: Zöldségtermesztő

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Zöldségtermesztés központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

A feladatsor legalább 60 kérdésből álló, elektronikusan, számítógép által generált és értékelt feladatból áll. A feladatok között egyenlő arányban legyen: teszt, rövid választ igénylő feladatok, feleletválasztós rész, ahol a helyes választ három, négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani; reláció analízis, számítási feladatok, ábrafelismerés a következő tanulási eredményekre vonatkozóan:

● zöldségnövények szaporítása, nevelése, betakarítása, tárolása, áruvá készítése

● talajművelési és tápanyagutánpótlási munkák

● növényvédelmi feladatok

● vetőmagtermesztési feladatok

● műszaki ismeretekkel kapcsolatos feladatok

● vállalkozások működtetésével kapcsolatos előírások

● munka-tűz- és környezetvédelmi feladatok

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.

Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Zöldségtermesztés projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása. A portfólió a tanulási eredmények és dokumentumok rendszerezett gyűjteménye, amelyek a tanulási folyamat során keletkeznek.

A portfóliónak tartalmaznia kell a 11.-13. évfolyamokon készített, évfolyamonkénti 2-2 dokumentumot. A dokumentumok minimum 2 oldal terjedelműek legyenek. A portfólió elemeinek elkészítését a képző intézmény hitelesíti.

A 11. évfolyamon:

● Egy szabadon választott, a gyakorlati helyén termesztett zöldségnövény termesztéstechnológiájának saját megfigyelésekkel, fotókkal dokumentált leírása a szaporítástól az értékesítési állapotig.

● Egy termesztő üzemről vagy szakmai rendezvényről készített dokumentum, amely saját megfigyeléseket, fotókat is tartalmaz.

A 12. évfolyamon:

● Egy szabadon választott szabadföldi zöldségnövényről készített, annak fenológiai fázisait bemutató dokumentum, amely tartalmazza az adott időszak jellemző időjárási jellemzőit, a növény fenológiai fázisairól készített fényképeket.

A 13. évfolyamon:

● Egy szabadon választott zöldségnövény termesztésének technológiai terve, a növény       szaporításától (telepítésétől) a betakarításig.

●   Egy számítógépen elkészített, Europass típusú szakmai önéletrajz.

Formája: Elektronikus Word vagy PowerPoint prezentáció, kinyomtatható, vagy projektoros bemutatásra alkalmas dokumentum. A portfólió terjedelme Word dokumentum esetében legalább 12 db A/4-es oldal, PowerPoint prezentáció esetében legalább 25 diából álló dokumentáció. A vizsgázónak a portfóliót az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontig be kell adnia.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka, amely vizsgarész három egymástól elkülönülő részből áll. Egy zöldségtermesztési, egy gépkezelési és egy növényismereti feladatból.

B1: Egy adott zöldségnövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése.

B2: A zöldségtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

B3: A központilag meghatározott növénylistából összeállított 50 db zöldségnövény, illetve növényi rész felismerése és írásban történő megnevezése magyarul.

A növényismereti feladat összeállításánál csak élő növények, illetve növényi részek használhatók.

Az 50 db felismerendő növény, illetve növényi rész az alábbi megoszlásban kell, hogy szerepeljen:

● 10 db zöldségnövény (növényi rész, termés)

● 10 db gyomnövény

● 10 db zöldség palánta

● 10 db zöldség mag

C) vizsgarész: A vizsgarész során a vizsgabizottság, a B) vizsgarészben meghatározott munkafolyamattal kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az előállított termékek felhasználásának, értékesítésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc

A.) vizsgarész: 15 perc

B.) vizsgarész 170 perc (B1: 60 perc, B2: 30 perc, B3: 50 perc)

C.) vizsgarész 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A.) vizsgarész: Portfólió készítése, a vizsga napján történő szóbeli bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása.

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető.

A portfólió értékelésének sajátos szempontjai: A portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez a vizsgaszervező intézmény szempontrendszert, értékelést és értékelőlapot dolgoz ki, az alábbi pontok figyelembevételével:

● a leírt tapasztalatok szakmai tartalma

● az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása

● saját megfigyelések minősége, mennyisége

● kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés

● a szakmai gyakorlatok bemutatása

● egyéni meglátások szakmai megalapozottsága

● külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás

Az A) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %.

B) vizsgarész: A gyakorlat helyszínén végzett gyakorlati vizsgamunka.

B1 vizsgafeladatok:

Egy adott zöldségnövény termesztéstechnológiai munkafolyamatának elvégzése és a zöldségtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

Termesztéstechnológiai feladat

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Eszközök kiválasztása a vizsgafeladat elvégzéséhez10
A vizsgafeladat elvégzésének szükséges előkészítés menete, minősége10
Növényanyag előkészítése10
A konkrét vizsgafeladat elvégzése35
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása5
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás5
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása5
Szakmai kérdésekre adott válasz10

B2 vizsgafeladat:

A zöldségtermesztésben használt gépek működtetése és karbantartása.

Gépkezelési feladat

  Vizsgafeladat  Adható pontszámok
Gép átvétele, indítás előtti ellenőrzés elvégzése10
Motor indítása és a feladat végrehajtása25
Üzemeltetés utáni karbantartási feladatok elvégzése15
Az eszközök, anyagok szakszerű használata10
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása10
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás10
A szükséges szakmai ismeretek helyén való alkalmazása10
Szakmai kérdésekre adott válaszok10

Az adható pontszámok a vizsgafeladat jellegétől függően eltérhetnek.

B3 vizsgafeladat:

A központilag meghatározott növényismereti listából összeállított 50 db zöldségnövény, mag, palánta, növényi rész és gyomnövény felismerése és írásban történő megnevezése a növényi részek, illetve növények magyar nevével.

A növényismeret értékelése az alábbiak alapján történik: A növények/növényi részek helyes megnevezése esetén egy növény/növényi rész megnevezésére 1 pont adható. Így a maximálisan adható pontszám 50 pont. A nagyon helytelenül, olvashatatlanul leírt megnevezésekért nem jár pontszám.

A B) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 70 %. (B1: 25%, B2:

25%, B3: 20%)

C) vizsgarész: A vizsgabizottság a munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon értékeli a vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyát, a szakmai nyelv helyén való alkalmazását.

A C) vizsgarész értékelésének százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 10 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.