Szűrés

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Távközlési alapismeretek

A vizsgatevékenység leírása:

Az interaktív vizsgán a vizsgázónak 25 kérdésből álló tesztet kell megoldania számítógépen. A vizsga a szakirányú oktatás során elsajátított tanulási eredményeket (elsősorban tudáselemeket) méri.

A vizsgatevékenység 25 db, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll.

A kérdések típusai lehetnek:

– feleletválasztós (egy vagy több jó megoldás),

– egyszerűbb számításos (egy jó eredmény),

– rangsorolásos (nagyságrend),

– képek (kapcsolási rajzok, tömbvázlatok) közötti választásos

A tesztnek tartalmaznia kell két elektrotechnikai és két elektronikai egyszerűbb számításos kérdést.

A teszt témaköreit és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámot az alábbi táblázat tartalmazza:

TémakörKérdések száma
Egyenáramú hálózatok3
Váltakozóáramú hálózatok3
Elektronikai alapkapcsolások3
Műveleti erősítők3
Digitális technika alapjai4
Távközlési alapismeretek4
Távközlési rendszerek5
Összesen25

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A kérdések típusuktól függően 1-5 pontot érhetnek, a pontszám emelkedésének tükröznie kell a feladatösszetettségét. A kérdésbankból úgy kell kiválasztani a kérdéseket, hogy azokkal összesen 50 pont legyen elérhető. A teszt értékelése automatizálható kell, hogy legyen.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Távközlési hálózatok építése, beállítása és mérése

A vizsgatevékenység leírása:

1. Portfólió bemutatása

A vizsgázó összegyűjti, lehetőség szerint nyomtatható fájl formátumokban (pl.: PDF) rögzíti a duális képzéshez kapcsolódva (11-13. évfolyamok, kétéves képzés esetén a 13. évfolyam második félév és a 14. évfolyam) – vagy ennek hiányában az iskolai foglalkozások keretein belül – a szakmához kapcsolódó tevékenységeit, elemzéseit.

A portfólió tartalmazza:

 • A duális képzésben vagy ennek hiányában az iskolai keretek között készített saját munkáit, azokhoz kapcsolódó prezentációkat, képeket, jegyzőkönyveket, értékeléseket, okleveleket, tanúsítványokat, elemzéseket és minden egyéb kapcsolható dokumentumot.
 • Tanórai kereten kívüli szakmai munkákhoz (szakkör, egyéb szakmai konzultációk, képzések) kapcsolódó a fejlődést bemutató dokumentumokat.
 • A vizsgázó reflexióját, saját tevékenységének elemzését:

o a feladat sikeres elvégzésének okait, feltételeit;

o segítő, hátráltató körülményeket;

o elemzését arra vonatkozóan, hogy miben korrigálna, javítana tevékenységén.

A tevékenységekről rövid összefoglalót készít a vizsgára való felkészülés során, melyet informatikai eszközök segítségével prezentál a vizsgán.

A portfólió leadásának határideje: a vizsga megkezdése előtt négy héttel.

2. Gyakorlati vizsgamunka

A vizsgafeladat során három témakör feladatait kell a vizsgázóknak megoldani.

I. Távközlési alapfeladatok és mérések

A vizsgázó az alábbi közül, egy feladattípusból (elektrotechnika vagy elektronika vagy távközlési alapfeladatok) vizsgázik:

 • elektrotechnikai alapfeladatok, például:

o egy RC hálózat minősítése

o alaptörvények igazolása ellenállás hálózaton

o egyszerű áramkör építése

 • elektronikai alapfeladatok, például:

o erősítő kapcsolás mérése

o műveleti erősítő mérése,

o digitális kombinációs hálózat mérése

 • távközlési alapfeladatok, például:

o modulációs mérések

o kódolások mérései

o multiplexált jelek mérései

A vizsgafeladat kiválasztása tételhúzással történik. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell a vizsgázónak rögzítenie.

II. IP-hálózatok konfigurálása

A vizsgázók számítógépen keresztül, Packet Tracer szimulációs program segítségével hálózatkonfigurálási feladatot oldanak meg az IP-hálózatokhoz kapcsolódóan.

A vizsgázó több, (minimum három) feladatsorból választ egyet.

A konfigurálási feladatot úgy kell kialakítani, hogy értékelésnél az alábbi pontokat figyelembe lehessen venni:

 • A feladat paramétereinek feldolgozása, topológia ábra értelmezése/elkészítése.
 • A paramétereknek megfelelő IP-címzési terv kialakítása.
 • A paramétereknek megfelelő hálózati eszközök kiválasztása.
 • A paramétereknek megfelelő átviteli közegek kiválasztása, a hálózati eszközök és végberendezések összekötése.
 • Végberendezések és hálózati eszközök IP-címzési és alapvető konfigurációja.
 • További LAN konfigurációk:

o Virtuális LAN konfigurálása.

o Vezeték nélküli hálózatrész konfigurálása.

o Forgalomirányítási konfigurációk.

 • WAN kapcsolat beállítása, címfordítási konfigurációk.
 • Alkalmazási rétegbeli szerver szolgáltatások beállítása (Web, DNS, FTP stb.).
 • Hálózatvédelmi beállítások konfigurálása.
 • Működési ellenőrzések, eredmények dokumentálása:

o A 2. rétegbeli kapcsolatok ellenőrzése, eredmények dokumentálása.

o A 3. rétegbeli kapcsolatok ellenőrzése, eredmények dokumentálása.

o Felső rétegbeli kapcsolatok ellenőrzése, eredmények dokumentálása.

 • Hálózati forgalom monitorozása, eredmények dokumentálása.
 • A hálózat, paramétereknek megfelelő működésének bemutatása.

III. Hálózatépítés és üzemeltetés

A vizsgázó az alábbiak közül, egy feladattípusból (távközlési rendszerek összeállítása és konfigurálása vagy optikai hálózatok építése és mérése vagy hálózatépítési feladatok vagy réz alapú hálózatok kiépítése, szerelése és mérése) vizsgázik:

 • távközlési rendszerek összeállítása és konfigurálása, például:

o telefonhálózat építése és telefonközpont programozása

o kábeltelevíziós fejállomás mérése

o átviteltechnikai berendezés minősítése (BER mérés)

o WAN hálózatok konfigurálása

 • optikai hálózatok építése és mérése, például:

o optikai összeköttetések létesítése hegesztéssel

o optikai szakaszok mérése OTDR-rel

o optikai berendezések interfészének mérése

 • hálózatépítési feladatok, például:

o csatornaszerelés és kábelvezetés

o rendezők szerelése

o végpontok kiépítése és szerelése

 • réz alapú hálózatok kiépítése, szerelése és mérése, például:

o szimmetrikus kábelek szerelése és minősítése

o hibahely keresés és javítás kiépített hálózaton,

o KTV hálózatok szerelése

A vizsgafeladat kiválasztása tételhúzással történik. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell a vizsgázónak rögzítenie.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 390 perc

Portfólió bemutatása: 30 perc

Gyakorlati vizsgamunka: 360 perc

o Távközlési alapfeladatok és mérések: 90 perc

o IP-hálózatok konfigurálása: 90 perc

o Hálózatépítés és üzemeltetés: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80%

Ezen belül:

Portfólió: 10%

Gyakorlati vizsgamunka: 90%

o Távközlési alapfeladatok és mérések vizsgatevékenység aránya a gyakorlati vizsgamunkán belül: 25%

o IP-hálózatok konfigurálása vizsgatevékenység aránya a gyakorlati vizsgamunkán belül: 25%

o Hálózatépítés és üzemeltetés vizsgatevékenység aránya a gyakorlati vizsgamunkán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

A portfólió értékelésének szempontjai:

A feladat értékelésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

A benyújtott dolgozat tartalma, strukturáltsága: 40%

A készített rövid bemutató szerkezete, részletessége 10%

A levont következtetések, tapasztalatok 30%

Előadásmód 20%

Távközlési alapfeladatok és mérések vizsgatevékenység értékelésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

Megvalósítás szakszerűsége: 20%

Mérés, működés eredményessége: 40%

Dokumentálás formája, pontossága: 25%

Vizsgarész bemutatása: 15%

IP-hálózatok konfigurálása vizsgatevékenység értékelésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

Megvalósítás szakszerűsége: 25 %

Megvalósítás, működés eredményessége: 50 %

Dokumentálás minősége: 10 %

Vizsgarész bemutatása: 15 %

Hálózatépítés és üzemeltetés vizsgatevékenység értékelésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:

Megvalósítás szakszerűsége: 30 %

Megvalósítás, működés eredményessége: 40 %

Dokumentálás minősége: 15 %

Vizsgarész bemutatása: 15 %