Szűrés

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Általános gyártás

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyártóvállalat üzleti folyamatainak feldolgozása idegen nyelven – általános gyártás

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat – számítógépes környezetben – szöveges és számítási feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: beszerzési szerződések előkészítése, beszerzési szerződések megkötése, adásvételi szerződésekkel kapcsolatos problémák kezelése, a beszerzés megtervezése, a raktárkészlet kezelése, értékesítési szerződések előkészítése és megkötése, az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos problémák kezelése, a piac megfigyelése és feldolgozása, ár- és kondíciós politika, piackutatás, gyártmánytervezés és fejlesztés, gyártástervezés, gyártásirányítás, termelésirányítás, a munkavállalók védelmére irányadó jogszabályi előírások, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, bérelszámolás és munkaügyi adminisztráció, munkavédelem és munkabiztonság, tűz- és balesetvédelem, a munkáltató kötelezettségei, a munkaerőigény meghatározása és biztosítása, számítások és könyvelések a főbb működési területeken, az éves beszámoló előkészítő könyvelései, az éves beszámoló és annak  kiértékelése, a költség és teljesítmény-elszámolás, teljesköltség-számítás, részköltség-számítás.

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

 • Fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
 • Szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis és az igaz állítást is indokolni kell.
 • Számítási feladatok: a gazdasági elemzésekkel kapcsolatos feladatokhoz szükséges számolási feladatok kijelölése, végrehajtása és a kapott eredmények értelmezése.
 • Bizonylatkitöltés: A pénz-, illetve áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok kitöltése vagy ajánlatkérés, megrendelés megfogalmazása a választott idegen nyelven a mellékelt esettanulmány alapján.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és a vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.
 • Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
 • Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
 • Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.
 • A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza.
 • Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
 • A számítások elvégzéséhez nem programozható számológép használható.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Fogalom-meghatározás 10%
 • Esettanulmány értelmezése 15%
 • Szöveg-kiegészítés 10%
 • Párosítás 10%
 • Feleletválasztás 10%
 • Igaz-hamis állítások megjelölése 10%
 • Számítási feladatok 25%
 • Bizonylatkitöltés 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyártóvállalati projektek menedzselése idegen nyelven – általános gyártás

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgázó a projektmenedzsment területéről kiválasztott  problémát, illetve feladatot dolgoz fel, illetve bemutatja a gyakorlati képzőhelyéről szóló portfólióját. Ennek során konkrét kapcsolódási pontokat kell találnia a feladat és az általa a képzési időszakban a gyakorlati képzést folytató szervezetnél végzett projekt között. A vizsga magában foglalja a saját projektmunka prezentálását, illetve az erre való kritikus reflektálást és a lehetséges optimalizálási potenciálok felmutatását a jövőbeni projektek menedzseléséhez.

A vizsgázó vizsgafeladata egy előzetesen, önállóan elkészített üzemi projekt dokumentációja

és annak prezentálása a vizsgabizottság előtt. A produktum bemutatását követően reflektál, majd válaszol a vizsgabizottság kérdéseire.

A projektdokumentáció terjedelme 5-10 oldal (borító, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek, képek, ábrák nélkül) a formai követelményeket betartva. (Times New Roman,

12-es betűméret, 1,5-es sortávolság)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc felkészülési idő,

20 perc a projekt bemutatása, 15 perc a reflektálás és a kérdések megválaszolása; összesen 45 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Az üzemi projektdokumentáció elkészítésére az utolsó szakképzési évfolyamon kerül sor.
 • A vizsgázónak az elkészített üzemi projektdokumentációt legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtt 30 nappal kell leadnia papír alapon és elektronikusan a vizsgaszervező részére.
 • A leadott üzemi projektdokumentáció alapján a projektmenedzsmentet koordináló személy előzetes értékelést készít, és írásban javaslatot tesz a vizsgabizottságnak a végső értékelésre.

A vizsgafeladat előzetes és végső értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik az alábbi szempontok figyelembe vételével:

 • A munka során alkalmazott lexikális tudás felhasználásának ismertetése a szakmai cselekvőképességen, tanulási eredményen keresztül. 10%
 • A beadott projektmunka és előadott portfólió igényessége. 10%
 • Szakmailag megfelelő, egyéni, kreatív ötleteket tartalmaz. 10%
 • Előadásmód. 15%
 • Szakmai szókincs használata, kifejezésmód. 5%
 • Precizitás. 10%
 • A projekt fázisainak ismertetése. 10%
 • A folyamat során adódott problémahelyzetek, döntési, eljárásbeli kérdések kifejtése (kockázatok, kockázatkezelés). 10%
 • Lehetséges optimalizálási potenciálok felmutatása. 10%
 • Önreflexió. 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Gépjárműgyártás

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyártóvállalat üzleti folyamatainak feldolgozása idegen nyelven – gépjárműgyártás

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat – számítógépes környezetben – szöveges és számítási feladatokból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: beszerzési szerződések előkészítése, beszerzési szerződések megkötése, adásvételi szerződésekkel kapcsolatos problémák kezelése, a beszerzés megtervezése, a raktárkészlet kezelése, értékesítési szerződések előkészítése és megkötése, az adásvételi szerződésekkel kapcsolatos problémák kezelése, a piac megfigyelése és feldolgozása, ár- és kondíciós politika, piackutatás, termékek fejlesztése, a gyártás szervezése, a munkavállalók védelmére irányadó jogszabályi előírások, az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, bérelszámolás és munkaügyi adminisztráció, munkavédelem és munkabiztonság, tűz- és balesetvédelem, a munkáltató kötelezettségei, a munkaerőigény meghatározása és biztosítása, számítások és könyvelések a főbb működési területeken, az éves beszámoló előkészítő könyvelései, az éves beszámoló és annak kiértékelése, a költség- és teljesítmény-elszámolás, teljesköltség-számítás, részköltségszámítás.

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

 • Fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
 • Szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis és az igaz állítást is indokolni kell.
 • Számítási feladatok: a gazdasági elemzésekkel kapcsolatos feladatokhoz szükséges számolási feladatok kijelölése, végrehajtása és a kapott eredmények értelmezése.
 • Bizonylatkitöltés: A pénz-, illetve áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok kitöltése vagy ajánlatkérés, megrendelés megfogalmazása a választott idegen nyelven a mellékelt esettanulmány alapján.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és a vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.
 • Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
 • Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
 • Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.
 • A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza.
 • Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
 • A számítások elvégzéséhez nem programozható számológép használható.

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

 • Fogalom-meghatározás 10%
 • Esettanulmány értelmezése 15%
 • Szöveg-kiegészítés 10%
 • Párosítás 10%
 • Feleletválasztás 10%
 • Igaz-hamis állítások megjelölése 10%
 • Számítási feladatok 25%
 • Bizonylatkitöltés 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyártóvállalati projektek menedzselése idegen nyelven –

gépjárműgyártás

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgázó a projektmenedzsment területéről kiválasztott problémát, illetve feladatot dolgoz fel, illetve bemutatja a gyakorlati képzőhelyéről szóló portfólióját. Ennek során konkrét kapcsolódási pontokat kell találnia a feladat és az általa a képzési időszakban a gyakorlati képzést folytató szervezetnél végzett projekt között. A vizsga magában foglalja a saját projektmunka prezentálását, illetve az erre való kritikus reflektálást és a lehetséges optimalizálási potenciálok felmutatását a jövőbeni projektek menedzseléséhez.

A vizsgázó vizsgafeladata egy előzetesen, önállóan elkészített üzemi projekt dokumentációja

és annak prezentálása a vizsgabizottság előtt. A produktum bemutatását követően reflektál, majd válaszol a vizsgabizottság kérdéseire.

A projektdokumentáció terjedelme 5-10 oldal (borító, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek, képek, ábrák nélkül) a formai követelményeket betartva. (Times New Roman,

12-es betűméret, 1,5-es sortávolság).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc felkészülési idő,

20 perc a projekt bemutatása, 15 perc a reflektálás és a kérdések megválaszolása; összesen 45 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Az üzemi projektdokumentáció elkészítésére az utolsó szakképzési évfolyamon kerül sor.
 • A vizsgázónak az elkészített üzemi projektdokumentációt legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtt 30 nappal kell leadnia papír alapon és elektronikusan a vizsgaszervező részére.
 • A leadott üzemi projektdokumentáció alapján a projektmenedzsmentet koordináló személy előzetes értékelést készít, és írásban javaslatot tesz a vizsgabizottságnak a végső értékelésre.

A vizsgafeladat előzetes és végső értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik az alábbi szempontok figyelembe vételével:

 • A munka során alkalmazott lexikális tudás felhasználásának ismertetése a szakmai cselekvőképességen, tanulási eredményen keresztül. 10%
 • A beadott projektmunka és előadott portfólió igényessége. 10%
 • Szakmailag megfelelő, egyéni, kreatív ötleteket tartalmaz. 10%
 • Előadásmód. 15%
 • Szakmai szókincs használata, kifejezésmód. 5%
 • Precizitás. 10%
 • A projekt fázisainak ismertetése. 10%
 • A folyamat során adódott problémahelyzetek, döntési, eljárásbeli kérdések kifejtése (kockázatok, kockázatkezelés). 10%
 • Lehetséges optimalizálási potenciálok felmutatása. 10%
 • Önreflexió. 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmairány megnevezése: Kereskedelmi logisztika

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Logisztikai tevékenységek idegen nyelven

A vizsgatevékenység leírása: A központi interaktív vizsgafeladat szöveges és számítási feladatokból áll, számítógép használata mellett. A feladatsor az alábbi témák és a hozzájuk tartozó témakörök tanulási eredményét méri:

 • Beszerzéssel kapcsolatos tevékenységek: Beszerzési szerződések előkészítése, beszerzési szerződések megkötése, adásvételi szerződésekkel kapcsolatos problémák kezelése. Szállítóértékelés egy megadott esettanulmány alapján, a kapott eredmények alapján a legmegfelelőbb beszállító kiválasztása. Az árubeszerzés sorrendjének, időrendjének és a rendelési mennyiségeknek a meghatározása MRP segítségével.
 • Vállalati döntések előkészítése: A LEAN elv és a KAIZEN alkalmazása a kereskedelmi logisztikában. A kiszolgálási színvonal mérése esettanulmány alapján, a megadott szempontok figyelembevételével, a javításra szoruló területek azonosítása a kapott eredmények alapján.
 • Készletek kezelése: Készletezési költség kalkulálása. Leltározás, selejtezés és leértékelés, a hozzájuk kötődő bizonylatok kezelése. Leltáreredmény számítása, a hiány vagy többlet lehetséges okainak ismertetése. A készletek nyilvántartásának módjai, nyitó és zárókészlet számítása FIFO, LIFO, FEFO, LOFO, HIFO elv alapján. Átlagköltség, egyszerű, súlyozott és mozgó átlag számítása. ABC elemzés alkalmazása, a kapott eredmények elemzése. Áruazonosítás és árunyomonkövetés.
 • Raktározási feladatok: Az anyagmozgató eszközök használata, az adott eszközzel szállítható áru mennyiségének, sebességének, a szükséges anyagmozgató eszközök számának kiszámítása. Hasznos terület és hasznos térfogat számítása, terület és térfogat kihasználási mutató, forgási sebesség, átlagos raktározási idő, éves átlagos kapacitáskihasználás számolása, a kapott eredmények értékelése. Komissiózás. Áruvédelmi jelölések felismerése.
 • Disztribúció: A disztribúciós csatornák közötti választás esettanulmány alapján. Elosztási szükséglettervezés, DRP alkalmazása.
 • Külkereskedelem: Külkereskedelmi ügyletek közötti választás esettanulmány alapján. Fizetési módok. Adásvételi ár kialakítása, az exportár kiszámolása az INCOTERMS klauzulák alapján.
 • Árutovábbítás megszervezése: Az áru útjának megtervezése az egyes fuvarozási módokhoz kapcsolódó egyezmények betartásával, az árut kísérő fuvarokmányok kitöltése, ellenőrzése. Járattervezés. Fuvardíj és fuvarköltség kalkuláció. Szállítmánybiztosítási kötvény kezelése, kárigény érvényesítése.

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

 • Fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Rövidítések magyarázata idegen nyelven (logisztikai döntések, készletgazdálkodás, fuvarozás, disztribúció témakörökben használt rövidítések, INCOTERMS klauzulák, veszélyes árukhoz kapcsolódó rövidítések)
 • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
 • Szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis és az igaz állítást is indokolni kell.
 • Számítási feladatok: a gazdasági elemzésekkel kapcsolatos feladatokhoz szükséges számolási feladatok kijelölése, végrehajtása és a kapott eredmények értelmezése.
 • Egy bizonylat vagy fuvarokmány (belföldi fuvarlevél, CMR, CIM, B/L, folyami fuvarlevél vagy AWB) kitöltése vagy ajánlatkérés, megrendelés megfogalmazása a választott idegen nyelven a mellékelt esettanulmány alapján.
 • Idegen nyelvű okmányok felismerése (külkereskedelmi számla, növény és állategészségügyi bizonyítvány, származási bizonyítvány, megfelelőségi tanúsítvány, fuvarokmányok, biztosítási kötvény, akkreditív nyitási megbízás).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és a vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.
 • Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
 • Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
 • Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldás esetén adható.
 • A javítás során részpontszám adható.
 • Ha a feladat megoldása során többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárásoktól eltérő megoldások is elfogadhatók.
 • A számítási feladatokhoz nem programozható számológép is használható.

A feladattípusok aránya és értékelése a feladatsoron belül:

 • Fogalom-meghatározás 10%
 • Szövegek kiegészítése 10%
 • Párosítás 10%
 • Feleletválasztás 10%
 • Igaz-hamis állítások 10%
 • Számítási feladatok 30%
 • Bizonylat vagy fuvarokmány kitöltése 15%
 • Okmány felismerés 5%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi logisztikai projektek menedzselése idegen nyelven

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgázó egy, az általa a képzési időszakban a szakképző vállalatnál végzett tevékenységéhez kapcsolódó problémát, feladatot dolgoz fel, melyhez kapcsolódóan írásos projektdokumentációt készít. Bemutatja a gyakorlati képzőhelyéről szóló portfólióját. A gyakorlati vizsgarészhez prezentációt készít és ad elő idegen nyelven, amelyben ismerteti a választott feladatot, illetve azt, hogy hogyan kapcsolódik ez a szakképző vállalatnál végzett tevékenységeihez, reflektál a vállalatnál végzett munkájára. Bemutatja és értékeli az adott terület működését a gyakorlati képzést folytató szervezeten belül, javaslatokat tesz a választott terület esetleges javítására. Válaszol a vizsgabizottság kérdéseire.

A projektdokumentáció terjedelme 5-10 oldal (borító, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek, képek, ábrák nélkül) a formai követelményeket betartva. (Times New Roman,

12-es betűméret, 1,5-es sortávolság)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 10 perc felkészülési idő,

20 perc a projekt bemutatása, 15 perc a reflektálás és a kérdések megválaszolása; összesen 45 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • A projektdokumentáció elkészítésére az utolsó szakképzési évfolyamon kerül sor.
 • A vizsgázónak az elkészített projektdokumentációt legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtt 30 nappal kell leadnia papír alapon és elektronikusan a vizsgaszervező részére.
 • A leadott projektdokumentáció alapján a projektmenedzsmentet koordináló személy előzetes értékelést készít, és írásban javaslatot tesz a vizsgabizottságnak a végső értékelésre.

A vizsgafeladat előzetes és végső értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik az alábbi szempontok figyelembe vételével:

 • A munka során alkalmazott lexikális tudás felhasználásának ismertetése a szakmai cselekvőképességen, tanulási eredményen keresztül. 10%
 • A beadott projektmunka és az előadott portfólió igényessége. 10%
 • Szakmailag megfelelő, egyéni, kreatív ötleteket tartalmaz. 10%
 • Előadásmód. 15%
 • Szakmai szókincs használata, kifejezésmód. 5%
 • Precizitás. 10%
 • A projekt fázisainak ismertetése. 10%
 • A folyamat során adódott problémahelyzetek, döntési, eljárásbeli kérdések kifejtése (kockázatok, kockázatkezelés). 10%
 • Lehetséges optimalizálási potenciálok felmutatása. 10%
 • Önreflexió. 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.