Szűrés

Hulladékfeldolgozó munkatárs

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: A hulladékfeldolgozás alapjai

A vizsgatevékenység leírása:

A központi interaktív vizsgát úgy kell összeállítani, hogy pontszámokban kifejezett tartalmának körülbelül 70%-a hulladékgazdálkodási alapismeretekhez (alapfogalmak, települési és termelési hulladékgazdálkodás, hasznosítás, kezelés, ártalmatlanítás), további 30%-a a hulladékanalízishez kapcsolódjon.

Az interaktív feladatsor feladatainak 70%-át teszt jellegű kérdések alkotják, 20% számítási feladatokból áll, 10% ábra, műszaki rajz felismerés.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Hulladékfeldolgozó tevékenységekből álló projektfeladat és szakmai portfólió bemutatása

A vizsgatevékenység leírása:

A) Hulladékfeldolgozó tevékenységekből álló projektfeladat

A gyakorlati vizsga a hulladékfeldolgozó tárgykörbe tartozó, egymással összefüggő azonosítási, mérési – dokumentálási, valamint szállítási – válogatási – feldolgozási feladatok megoldására épülő projektfeladattal teljesíthető.

A vizsga fejlesztője/szervezője több projektleírást állít össze, amelyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt, és a kiválasztott projektet önállóan megvalósítja. A vizsgázók számára legalább három választási lehetőséget kell biztosítani.

A vizsgafejlesztés során olyan projektleírásokat kell létrehozni, amely leírás strukturáltan tartalmazza:

– A projekt során megoldandó problémákat.

– A problémák megoldásához szükséges és használható eszközöket.

– A problémák megoldásához szükséges információkat, vagy azok elérésének útját.

– A projekt végrehajtása során betartandó összes szabályt.

– A létrehozandó produktumok mennyiségi, formai, kritériumait.

– A vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.

A projektleírást úgy kell összeállítani, hogy a problémák megoldásához mindhárom tevékenységi területről az összes feladatot kelljen alkalmazni. A projektben összesen nyolc feladatnak szerepelnie kell.

Tevékenységi területek:

1. Azonosítási feladat (vegyesen gyűjtött hulladékból):

 • hulladék felismerése,
 • hulladék fizikai vizsgálata szemrevételezéssel illetve mérőeszközzel,
 • hulladék válogatása,
 • besorolása a hulladékjegyzék szerint.

2. Hulladékmérés – dokumentálás:

 • tömegmérés a megfelelő mértékegységek alkalmazásával,
 • kísérődokumentáció, űrlap, nyomtatvány kitöltése.

3. Szállítás, válogatás, feldolgozás (ábra, fotó, műszaki rajz felhasználásával):

 • szilárdhulladék szállításra alkalmazható speciális gépjárművek biztonságos működésének bemutatása egyéni védőeszközök használatával,
 • hulladékhasznosító és feldolgozó gépek, berendezések biztonságos működésének bemutatása egyéni védőeszközök használatával.

B) Szakmai portfólió bemutatása

A szakmai gyakorlati képzés keretében végzett hulladékfeldolgozási tevékenységek bemutatása, ami a

tanuló egy bizonyos hulladékfeldolgozási feladata vagy egy bizonyos időszakban elvégzett munkájáról

szól. Az alábbi lehetőségekből egyet kell kötelezően bemutatnia a vizsgázónak:

 • hulladékgazdálkodási létesítmények,
 • tevékenységek,
 • technológiák, gépek, berendezések,
 • hulladékvizsgálatok és jegyzőkönyveinek bemutatása.

A portfólióban szerepelhet további saját vizsgálat, fotó-dokumentáció, kutatás, az összefüggő szakmai gyakorlaton végzett munka, illetve versenyeredmény. További olyan szabadon választott elemekkel is gazdagítható a portfólió, amelyek bemutatják a vizsgázó személyes attitűdjét, szakmai tanulmányai során a hulladékfeldolgozásról kialakult véleményét, fejlesztési elképzelését. A megadott tárhelyre gyűjtött tartalmakból a vizsgázó egy, a portfólióját bemutató prezentációt állít össze.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: hulladékfeldolgozó tevékenységekből álló projektfeladat 120 perc, szakmai portfólió bemutatása 10 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:

70%, amelyből hulladékfeldolgozó tevékenységekből álló projektfeladat 60%, szakmai portfólió bemutatása 10%.

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) hulladékfeldolgozó tevékenységekből álló projektfeladat értékelése

A projektfeladatot a vizsgaszervező által előre elkészített értékelőlap alapján kell értékelni.

Az értékelőlapot az alábbi szempontok és kritériumok alapján állítja össze a vizsgaszervező:

SzempontEredmény % értékeKritérium
KitűnőNem elfogadható
Projektleírásban szereplő problémafeladatok megoldása.70 %Minden problémát megoldott.Egyetlen problémát sem sikerült megoldania.
Helyes eszközhasználat.10 %A probléma megoldásához szükséges eszközöket (mérőeszközök, digitális eszközök, ábrák, fotók, műszaki rajzok) helyesen, szakszerűen használjaA probléma megoldásához szükséges eszközöket (mérőeszközök, digitális eszközök, ábrák, fotók, műszaki rajzok) szakszerűtlenül használja, vagy nem tudja értelmezni
Projekt megvalósítása során a biztonsági, munkavédelemi szabályokat betartja.10 %A vonatkozó biztonsági, munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.Súlyos munkavédelmi, biztonsági hibát vét.
Projekt leírásban meghatározott formai szabályok betartása10 %A produktum a formai szabályoknak megfelelően jött létre, áttekinthető.A produktum a formai szabályoknak nem megfelelően jött létre és/vagy nem áttekinthető
 100 %  

B) Szakmai portfólió bemutatása

SzempontKritérium
KitűnőNem elfogadható
Bemutatkozás: 0-10 pontRöviden bemutatja önmagát, szakmai céljait.Nincs bemutatkozás
Hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia bemutatásaVizsgázó saját tevékenységei: 0-40 pontA vizsgázó a saját tevékenységét egyértelműen meghatározta a vizsgálat sorában és azt, a bemutatóra fordítható időintervallum alapján, az elvárható mélységben be is mutatta.A vizsgázó a saját tevékenységét nem határozta meg a vizsgálatban és azt nem mutatta be.
Használt eszközök: 0-10 pontA vizsgálathoz szükséges eszközöket az adott vizsgálati lépéshez rendelten bemutatta.A vizsgálati eszközök egyáltalán nem kerültek megemlítésre.
Munkavédelmi szabályok: 0-10 pontA vizsgálat eredményeit röviden és logikusan összefoglalta.Az eredmények bemutatására nem került sor.
Szakmai elhivatottság: 0-10 pontA vizsgázó szakmailag elhivatott, munkájában motivált.A vizsgázó semmilyen kötődést nem mutat az általa végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekhez.
Előadásmód: 1-20 pontA vizsgázó felkészülten, a hallgatósággal interakcióban mutatja be a prezentációját.A vizsgázó felkészületlen, a hallgatóságát figyelmen kívül hagyva mutatja be a prezentációját.
Összes pontszám: 100 pont  

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.