Szűrés

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

3

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: –


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: a Gyermek- és ifjúsági felügyelő szakma tanulási eredményeit felmérő központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység leírása:

Az online vagy írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 35 kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):

● Feleletválasztós tesztsort, amely az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

o Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a megfelelőnek tartott választ, illetve annak betűjelét) 5 darab kérdés,

▪ Az egyszerű feleletválasztásos kérdéssor a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátásra vonatkozó jogszabályi és szakmai tanulási eredményeket méri.

o Asszociáció (Fogalmak és állítások között ki kell megtalálni a logikai kapcsolatot.

Az állítások az egyik („A”), a másik (“B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem igazak („D”) 5 darab feladat,

▪ Az asszociációs feladatsor a gyermek, a csoport, a csoportdinamikai és

konfliktuskezelési tanulási eredményeket méri.

o Relációanalízis (A tesztkérdés helyes megválaszolásához gondosan el kell olvasni az összetett mondatot, amelynek az első része egy állítást tartalmaz, mely lehet igaz állítás, de lehet hamis is. A mondat második része pedig egy indoklást tartalmaz, mely ugyancsak lehet igaz és hamis. Mindezek figyelembevételével az összefüggés-elemző, illetve reláció-analízis típusú tesztkérdésekben öt kombináció adódik, melyeket meg kell találni és betűjelüket megadni) 5 darab feladat,

▪ A relációanalízis feladatsor a szakmai protokollok, utasítások tanulási eredményeit méri.

o Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek betűjelét kell bekarikázni.) 5 darab kérdés.

▪ A hibakereső kérdéssor a gondozás-nevelés feladatok elvégzésének tanulási eredményeit méri.

o Mondatkiegészítés (A mondatkiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az ezek helyére beillesztendő szó teszi igazzá a mondatokat.) 5 darab kiegészítendő mondat.

▪ A mondatkiegészítéses feladatsor felméri a szociális rendszer működése kapcsán megszerzett ismereteket.

o Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelynél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis (H)) 5 darab feladat.

▪ Az igaz-hamis eldöntendő feladatsor az egészségügyi vonatkozású tanulásieredményeket méri.

● Fogalomdefiníció:

o Fogalom meghatározása 1. (5 darab fogalmat definiáljon önállóan)

▪ A vizsgázó a szakterület teljes fogalomtárából kiválasztott 5 db fogalmat definiál.

o Fogalom meghatározás 2. (5 darab definíció alapján jelöli meg a fogalmat)

▪ A vizsgázó a szakma teljes fogalomtárából kiválasztott 5 db fogalomdefiníció alapján nevezi meg a fogalmat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Szakmailag és tartalmilag helyes válaszok értékelhetők. Az értékelés százalékos formában történik.

Értékelési szempontok:

● Feleletválasztós tesztsor, amely az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

o Egyszerű feleletválasztás: jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.

o Asszociáció: jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.

o Relációanalízis: jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.

o Hibakereső egyszerű feleletválasztás: jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.

o Mondatkiegészítés: jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont

értékben.

o Igaz-hamis: jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.

● Fogalomdefiníció:

o Fogalom meghatározása I.: jó válasz esetén kérdésenként 2 pont, összesen 10 pont értékben.

o Fogalom meghatározás II.: jó válasz esetén kérdésenként 2 pont, összesen: 10 pont

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Bemutató

A vizsgatevékenység leírása:

1. vizsgarész: Portfólió:

A gyakorlati helyszín, a gyakorlati tevékenység bemutatása intézménybemutatással és esetleírás alapján, a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése egy előzetesen leadott 10-15 diából álló prezentáció alapján, melyet a vizsgázó a vizsga előtt 30 nappal köteles leadni a vizsgáztató intézménynél. A vizsgabizottság a vizsgázó számára a maximum 5 kérdéstküld, a vizsga előtt 2 nappal, melyet a vizsgázó a vizsgán köteles megválaszolni.

Szempontok a prezentáció elkészítéséhez:

● Gyakorlati intézmény bemutatása

● Intézmény tevékenységének bemutatása

● Gyakorlati tevékenység bemutatása

Javasolt formátum:

● Power Point formátum

● Times New Roman betűtípus,

● minimum 16-os betűméret,

● Terjedelem: 10-15 dia, amelynek nem része a kezdődia

Szempontok az esetleírás elkészítéséhez:

● A kiválasztott gyermek szociokulturális háttere

● Anamnézis

● A gyermek kapcsolatrendszere

● Nevelési környezet

● Szociális-érzelmi fejlettség

● Kommunikáció

● Szabadidő

● Összegzés

● Javaslatok a gyermek fejlődésének támogatására

● Önreflexió

Javasolt formátum:

● Microsoft World formátum

● Times New Roman betűtípus,

● 12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, sorkizárt forma

● Margók: 2,5 cm

● Terjedelem: 7-10 oldal, amelynek nem része az előlap

2. vizsgarész: Demostráció

A szakmai oktatás során megszerzett elméleti tudás bemutatása gyakorlati példán keresztül, tantermi körülmények között. A vizsgázó a vizsgaközpont által összeállított tevékenységlistából választva bemutatja az adott tevékenységet. A tevékenységlistának legalább 5 eleműnek kell lennie. A listában szereplő egy adott tevékenység a szakirányú oktatás szakmai követelményeinek legalább 2, legfeljebb 4 képességét, tudáselemét, felelősségi körét mérheti, attitűdjét vizsgálhatja.

Javasolt tevékenységlista, melynek elvégzését be kell mutatnia a vizsgázónak:

● A gyermek- és ifjúsági felügyelő gondozási feladatainak bemutatása egy esti műszakban.

● A gyermek- és ifjúsági felügyelő gondozási feladatainak bemutatása egy nappali műszakban.

● A gyermekek ellátásához kapcsolódó dokumentációk vezetésének bemutatása.

● A gyermekek oktatásához kapcsolódó feladatok bemutatása

– 3-6 éves korig

– 7-10 éves korig

– 11-14 éves korig

– 15-18 éves korig

● A gyermekek szabadidejének szervezésével összefüggő feladatok bemutatása

– 3-6 éves korig

– 7-10 éves korig

– 11-14 éves korig

– 15-18 éves korig

● Kapcsolattartás során ellátandó feladatok bemutatása.

● Szökési esetek során ellátandó feladatok bemutatása.

● A gyermekek gondozásával összefüggő együttműködések színtereinek bemutatása, a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal együtt.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc (1. vizsgarészm15 perc, 2. vizsgarész 30 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés százalékos formában történik.

Értékelési szempontok a vizsga 1. részéhez:

● Szakmai tartalom minősége: szakszerűség, tényszerűség, tárgyszerűség, érdeklődést keltő jelleg. Mértéktartóan saját tapasztalat/élmény/vélemény is helyet kap(hat) a szakmai tartalom kifejtésében. A bemutató hozzászólásokra alkalmassága, a vizsgázó kérdésekre adott tartalmi válaszai, reagálásainak minősége. (50 %)

● Előadói stílus: felkészültségével, alkalomhoz illő megjelenésével, magatartásával, előadásmódjával, érdeklődésével, kérdésekre adott válaszaival a vizsgázó kifejezi a bemutatott prezentáció tartalmával való azonosulását. (25 %)

● Prezentáció, szemléltetés: a diasor rendezettsége, funkcionalitása, a színek és betűméret megfelelősége, a ppt/szemléltetést támogató jellege, a vizsgázó verbális kommunikációja. (25 %)

Értékelési szempontok a vizsga 2. részéhez:

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgafeladathoz rendelt értékelő lap értékelési szempontjai:

  Kritériumok
SzempontEngedmény %KitűnőNem elfogadható
Tudatosan alakít olyan helyzeteket, választ olyan módszereket, amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára a megfelelő viselkedés, kommunikáció, együttműködés elsajátítását.30 %Eredményesen kezeli a gyermekek életében kialakult konfliktusokat. Támogatja a gyermekek egyéni és másokkal való kommunikációját. Mintát nyújt.A gyermekek életében kialakult konfliktusok kezelésére nem megfelelő stratégiát választ. Nevelési stílusa autokrata.
Felismeri a gyermek fejlődési nehézségeit, adekvát nevelési-gondozási hátteret nyújt.40 %A gyermek fejlődését önmagához viszonyítja, kiválasztja a megfelelő eszközöket. Kommunikációja empatikus. A gyermekekről való gondoskodás során alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseit, önértékelését erősíti.Nem jól ítéli meg a gyermek fejlődési szükségletét. Kommunikációja bíráló, nem bátorítja tevékenységre a gyermeket. A gyermek önállóságra való törekvését gátolja, minősít.
A gyermek társas és érzelmi kompetenciáinak fejlődéséhez mintát és segítséget nyújt.10 %A gyermekek kapcsolati formációit ismerve tervezi meg az együttműködés helyzeteit.Nem veszi figyelembe a spontán érés egyéni különbségeit.
A gyermekek viselkedésének, motivációinak figyelembevételével tervezi és szervezi a beavatkozási stratégiákat, gondozási sorrendet.20 %Az egyes gyermek aznapi pszichikai és fizikai állapotát felismerve kezdeményez tevékenységet.A gyermek jelzéseit nem érti, a tevékenységek nem illeszkednek a gyermek pszichikai állapotához.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.