Szűrés

Webfejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek: –
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: –
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: –
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: –
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább ..…%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Webfejlesztés projektfeladat
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A) Webfejlesztés vizsgaremek vizsgarész

A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex webes alkalmazást kell lefej- lesztenie saját döntése alapján egyénileg választott témában.

Az alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

• Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
• Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít.
• RESTful architektúrának megfelelő szerver és kliens oldali komponenseket egyaránt tartalmaz.
• Szerveroldali renderelést használó komponenst (pl. admin felület) is tartal- maz.
• A kliens oldali komponens egyaránt alkalmas asztali és mobil eszközökön történő használatra.
• A forráskódnak a tiszta kód elveinek megfelelően kell készülnie.
• A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is ré- sze a csomagnak.

A vizsgaremek benyújtásának módja:

A kész csomagot a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz be- nyújtani GitHub vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A meg- osztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• A szoftver forráskódja
• Az adatbázis adatbázismodell-diagramja
• Az adatbázis export fájlja (dump)
• A szoftveralkalmazás dokumentációja

A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a
• szoftver célját
• műszaki megvalósítását
• működését
• forráskódját
A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
B) Webfejlesztés gyakorlati feladat

A vizsgafeladat során a vizsgázónak a vizsgaközpont által meghatározott egyszerű webes alkalmazást kell létrehoznia, mely az alábbi komponenseket és funkciókat valósítja meg:
• Backend programozást (adatbázis lekérdezést is végző, néhány végpontot tartalmazó REST API kiszolgáló létrehozása)
• Frontend programozást (HTML / CSS / JavaScript vagy JavaScript keretrendszer / REST API kliens)
A feladat megoldását a vizsgaközpont által összeállított, a fenti elvárásokon alapu- ló, a vizsga megkezdése előtt titkosan kezelt részletes feladatutasítás és értékelési útmutató alapján kell végezni. A vizsgarészhez a vizsgaközpont a vizsgához ren- delkezésre álló informatikai infrastruktúra használatára, valamint internet elérés igénybevételének módjára vonatkozó útmutatót bocsájt a vizsgázók rendelkezésé- re.
A vizsgafeladat elkészítésére 210 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

A.) Webfejlesztés vizsgaremek vizsgarész:
• az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 15 pont
• adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
• funkcionalitás: 10 pont
• megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
• a kód minősége: 5 pont
• a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
• az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont

B.) Webes alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat vizsgarész:
• A feladatban előírt funkcionalitás: 30 pont
• Adatbáziskezelés: 10 pont
• Kód minősége: 5 pont
A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.