Szűrés

Vertikális kertész

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismeret (a vertikális kertészetben alkalmazható növényfajok)

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A) Vizsgarész: Növényismeret

A növényismereti jegyzékben felsorolt 50 db zöldség-, gyümölcstermő-, fűszer- és dísznövény nagy felbontású, egyértelműen beazonosítható ábrájának (digitális mód) vagy élő növény/növényi részének felismerése és megnevezése kettős nevezéktannal. A felismerendő növények (fajok, fajták, változatok) arányai:

  • 25 db zöldségnövény
  • 5 db gyümölcstermő növény
  • 5 db fűszernövény
  • 10 db lágyszárú dísznövény
  • 5 db fásszárú vagy cserje dísznövény

B) Vizsgarész: Termesztéstechnológiai ismeretek

A tanulási eredményekben megfogalmazott, számítógép által generált, elektronikus, 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat szaporítás, palántanevelés, alkalmazott anyagok, eszközök, berendezések, technológiai elemek témakörben.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc

A) Vizsgarész: 40 perc

B) Vizsgarész: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

A) Vizsgarész: 50 %

B) Vizsgarész: 50 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. A vizsgarészek egyenértékűek, azonos súlyaránnyal számítanak. Minden helyes válaszra 1 pont adható. A vizsgarészeken összesen 100 pont szerezhető.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Vertikális kertészeti termesztés gyakorlata

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Vizsgarész: Portfólió készítése, bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása

A képzésben résztvevő a tanulási folyamat alatt elvégzett tevékenységeit dokumentálja és portfólióba rendezi. A portfólió kötelező elemei a képzésben résztvevő önéletrajza, motivációs levele, egy megismert növényház típus bemutatása, környezeti tényezőinek ismertetése és beállítása, karbantartási és növénygondozási feladatok és az értékesítésre előkészítés ismertetése. A portfólió elkészítésének formája:

Kinyomtatott Word dokumentum, melynek formai követelményei: legfeljebb 30 db A/4 oldal, (mellékletként legfeljebb 5 oldal képanyagot tartalmazhat) betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 pt sorköz). A portfólióhoz elkészítendő egy PowerPoint projektoros bemutatásra alkalmas prezentáció (legfeljebb 15 dia). A portfóliót 10 nappal a vizsga megkezdése előtt kinyomtatott és elektronikus formában is el kell juttatnia a vizsgaközpontba a megadott elérhetőségekre. A vizsgán a vizsgázó röviden ismerteti a portfólióban bemutatott vertikális kertet, és válaszol a feltett kérdésekre.

  • Vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka, amely egy vertikális kertészeti technológiai folyamat elvégzése és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása

Növényismertető alapján kiválasztja a vertikális kertben termeszthető növények magjait. Elvégzi a magvetést, az ültetést, a tápoldat bekeverését. Egy tálca betakarításra alkalmas növényt előkészít az áruértékesítésre (betakarítás, kiadagolás, címkézés, dobozolás, dokumentálás). Összeállítja a növényfal elemeit a rendelkezésre álló anyagok és eszközök segítségével, elvégzi a növények kiválasztását és telepítését, előírás szerint beüzemeli a berendezést.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A) Vizsgarész: 20 perc

B) Vizsgarész: 40 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Vizsgarész: Portfólió bemutatása

Vizsgafeladat / Adható pontszám

Önéletrajz formai és tartalmi követelményeknek való megfelelése 5

Motivációs levél tartalma 5

A prezentáció minősége 5

Előadástechnika 5

Szakmai felkészültség, hitelesség, tartalom A növényház típus bemutatása, környezeti tényezőinek ismertetése és beállítása, karbantartási és növénygondozási feladatok és az értékesítésre előkészítés rövid ismertetése, tájékozottság a témában, lényegkiemelés, szakmai nyelvű beszédkészség alkalmazása 20

A kérdésekre adott válasz 10

Összesen: 50

  • Vizsgarész: Növények szaporításával, gondozásával, telepítésével, betakarításával kapcsolatos feladat

Vizsgafeladat / Adható pontszám

Növényismertető alapján a vertikális kertben termeszthető növények magjainak kiválasztása. 5

Az ültetés elvégzése 5

Tápoldat elkészítése 5

Betakarítás és áruelőkészítés elvégzése 10

Növényfal összeállítása 10

Dokumentáció elkészítése 5

A feladathoz kapcsolódó munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások ismertetése 5

A kérdésekre adott válasz 5

Összesen: 50

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.