Szűrés

Vámügyintéző

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: nincs további feltétel

A képesítő vizsga menetének leírása:

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Áruosztályozás és Vámjogi ismeretek, az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt kérdésekből.

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A) vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek

Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB

(http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/ ) rendszer használatának segítségével oldják meg. A

vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB

rendszer használatát.

A vizsgázók tarifális áruosztályozást végeznek, a Kombinált Nómenklatúrába besorolható

termékek esetében, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával, valamint az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdésekre válaszolnak.

A feladatsor összetétele:

1. A feladatsor 80 %-ban tartalmaz meghatározott áruk áruosztályozását, és az indoklást

az alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább

három, de nem lehet több, mint öt feladat.

2. A feladatsor 20% -ban tartalmaz áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdéseket. A

vizsga feladatok száma legalább 4, de nem lehet több mint 6 feladat.

Az áruosztályozási feladatokban konkrét áruk áruosztályozását kell elvégezni a TARIC WEB

rendszer használatával, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával.

Az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák:

– feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz – előre megadott listából való –

kiválasztását jelenti,

– igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),

– párosító jellegű feladat,

– kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból

stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),

B) vizsgarész: Vámjogi ismeretek

A vizsgarész a következő tanulási eredményeket méri:

Ismeri a Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) rendszerét, adatvédelmi előírásait, a KTF

kiadáshoz kapcsolódó illetékességi, valamint határidőkre vonatkozó szabályokat. Alkalmazni tudja. Ismeri az EU KTF lekérdezési modult, valamint az e-BTI rendszert. Ismeri a

KTF kiadás folyamatát.

Témakörök:

  • vámigazgatási eljárás alapvető szabályai annak európai és nemzeti jogi háttere 20%
  • a vámérték, a származás szabályrendszere 20%
  • a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazása 20%
  • a vámteher/ vámbiztosíték megállapításának módja, menete 20%
  • a jogorvoslati és a szankció rendszer alapvető szabályai 20%

A feladatsor összetétele:

1. A feladatsor 60 % terjedelemben tartalmaz az Egységes Vám-árunyilatkozat kitöltéséhez kapcsolódó feladatokat az oktatásban használt oktató vámszoftver alkalmazásával, továbbá feladatokat a vámjog, a vámeljárások, valamint a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban.

2. A feladatsor 40 % terjedelemben a vámjoggal, a vámigazgatási eljárás szabályaival,

valamint a vámjoghoz kapcsolódó a vámigazgatási eljárásban alkalmazott egyéb jogszabályi ismeretekkel kapcsolatos feladatokat tartalmaz.

A Vámjogi ismeretek vizsgatevékenységhez az alábbi számítógépes segédeszköz alkalmazható:

– Az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/ ),

– Egységes Vámokmány kitöltési útmutató

(https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok )

– Számológép

– Az Egységes Vámokmány kitöltését, vagy az Egységes Vámokmány helytelen adattartamú rovatainak meghatározását az oktatásban alkalmazott vámszoftver segítségével

kell megoldani.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

Áruosztályozási ismeretek 60 perc,

Vámjogi ismeretek 120 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül 75 %

A) vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek 50%,

B) vizsgarész: Vámjogi ismeretek 50 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység értékeléséhez a két feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót kell készíteni. Az értékelési szempontokat az útmutató részletesen tartalmazza.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 60%-át elérte.

Mindkét vizsgarész esetében el kell érni a minimum 60%-ot. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből vizsgázó megoldása nem éri el a 60%-ot.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése:

Komplex Vámjogi esetpélda gyakorlati bemutatása az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt témakörökből

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgázó a sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdheti meg a projektfeladatot.

A vámszakmai szövetségek 50 vámjogi esetpéldája az ágazatért felelős miniszter honlapján

elérhető.

A vizsgázónak a fenti listából általa választott esetpéldáról legalább 12 000, legfeljebb 20 000

karakter terjedelmű, A/4-es méretű vizsgadolgozatot kell készítenie. A vizsgadolgozatban

elemezni kell az esetpéldában szereplő vámjogi kérdést, be kell mutatni az esetpélda által

érintett vámjogi rendelkezések lényegét, valamint az esetpéldából levonható konzekvenciákat.

A vizsgázó a képesítő vizsga megkezdését megelőző 15 munkanappalkorábban a Vizsgaközpontnak megküldi a vizsgadolgozatát. A Vizsgaközpont 8 munkanappal a vizsga előtt a vizsgadolgozatot megküldi a vizsgabizottság tagjai részére.

A vizsgázó az elkészített vizsgadolgozat tartalmát prezentációkészítő szoftver segítségével

készített, 10 perc időtartamú előadás formájában előadja a vizsgabizottság részére, majd a

vizsgabizottság tagjaival az előadáshoz kapcsolódóan szakmai beszélgetést folytat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Értékelési szempontok:

– A téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a vámjogi környezetben 15 pont

– A kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, a felelet

felépítettsége. A projekt feladattal kapcsolatos mondanivalóját önállóan, világosan, választékos megfogalmazásban, a nyelvhelyesség általános szabályainak megfelelően

adta elő 15 pont

– Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása a vámterületet érintően. A dolgozat

bemutatását végig kísérte a vámterület alapfogalmainak következetes, egymásra épülő,

lényegre törő bemutatása, az összefüggések bemutatása 25 pont

– A téma gyakorlatias megközelítése, bemutatása, tématartás, a lényeg kiemelése. Az

összefüggések problémaközpontú bemutatása. Megtalálta és feltárta az összefüggést a

vámjoggal kapcsolatos további területeket érintően a feleletben 25 pont

– A vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége, megalapozottsága 20 pont

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.