Szűrés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési

adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám

(konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló – az ágazatért

felelős miniszter által meghatározott – központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Gazdasági és jogi alapismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Vállalkozások pénzügyei

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Könyvviteli ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Számvitel és adózás digitális környezetben

Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: projektfeladat (megadott dokumentumok alapján a képzésben részt vevő

rögzít, kimutatásokat generál, bevallásokat készít korszerű IT környezetben)

Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi számvitel

Programkövetelmény-modul sorszáma: 6

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul neve: Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

Programkövetelmény-modul sorszáma: 7

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

Programkövetelmény-modul tanulási eredményének – az ágazatért felelős miniszter által

meghatározott – központi mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Adózási ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

Időtartama: 90 perc

A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap (teszt, esszé, számítás)

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi számvitel és Pénzügyi kimutatások öszszeállítása, elemzése és ellenőrzése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.

A) Pénzügyi számvitel:

Gazdasági események értelmezése és rögzítése. A vizsgadolgozat elsősorban gyakorlati feladatmegoldás. A vizsgázó könyvvezetés, beszámolóban szereplő értékadatok kiszámítása, meghatározása és ehhez kapcsolódó elsősorban számítási és elméleti feladatokat old meg. A megkövetelt ismeretanyag a

teljes pénzügyi számviteli spektrumot lefedi.

B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése:

Külső adatok alapján beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése, elemzési

feladatok megoldása a 9.1.7 pontban megadott szakmai követelmények alapján. A vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű kérdéseket, majd konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai elvárásokra is (pl.

a dokumentumkészítés).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A) Pénzügyi számvitel: 180 perc

B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

A) Pénzügyi számvitel: 40%

B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

A) A Pénzügyi számvitel vizsgarész során az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válaszok mennyiben helyesek. A pénzügyi számvitel vizsgarész során a megoldás minőségét a releváns számviteli szabályozás tartalma és a

vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell eldönteni, ezért különösen fontos, hogy a javító rendkívül alapos ismeretekkel rendelkezzen a szakterületről. Az értékelés során figyelemmel kell lenni a levezetésre, vagyis arra, hogy a vizsgázó miként jutott el az általa helyesnek vélt válaszig. Hacsak a javítási-értékelési útmutató nem tiltja, a részben helyes megoldásért részpontot kell adni. Az értékelés során figyelembe kell venni azokat a formai szabályokat is, amelyet a jogszabály vagy a szakmai szokványok megkövetelnek. Főszabály szerint bármilyen helyes

megoldást el kell fogadni. A vizsga természetéből kifolyólag a pénzügyi számvitel vizsgarésznél a helyes válaszok számossága korlátozott (általában egy helyes válasz adható). A pénzügyi számvitel vizsgatevékenység kapcsán az értékelésnél figyelembe kell venni a hibázás tovagyűrűző hatását is, vagyis a következményhibák nem értékelhetők (ismételten) a vizsgázó terhére, kivéve, ha ezt a javításiértékelési útmutató máshogy nem rendeli.

B) A Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válasz mennyiben helyes (ha értelmezhető), vagy mennyiben adekvát és ésszerű (amennyiben a helyesség kategória nem értelmezhető). E vizsgarész során a megoldás minőségét

a megkérdezett terület szabályainak, gyakorlatának és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell megállapítani, ahol pedig ekként releváns, értékelni kell, hogy a vizsgázó válasza/érvelése egy adott kérdés kapcsán mennyire okszerű vagy mennyiben oldja meg a felvetett kérdést, mennyiben informatív az adott megoldás (tipikusan: elemzéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kérdések). A vizsgarész természete miatt tipikusan több lehetséges helyes válasz képzelhető el, amelyből mindent el kell fogadni.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét

vizsgarészében (A) Pénzügyi számvitel és B) Pénzügyi kimutatások összeállítása,

elemzése és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%- át elérte.