Szűrés

Termékdíj ügyintéző

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Áruosztályozás és Termékdíj ismeretek írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szö- vetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: vám- szakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt kérdésekből
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység általános leírása:
Az írásbeli vizsgatevékenység az áruosztályozás és a termékdíj ismeretek elméleti és gyakor- lati tudáselemeinek elsajátítását hivatott lemérni, egy-egy írásbeli feladatlap kitöltése által.
Az írásbeli feladatlap típusfeladatokból áll, melyeket az ágazatért felelős miniszter által köz- zétett KÉRDÉSBANK-ból választanak ki a részletes leírásnak megfelelően. A KÉRDÉS- BANK az adott feladatok megoldását, értékelési-javítási útmutatóját is tartalmazza, a javítást ennek megfelelően kell elvégezni.
A programkövetelmény moduloknak megfelelően az írásbeli vizsga 2 egymástól elkülönülő írásbeli feladatsor teljesítéséből áll.
A) Vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek

Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TA- RIC_WEB rendszer használatát.
A vizsgázók tarifális áruosztályozást végeznek, a Kombinált Nómenklatúrába besorolható termékek esetében, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával, valamint az áruosztályo- záshoz kapcsolódó elméleti kérdésekre válaszolnak.

 1. A feladatsor 80 %-ban tartalmaz meghatározott áruk áruosztályozását, és az indoklást az alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább három, de nem lehet több, mint öt feladat.
 2. A feladatsor 20% -ban tartalmazza az elméleti tudás visszakérdezésére vonatkozó feladato- kat tartalmaz. A vizsga feladatok száma legalább 4, de nem lehet több mint 6 feladat.
  Az áruosztályozási feladatokban konkrét áruk áruosztályozását kell elvégezni a TARIC WEB rendszer használatával, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával.

Az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmaz- zák:

 • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz – előre megadott listából való – kiválasztását jelenti,
 • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű for- mája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
 • párosító jellegű feladat,
 • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),
 • adott termék részletes áruosztályozási indoklása, az alábbiakban részletezett szem- pontok alapján.

A kérdéseket az alábbi témakörökből kell kiválasztani:

 • KN kód, amelynek a meghatározása az adott vizsgafeladat keretében kerül leírásra,
 • a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok,
 • kapcsolódó árucsoportok, vagy vámtarifaszámok rövid ismertetése,
 • kapcsolódó megjegyzések,
 • kapcsolódó HR Magyarázatok és/vagy KN Magyarázatokat,
 • kapcsolódó Áruosztályozási rendelet rendelkezéseit és/ vagy Áruosztályozási Vélemény rendelkezéseit,
 • kapcsolódó Európai Unió Bíróságának ítéletében foglalt – áruosztályozáshoz kapcsolódó – szakmai megállapításokat.
  Az Áruosztályozásra vonatkozó feladatsor kérdéseit úgy kell összeállítani, hogy az áruosztá- lyozásra kerülő termékek a termékdíj köteles termékek köréből kerüljenek kiválasztásra.
  B) Vizsgarész: Termékdíj ismeretek

A vizsgarész a következő tanulási eredményeket méri: a termékdíjas eljárás alapvető szabá- lyait, annak Európai és nemzeti jogi hátterét. A kérdésekben érinteni kell a termékdíj- kötelezettség keletkezését, a termékdíj-kötelezettség teljesítés rendszerét, az átvállalás, vissza- igénylés, a termékdíj raktár intézkedések alkalmazását, a termékdíj megállapításának módját, menetét, a jogorvoslati és a szankció rendszer alapvető szabályait. Az írásbeli feladat az elmé- leti ismeretek mellett a gyakorlathoz szükséges képességeket is egyaránt felméri.
Témakörök:

 • termékdíj kötelezettség teljesítéséhez szükséges bejelentési és bevallási
  nyomtatványok kitöltése megadott adatok és dokumentumok alapján, vagy 25%
 • a megadott adatok és dokumentumok alapján a bejelentés, bevallás vonat- kozásában kitöltött nyomtatványok helytelenül kitöltött rovatainak jelölése,
  valamint a helyes adatok meghatározása 25%
 • fizetendő vagy visszaigényelhető termékdíj érték megállapítása, a termék-
  díjas szabályokra vonatkozó indoklással. 25%
 • termékdíj raktár működése során fizetendő, illetve megtakarítható termék-
  díj megállapítása, termékdíj raktár előnyei, működtetéséhez kapcsolódó kö- 25%

telezettségek bemutatása a termékdíjas szabályokra vonatkozó indoklással.

 1. A feladatsor 60 % terjedelemben tartalmaz termékdíj bejelentési és bevallási nyomtatvány kitöltéséhez kapcsolódó feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által működtetett alkalma- zással, valamint számítási feladatokat a termékdíj és a kapcsolt jogszabályok alkalmazásával.
 2. A feladatsor 40 % terjedelemben elméleti tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat tartalmaz.
  Elméleti tudás visszakérdezése során az alábbi feladatok lehetnek:
 • kifejtős jellegű feladat
 • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz előre megadott listából való kiválasztá- sát jelenti,
 • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
 • párosító jellegű feladat,
 • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból stb. álló válasz megadá- sát, amelynek a pontozása eltérő lehet).

A Termékdíj ismeretek vizsgatevékenységhez az alábbi segédeszköz alkalmazható:

 • az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/ ),
 • környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény mellékletei,
 • környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. Kormányrendelet mellékletei,
 • számológép
 • a bejelentési /bevallásinyomtatványkitöltését vagy az ezen nyomtatványok helytelen adattar- tamú rovatainak meghatározását, az elektronikus felületen lehetővé tévő Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített szoftver segítségével kell megoldani.
 • A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rendszer, valamint bejelentési /bevallási elektronikus nyomtatványok használa- tát. A vizsgázó a vizsgafeladat ismertetése után önálló munkával elvégzi a feladatsoron meg- határozott feladatokat.
  vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Áruosztályozás ismeretek 60 perc
  Termékdíj ismeretek 120 perc.

A modulokhoz igazodó egyes feladatsorokat egymást követően 30 perces szünet tartásával kell teljesíteni a rendelkezésre álló 60 perc, illetve 120 perc időtartamon belül.
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% Áruosztályozás gyakorlati ismeretek 30%,
Termékdíj ismeretek 40 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK használatával a vizsgatevékeny- ség értékeléséhez a két feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót kell készíte- ni. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elmé- leti tantárgyak oktatásához szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte mindkét vizsgarésznél külön.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Termékdíj ügyintézői projektvizsga

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgázónak átfogó ismerettel kell rendelkeznie a Termékdíj ismeretek és az Ügyintézést segítő egyéb szakmai ismeretek területén. A Projektfeladatok a gyakorlati életben található problémaköröket és feladatokat fogja át, amely az ágazatért felelős miniszter honlapján elér- hető, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított, 50 darab példából álló Komplex Termékdíj Esetpéldatárból kerül kiválasztásra.
A vizsgázónak a fenti listából általa választott esetpéldáról 5-10 oldal, A/4-es méretű vizsga- dolgozatot kell készítenie. A vizsgadolgozatban elemezni kell az esetpéldában szereplő ter- mékdíj-jogi kérdést, be kell mutatni az esetpélda által érintett termékdíj jogszabályi rendelke- zések lényegét, valamint az esetpéldából levonható konzekvenciákat.
A vizsgázó a Projektfeladat vizsgatevékenységet csak sikeres írásbeli vizsgarészek teljesítése esetén kezdheti meg.
A vizsgázó a vizsgatevékenység megkezdését megelőző 15 munkanappal korábban a Vizsga- központnak megküldi a vizsgadolgozatát. A Vizsgaközpont 8 munkanappal a vizsga előtt a vizsgadolgozatot megküldi a vizsgabizottság tagjai részére. A vizsga során a vizsgabizottság- nak lehetősége van a kérdések feltevésével megbizonyosodni arról, hogy a vizsgázó birtokol- ja-e, illetve milyen mértékben birtokolja az elvárt tanulási eredményeket, alkalmas-e adott munkatevékenység szakszerű ellátására.
A vizsgázó az elkészített vizsgadolgozat tartalmát 10 perc időtartamú prezentáció formájában előadja a vizsgabizottság részére. Projektfeladat vizsgatevékenység választható módszerei: (Prezi, vagy Ppt)
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Vizsgabizottságnak reálisan, tárgyilagosan és objektíven kell értékelnie. Az értékelés tárgya nem csak a szakmai kompetenciákra terjedhet ki, de a személyes kompetenciákra is, úgymint problémamegoldás; önállóság; kommunikáció stb. A vizsgázó lehetőséget kap a Projektfela-

dat és a kapcsolódó kérdések egybefüggő bemutatására. Ezt követően az esetpéldához kapcso- lódóan a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel. A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó feleletét – a lebonyolítási rendben rögzí- tettek szerint – együttesen vagy külön-külön értékelik.
Értkelési szempontok:

 • A téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a termékdíj szabályozásban. (15 pont)
 • A kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, a felelet felépítettsége. A projekt feladattal kapcsolatos mondanivalóját önállóan, világosan, választé- kos megfogalmazásban, a nyelvhelyesség általános szabályainak megfelelően adta elő. (15 pont)
 • Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása a termékdíjas szakterület érintően. Projekt-feladat bemutatását végig kísérte a termékdíj szabályozás alapfogalmainak következe- tes, egymásra épülő, lényegre törő bemutatása, az összefüggések bemutatása. (25 pont)
 • Esetpéldán keresztül a téma gyakorlatias megközelítése, téma bemutatása, tématartás, a lényeg kiemelése a feleletben. (25 pont)
 • Vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok tényszerűsége, megalapozottsá- ga. (20 pont)

11.3.1 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont- szám legalább 60%-át elérte.