Szűrés

Számítógépes adatrögzítő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek: –

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Hivatalos dokumentum, üzleti levél készí- tése, továbbá irodatechnikai eszközök használatával megadott paraméterekkel rendel- kező dokumentum előállítása
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A) vizsgarész
A vizsgázó 1000-1500 leütés terjedelemben folyamatosan írott szöveget gépel a tízuj- jas vakírás technikáját alkalmazva legalább 100 leütés/perc sebességgel. A gépelt szö- veg, egyéb forrásdokumentumok felhasználásával hivatalos/üzleti levelet szerkeszt vagy egyéb dokumentumot állít össze megadott utasítások alapján, figyelembe véve a levél és dokumentumkészítés szabályait. A hivatalos/üzleti levél vagy egyéb dokumen- tum egy részét a vizsgázó önállóan fogalmazza meg. A dokumentum tartalmához kap- csolódóan táblázatot, kimutatást, grafikont (forrásfájlban előkészítve) készít utasítás alapján, melyet a készülő dokumentumban felhasznál.

B) vizsgarész
A vizsgázó irodatechnikai eszközök használatával egyoldalas, 10 oldal terjedelmű do- kumentumot kétoldalas változatban másol, szkennel és kétoldalasan nyomtat, majd irodatechnikai kellékek használatával két példányban – spirálozott módon vagy hőkötést használva – beköt.
A vizsgarészek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
C) vizsgarész: 120 perc
D) vizsgarész: 60 perc

A vizsgarészek aránya a teljes képesítő vizsgán belül:
E) vizsgarész: 80%
F) vizsgarész: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) vizsgarész feladatai és értékelésük szempontjai:
A/1) Gépírási feladat vizsgarészen belüli aránya: 10 % Feladat leírása: 10 perces másolás
Értékelés: hibának számít a kihagyott szó (névelővel együtt), megváltoztatott, fe- lesleges szó, szórendcsere, összefüggő hiba, gépelési hiba, írásjelhiba, helyesírási hiba. Egy szóban, ha több hiba is van, csak egy hibának számít.

A/2) Táblázatkezelési és grafikonkészítési feladat vizsgarészen belüli aránya: 40 % Feladat leírása: Cím, oszlopok, sorok elrendezése, számítás végzése a megfelelő cellába a helyes adatokkal. Adatok szűrése adott szempontok szerint. Formázás, rendezés adott szempontok szerint. Grafikon, diagram készítése szabályosan, cím, tengelyek elnevezése, megfelelő ábrázolási mód.
Értékelés: A feladatoknál meghatározott pontszám csak akkor adható meg, ha a vizsgázó a műveletsort az utasításnak megfelelően és teljes egészében elvégezte, továbbá az adatbevitellel járó művelet gépírási, helyesírási szempontból is hibát- lan. Részpontszám nem adható.

A/3) Dokumentumszerkesztési feladat vizsgarészen belüli aránya: 50 % Feladat leírása: A másolás szövegének beillesztése a megfelelő helyre, élőfej ké- szítése, logó, cégnév beillesztése, levél adatainak elhelyezése, lábjegyzet készítése, fogalmazás a megfelelő helyen, megadott szempontok szerint, helyes nyelvi for- mában és stílusban, táblázat, grafikon beillesztése.
Értékelés: A feladatoknál meghatározott pontszám csak akkor adható meg, ha a vizsgázó a műveletsort az utasításnak megfelelően és teljes egészében elvégezte, továbbá az adatbevitellel járó művelet gépírási, helyesírási szempontból is hibát- lan. Részpontszám nem adható.

B) vizsgarész feladatai és értékelésük szempontjai:

Értékelési szempontok:
• a feladatra megadott időtartam betartása: 20%
• az irodatechnikai eszközök gyakorlott és biztonságos használata: 60%
• a létrehozott dokumentum külleme és minősége: 20%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.