Szűrés

Szállodai recepciós

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított ta- núsítvány.
Egyéb feltételek:–

Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós feladatai

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a vizsgaszervező által összeállított esettanulmányban meghatározott foglalá- si feltételekre elektronikus levélben visszaigazolás küld, szállodai szoftver segítségévelegy korábbi foglalást a vizsgaszervező által megadott új feltételek szerint áthelyez. Az esettanulmányban megadottak alapján, vendégérkeztetést-elutaztatást hajt végre, szolgáltatásokat terhel és végszámlát állít ki, legalább 2 különböző fizetési módnak megfelelően.
A különböző fizetési módok és pénzhelyettesítők használata POS terminálon, és kész- pénzkezelés
Az esettanulmányban megjelölt adatok alapján elvégzett feladatok dokumentumait a vizsgázó kinyomtatja, vagy a vizsgaszervező által megjelölt helyre elmenti.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Szállodai recepciós írásbeli vizsga értékelőlapja

91 – 100% • a levél tartalma kiváló szakmai ismeretekre utal
• a levél nyelvezete kiváló
• a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhe- lése, végszámla kiállítása hibátlan
• a különböző fizetési módok és pénzhelyettesítők használatával tökéletesen tisztában van, és helyesen alkalmazza az ismereteit

81 – 90% • a levél tartalma szakmailag jó felkészültséget mutat
• a levél nyelvezete helyes vendégkommunikációra utal
• a szakmai szállodai szoftveres munka kisebb hiányossággal si- keres
• a fizettetés során kisebb hibát vétett, ami nem befolyásolja a kasszát

71 – 80% • a levél tartalma kissé hiányos, de célját eléri
• a levél megfogalmazása kívánni valókat hagy maga után
• a vendégforgalmi feladat során segítséget igényelt, de végrehaj- totta
• a vendég fizettetés során több hibát vétett, de helyesbítette

60 – 70% • a levél tartalma a szükséges minimumot tartalmazza
• a levél megfogalmazása még elfogadható
• a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhe-
lése, végszámla kiállítása során több hibát vétett, de segítséggel kijavította
• A vendég fizettetése akadozott, hibákat vétett, segítséget igé- nyelt, de számszakilag helyes volt

0 – 59% • a levél tartalma hiányos
• a levél megfogalmazása elfogadhatatlan
• a foglalás áthelyezése, vendégérkeztetés, szolgáltatások terhe- lése, végszámla kiállítása során bármelyiket segítséggel sem
tudta végrehajtani
• A vendég fizettetése során súlyos hibát vétett, ezért vagy a vendéget, vagy az üzletet károsította

Értékelési szempontok:
 a vizsgázó az írott kommunikációban szakmaiságát tükrözi, az elkészített levél formai és tartalmi előírásai, magyar és idegen nyelven nyelvhelyes.
 a foglalás áthelyezésének helyessége, a foglalás áthelyezése, vendégérkezte- tés, szolgáltatások terhelése, végszámla kiállítása
 a szállodai szoftverrel határozott sebességgel végzi a feladatot.
 pontosan ismeri a lehetséges fizetési módokat és a készpénz helyettesítők használatát, elszámolását.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Szállodai recepciós projektfeladat
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázó a tanulmányai során információkat gyűjt a szállodai szolgáltatásokról, portfóliójában bemutatja legalább kettő, különböző típusú szálloda prospektusát, azok árjegyzékét és az alkalmazott ártípusokat, az interneten információkat gyűjt és doku- mentál a régiót és szálláshelyek környezetét bemutató anyagokból, különös tekintettel a turisztikai látványosságokra, történelmi és kulturális értékekre, programokra és ese- ményekre.
A portfólióban bemutatja a tanulmányai során magyar és valamely világnyelven elekt- ronikusan megírt szállásajánlatait (legalább kettőt), a szállásajánlatokra érkezett fogla- lásokra küldött visszaigazolásait (legalább kettőt) a kiállított gyakorló számlákról késztett digitális másolatokat (legalább kettőt), valamint minden olyan dokumentálha- tó szakmai anyagot, amivel tanulmányai során találkozott és szakmailag érdekesnek és fontosnak vél.
A portfólió követelményei:

Terjedelem: minimum 10, maximum 15 A4-es oldal, fedlap (téma megnevezése, ké- szítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek a mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni.
Betűforma és méret: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság A portfólió leadási határideje: a vizsgaszervező határozza meg
A vizsgázó egy vendég érkezését és távozását szimulálva érkezteti és elutaztatja a vendéget, kulcskártyát készít és tájékoztat, valamint fizettet. Az eljátszott szituációs gyakorlat során a vizsgázó panaszhelyzetet kezel.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Szállodai recepciós projektfeladat értékelőlapja
91 – 100% • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok kiváló szaktu- dásra utalnak
• a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő kommunikáció magyar és idegen nyelven is kiváló
• a szituációs gyakorlat végrehajtása, lendületes, gördülékeny, és szakmailag hibátlan
• a vendégpanasz kezeléses során a szakmai és emberi hozzáállásával vendégelégedettséget képes elérni
81 –90% • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok jó szaktudásra utalnak
• a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során kisebb hibát ejt, ami nem zavarja a megértést
• a szituációs gyakorlat végrehajtása a gyakorlat hiányára utal, de a végrehajtás során a célokat eléri
• a vendégpanasz kezelés a rutin hiányát mutatja, de szakmai és em- beri hozzáállása jó
71 – 80% • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött anyagok szakmai hiá- nyosságokra utalnak
• a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során nem azonnal érthető, ismétlésekre, és magyarázatokra kényszerül
• a szituációs gyakorlat végrehajtása hiányosságokat mutat, és csak segítséggel tudja teljesíteni
• a vendégpanasz kezelése nehézkes, de célját még eléri.
61 – 70% • a projektfeladat végrehajtása során gyűjtött hiányosak, nem mind releváns
• a szituációs gyakorlat során a vendéggel történő magyar és idegen nyelvű kommunikáció során sok hibát vét, megértése nehézségekbe ütközik, és sok segítséget igényel
• a szituációs gyakorlat végrehajtása során sokat hibázik, segítséget igényel, de végre tudja hajtani a feladatot
• a vendégpanasz kezelése elakad, segítségre szorul, de végül sikeres
0 – 60% • Nem gyűjtött anyagokat
• kommunikációja nem érthető, illetve nem érti a vendéget
• a szituációs gyakorlat során a feladatok közül egyet segítséggel sem tud végrehajtani
• a vendégpanasz kezelése sikertelen

Értékelési szempontok:

• a vizsgázó írásban magyar és idegen nyelven a vendégekkel az elvárásoknak megfele- lően kommunikál,
• tájékozottságot tanúsít a vendégeket érdeklő információkról és szakmai érdeklődését mutatja a gyűjtött anyag sokszínűsége, relevanciája.
• A szituációs gyakorlat során a vendéggel folytatott magyar és idegen nyelvi kommu- nikációja szakmailag helytálló és nyelvileg helyes, a hozzáállása határozott és segítő- kész.

Minősítések:
91-100 % JELES (5)
81-90 % JÓ (4)
71-80 % KÖZEPES (3)
60-70 % ELÉGSÉGES (2)
0 – 59 % ELÉGTELEN

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-szám legalább 60 %-át elérte.