Szűrés

Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám

(konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum

60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az

alábbi modulokat foglalja magába: Pénzügyi szervezetek szabályozása, Pénzügyi szervezetek

számvitele és ellenőrzése.

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi szervezetek szabályozása és Pénzügyi szervezetek számvitele és ellenőrzése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.

A) Pénzügyi szervezetek szabályozása: a vizsgázó a szabályozás tartalma alapján az elméleti tudásáról ad számot, a feladatban megadott helyzetet értő módon értékel írásban a 9.1.1 pontban megadott szakmai követelmények alapján kiemelten a következőkre:

 • pénzügyi szervezetek alapításának szabályai
 • tőkemegfelelési szabályok
 • prudenciális szabályok
 • belső szabályozottsággal összefüggő feladatok
 • tevékenységgel kapcsolatos kérdések
 • pénzmosással kapcsolatos feladatok
 • csalás megelőzésével kapcsolatos teendők
 • belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok
 • külső ellenőrzéssel összefüggő feladatok

A feladatok típusai:

 • feleletválasztás (pl. alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
 • feleletalkotás (rövid válasz, esszé, érvelés).

B) Pénzügyi szervezetek számvitele és ellenőrzése: Külső adatok alapján pénzügyi

szervezeti beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése,

elemzési feladatok megoldása a 9.1.2 pontban megadott szakmai követelmények

alapján. A vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű

kérdéseket, majd konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai

elvárásokra is (pl. a dokumentumkészítés).

A feladatok típusai:

 • feleletválasztás (pl. alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
 • számítási feladatok könyvelési és beszámoló összeállítási feladatok megoldása (számszaki) kötelező jelentések egyes kiemelt részeinek elkészítése, azokhoz input generálása

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A) Pénzügyi szervezetek szabályozása: 60 perc

B) Pénzügyi szervezetek számvitele és ellenőrzése: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

A) Pénzügyi szervezetek szabályozása: 20%

B) Pénzügyi szervezetek számvitele és ellenőrzése: 50%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét

vizsgarészében (A) Pénzügyi szervezetek szabályozása és B) Pénzügyi szervezetek

számvitele és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-

át elérte.

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő:

90 – 100 % jeles (5)

80 – 89 % jó (4)

70 – 79 % közepes (3)

60 – 69 % elégséges (2)

 0 – 59 % elégtelen (1)

Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem

éri el a 60%-ot.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi szervezetek számvitele és szabályozása

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

A Pénzügyi szervezetek számvitele és szabályozása projektfeladat egy szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (központi tételsor), mely kiemelten a következőket tartalmazza:

 • pénzügyi szervezetek alapításának szabályai
 • tőkemegfelelési szabályok
 • prudenciális szabályok
 • belső szabályozottsággal összefüggő feladatok
 • tevékenységgel kapcsolatos kérdések
 • pénzmosással kapcsolatos feladatok
 • csalás megelőzésével kapcsolatos teendők
 • belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok
 • külső ellenőrzéssel összefüggő feladatok
 • pénzügyi szervezeti beszámolóval kapcsolatos megjelenítési és értékelési feladatok
 • pénzügyi szervezeti beszámolóval kapcsolatos közzétételi feladatok
 • pénzügyi szervezeti ellenőrzéssel kapcsolatos ismeretek

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési idő 20 perc.

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó

és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a

tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő.

Maximálisan adható pontszám 100 pont.

Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%.

Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 60%-át elérte.