Szűrés

Multimédia-alkalmazásfejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztés alapjai interaktív teszt
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység 30 darab, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt fe- ladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A teszt érté-

kelésének automatizálhatónak kell lennie. A témakörönként a kérdések számát a követ- kező táblázat tartalmazza:

Ssz Témakör Kérdések
száma

 1. A vizuális kommunikáció, a kompozíciós technikák 4
 2. Színelmélet 2
 3. Formatervezés és tipográfia 4
 4. Digitális kép-, hang- és videórögzítő eszközök 3
 5. A digitális média fájltípusai, jellemzőik, konverziós lehetőségek 4
 6. Az online megjelenés jellegzetes formai és technikai adottságai,
  vizuális hatásmechanizmusa 3
 7. CSS stílusleírónyelv animációs tulajdonságai (transform,
  transition, @keyframes rule, animation tulajdonságok) 2
 8. Szakmai terminológia 4
 9. Archiválás digitális lehetőségei, módszerei, szabályai 1
 10. A szerzői jog, a felhasználói szerződés és a személyiségi jog tör-
  vényi előírásai 1
 11. A kreatív-vizuális fejlesztői tevékenységekhez kapcsolódó mun-
  ka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályok 1
 12. CMS, LCMS keretrendszerek 1

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység során összesen 30 pontot lehet elérni. Az értékelésben minden fe- ladat 1 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám nem adható.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése:
Multimédia-alkalmazás vizsgaremek bemutatása és védése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős fejlesztői csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex, online térben működő multimédia-alkalmazást fejleszteniük keretrendszer (CMS, LCMS, multimédiás-keretrendszer) használatával. A témaválasztást és a fejlesztői munkát a vizsgaközponttól kapott részletes feladatutasí- tás és értékelési útmutató alapján kell végezni, mely dokumentumokat a vizsga előtt mi- nimum 40 nappal a vizsgázók számára biztosítani kell.
Az elkészített multimédia-alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:
• A multimédia-alkalmazás készítésének legyen egy jól meghatározható célja és célközönsége.
• Az alkalmazás struktúrája és tartalma legyen alkalmas a kitűzött cél elérésére.
• A funkcionalitást szem előtt tartva a médiaelemek az alkalmazásban az alapvető szabályokat betartva tervezetten, következetesen, esztétikusan és egyensúlyban je- lenjenek meg.
• A külső források mellett a képzés során tanult technikákat alkalmazva saját gyár- tású médiaelemeket is tartalmazzon.
• Az alkalmazás legyen felkészítve a reszponzív megjelenésre.
• Az elkészült alkalmazás szerzői- és személyiségi jogokat ne sértsen.

A vizsgaremek benyújtásának módja:

A kész multimédia-alkalmazást a képesítő vizsga előtt minimum 10 nappal kell a vizs- gabizottsághoz benyújtani a vizsgaközpont által megadott Git- és Web szervereken. A megosztások technikai részleteit a vizsgaközpont által készített feladatutasítás tartal- mazza. A multimédia alkalmazás bemutatását („próba védés”) legalább egyszer a vizsga előtt el kell próbálni, melyről videofelvételt kell a vizsgázónak készíteni és benyújtani. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• A multimédia-alkalmazás forráskódját.
• A védésen használandó prezentációs állományt.
• A képesítő vizsga előtt a „próba védésről” készült videót.
• Projektmunkát röviden bemutató (2000-4000 karakter) readme.md állományt.
• A felhasznált források és a működő multimédia-alkalmazás online elérésének URL címét (szintén a readme.md állományban elhelyezve).

A vizsgatevékenység során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a
• multimédia-alkalmazás célját, célközönségét,
• választott keretrendszert, a felhasznált programokat és eszközöket,
• a tervezés, fejlesztés és publikálás folyamatát, alkalmazott technikákat,
• egy-egy kiragadott, saját készítésű médiaelem elkészítésének technikáját,
• multimédia-alkalmazás működését számítógépen és mobileszközön,
• a csapaton belüli munkamegosztást, a fejlesztési csapatban betöltött szerepét, a fejlesztés során használt projektszervezési eszközöket.

A fentieken túl válaszol a vizsgabizottság által feltett minimum 3 kérdésére. Amennyi- ben a munkacsapat más tagjai is azonos csoportban vizsgáznak, akkor a bemutatót kö- zösen is megtarthatják, de ebben az esetben is biztosítani kell, hogy minden vizsgázó egyenlő arányban vegyen részt a bemutatóban, illetve minden vizsgázónak önállóan kell bemutatnia a saját feladatrészét.
A vizsgaremek elkészítésére rendelkezésre álló idő:

A vizsgaremek elkészítésére minimum 30 napot kell a vizsgázó számára biztosítani.

A feladatutasítással együtt a vizsgázók részére 1-1 pontra bontott, részletes értkélési út- mutatót kell kiadni, melyben a 11.3.5 pont alatt található táblázat 1-15. értékelési szem- pontjait kell tovább részletezni.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A multimédia-alkalmazás vizsgaremek bemutatása és védése vizsgatevékenységre ösz- szesen 70 pont adható a következő táblázat szerint:

Ssz Értékelési szempont Maximális
pontszám

 1. Kitűzött célok és azok megvalósítása 5
 2. Meghatározott célcsoport elérése 3
 3. Kompozíciós szabályok betartása, kép és szöveg elhelyezése,
  aránya, egyensúlya, hangsúlya, vizuális összhatása 4
 4. Tipográfiai szabályok betartása a szöveg megjelenítésénél
  (betűtípus, betűméret, betűstílus, igazítás, elhelyezés) 4
 5. Színek használatának összhangja, színkeverési, színpárosítási
  szempontok betartása 3
 6. Felhasználóbarát, logikusan kialakított menürendszer 3
 7. Szimbólumrendszer (ikonok, logók) egységessége, értelmez-
  hetősége 3
 8. Saját rasztergrafikus médiaelem készítése 5
 9. Saját vektorgrafikus médiaelem készítése 5
 10. Saját videó készítése (ez lehet a „próbavédés” videója is meg-
  felelő szintű utómunka után) 5
 11. Saját animáció készítése 5
 12. Reszponzív megjelenés különböző felbontású kijelzőkön 3
 13. Keretrendszer szolgáltatásainak kihasználása 3
 14. Prezentáció felépítése, minősége a szóbeli védés során 5
 15. Csoportmunka szolgáltatások, verziókövető rendszerek hasz-
  nálata, szerepvállalás mértéke a csoportmunkában 5
 16. Vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok (3×3 pont) 9
  Összesen: 70 pont

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.