Szűrés

Mobilalkalmazás fejlesztő

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: –
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: –
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: – perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: – %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább ..…%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Mobil alkalmazásfejlesztés projektfeladat
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A) Vizsgarész – Mobil alkalmazásfejlesztés vizsgaremek elkészítése és bemutatása

A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex webes alkalmazást kell lefej- lesztenie egyénileg választott témában.
Az alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

• Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
• Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít az alább megoldások közül legalább az egyikkel:
o helyi relációs adattárolással
o Backend as a Service (BaaS) megoldással
o REST API kérésekkel.
• Legalább 5 képernyőt tartalmazzon, melyek közül
o legalább egy képernyő komplex listakezelést
o legalább egy dialógust (pl. űrlap) valósít meg.
• Multimédia funkció (pl. hangrögzítés, hanglejátszás, kamerahasználat)
• Legalább egy, a vizsgázó által készített vagy hozzáadott, külső helyről szár- mazó osztálykönyvtár használ, amely egyedi funkcionalitású vezérlőt valósít meg (pl. grafikon megjelenítése).
• Képernyő független megjelenést biztosít.
• Megfelelő hibakezelés alkalmazásával hibamentes működést biztosít.
• A forráskódnak a tiszta kód elveinek megfelelően kell készülnie.
• A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is ré- sze a csomagnak (képernyőképekkel, rövid videóval).

A vizsgaremek benyújtásának módja:

A kész csomagot a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz be- nyújtani GitHub vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A meg- osztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
• A szoftver forráskódja
• A program telepítőkészlete.
• Az alkalmazott képernyő navigációs modellt (screenflow) bemutató doku- mentum.
• A szoftveralkalmazás dokumentációja

A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a
• szoftver célját,
• műszaki megvalósítását,
• működését,
• forráskódját.

A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.
B) Vizsgarész – Mobil alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat
A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére. Az internetkapcsolat biztosításának módját és formáját az adott vizsgafeladathoz kiadott útmutató tartalmazza. Ennek megfelelően az internetkap- csolat korlátozódhat meghatározott internetes címekre és/vagy hozzáférési időtar- tamra, de mindenképpen biztosítani kell, hogy az internetkapcsolatot a vizsgázók kizárólag általános keresésre használhassák, mással történő kommunikációra vagy a vizsgához célirányosan elkészített anyagok letöltésére ne.
A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy egyszerű, alapfunkciókat megvalósító mobil alkalmazásfejlesztési feladatot kell megoldania. A feladat keretében mini- málisan az alábbi funkciókat kell megvalósítani:
• Listakezelés
• Új elem létrehozása dialógussal
• Elem törlése
• Elem szerkesztése
• Egyszerű menükezelés
• Lokális adatbáziskezelés

A feladat megoldását a vizsgaközpont által összeállított, a fenti elvárásokon alapu- ló, a vizsga megkezdése előtt titkosan kezelt részletes feladatutasítás alapján és ér- tékelési útmutató figyelembevételével kell végezni. A vizsgarészhez a vizsgaköz- pont a vizsgához rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra használatára, vala- mint internet elérés igénybevételének módjára vonatkozó útmutatót bocsájt a vizs- gázók rendelkezésére.
A vizsgafeladat elkészítésére 180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

A.) Vizsgarész – Mobil alkalmazásfejlesztés vizsgaremek elkészítése és bemutatá- sa:
• az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 15 pont
• adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
• funkcionalitás: 10 pont
• megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
• a kód minősége: 5 pont
• a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
• az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont
B.) Vizsgarész – Mobil alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat:
• A feladatban előírt funkcionalitás: 30 pont
• Lokális adatbáziskezelés: 10 pont
• Kód minősége: 5 pont
A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.