Szűrés

Kertészeti árudai eladó

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek: –
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismereti vizsga
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A. Növényismeret: számítógép által generált, 30 kérdésből álló feladatsor, amelyben he- lyet kapnak feleletválasztós tesztkérdések, és rövid válaszokat igénylő kérdések a mor- fológia, és környezeti igények témakörében. – 40 perc
B. Kereskedelmi ismeretek: számítógép által generált, 30 kérdésből álló feladatsor, amelyben helyet kapnak feleletválasztós tesztkérdések, és rövid válaszokat igénylő kérdések a kereskedelem, értékesítés témaköréből – 40 perc
C. A növényismereti jegyzékben felsorolt növények (dísznövények, gyümölcstermő nö- vények, gyógy-, és fűszernövények, zöldségnövények) felismerése és kettős latin ne- vezéktannal illetve magyar névvel történő megnevezése – 45 db – 45 perc
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 125 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A. Teszt, rövid kérdések megválaszolása
B. Teszt, rövid kérdések megválaszolása
C. A növényi részek felismerése, helyes megnevezése, latin név helyes leírása

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.
10.1 Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: A kertészeti árudai eladás és növényisme- ret
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A. Portfólió készítése, a vizsga napján történő bemutatása szóban és az ehhez kapcsolódó szóbeli kérdések megválaszolása.
Tervfeladat elkészítésének szempontjai: portfólió készítése egy szabadon választott, kertészeti árudákban kapható növénycsoportról. A portfólió tartalmazza a főbb rend- szertani és morfológiai ismereteket, a növénycsoport főbb fajinak és fajtáinak bemuta- tását és ezek fontos ápolási, kezelési szempontjait a kertészeti árudákban. Ezt követő- en a vizsgázó bemutatja a kiválasztott növénycsoport áruátvételi, leltározási és raktá- rozási feladatait, valamint bemutatja a kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltésének szabályait, ezt gyakorlatban is elvégzi, bemutatja az adott növénycsoport egy fajtájának eladását szóban, segítő kérdésekkel vagy szituációs gyakorlatban.
A portfólió elkészítésének formája Word dokumentum, a tervfeladatból készült bemutató pe- dig PowerPoint vagy Prezi programokkal készüljön. A portfólió leadásának határidejét a Kép- ző intézmény határozza meg. A portfóliót az oktatók értékeli, és minimum 2 kérdést tesznek fel a portfólió bemutatását követően a vizsgán.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
• A morfológiai tulajdonságok, környezeti igények, fajok és fajták helyes bemutatása
• A leltározás, raktározás és megfelelő növénykezelés szabályainak bemutatása
• A bizonylatok, formanyomtatványok helyes kitöltése
• A szóbeli kérdések helyes kifejtése, kérdések megválaszolása
• Szakmai protokoll betartása
• Kommunikáció minősége
• Előre nem látható helyzetek kezelése
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.