Szűrés

Jövedéki ügyintéző

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési

adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: –

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Áruosztályozás és Jövedéki Ismeretek az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt kérdésekből

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsgatevékenység általános leírása:

Az írásbeli vizsgatevékenység az áruosztályozás és a jövedéki ismeretek elméleti és gyakorlati

tudáselemeinek elsajátítását hivatott lemérni, egy-egy írásbeli feladatlap kitöltése által.

Az írásbeli feladatlap típusfeladatokból áll, melyeket az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK-ból választanak ki a részletes leírásnak megfelelően. A KÉRDÉSBANK

az adott feladatok megoldását, értékelési-javítási útmutatóját is tartalmazza, a javítást ennek

megfelelően kell elvégezni.

A programkövetelmény moduloknak megfelelően az írásbeli vizsga 2 egymástól elkülönülő

írásbeli feladatsor teljesítéséből áll az Áruosztályozási ismeretek és a Jövedéki ismeretek vonatkozásában.

A) Vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek

Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB

(http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A

vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB

rendszer használatát.

A vizsgázók tarifális áruosztályozást végeznek, a Kombinált Nómenklatúrába besorolható termékek esetében, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával, valamint az áruosztályozáshoz

kapcsolódó elméleti kérdésekre válaszolnak.

1. A feladatsor 80 %-ban tartalmaz meghatározott áruk áruosztályozását, és az indoklást az

alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább három, de nem

lehet több, mint öt feladat.

2. A feladatsor 20% -ban tartalmazza az elméleti tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat. A vizsga feladatok száma legalább 4, de nem lehet több mint 6 feladat.

Az áruosztályozási feladatokban konkrét áruk áruosztályozását kell elvégezni a TARIC WEB

rendszer használatával, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával.

Az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák:

– feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz – előre megadott listából való – kiválasztását jelenti,

– igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),

– párosító jellegű feladat,

– kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból

stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),

– adott termék részletes áruosztályozási indoklása, az alábbiakban részletezett szempontok alapján.

A kérdéseknek érintenie kell a Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás témakörét, valamint a

mintavétel szabályait, és az árubesorolás jogforrásait.

Az Áruosztályozásra vonatkozó feladatsor kérdéseit úgy kell összeállítani, hogy az áruosztályozásra kerülő termékek a jövedéki termékek köréből kerüljenek kiválasztásra.

B) Vizsgarész: Jövedéki ismeretek

A vizsgarész a következő tanulási eredményeket méri: a jövedéki eljárás alapvető szabályait,

annak európai és nemzeti jogi hátterét. A kérdésekben érinteni kell a jövedéki termékek körét, a

jövedéki engedélyek típusait, a jövedéki biztosíték megállapításának módját, menetét, a jogorvoslati és a szankció rendszer alapvető szabályait. Az írásbeli feladat az elméleti ismeretek mellett a gyakorlathoz szükséges képességeket is egyaránt felméri.

Témakörök:

a) az jövedéki termékek köre és ismérvei; jövedéki adózás terén alkalmazott

adómegállapítási módok 10%

b) a jövedéki termék mennyiségi megállapításának szabályai, adó alapjául szolgáló mennyiség 10%

c) adókötelezettség keletkezése és megszűnése, a teljesítéséhez kapcsolódó bevallási, szabályok és mentesülés az adófizetési kötelezettség alól; 10%

d) a jövedéki biztosíték rendszer, biztosíték mértéke, típusai 10%

e) az adófelfüggesztési eljárás szabályai; 10%

f) engedélyhez kötött tevékenységek és azok tartalma; nyilvántartásba vételi kötelezettség és bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységek; 10%

g) a kötelezettséget teljesítésének módja és határideje; 10%

h) a különféle eljárásokban alkalmazott jövedéki bizonylatok; adóügyi jelzések szabályai (zárjegy, hivatalos zár) 10%

i) szabadforgalom, jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem szabályai 10%

j) jövedéki területen alkalmazott ellenőrzések szabályai és a jövedéki jogsértésekre alkalmazható jogkövetkezményi rendszer 10%

1. A feladatsor 40 % terjedelemben tartalmazzon a jövedéki szabályozás megismerésének

ellenőrzésére elméleti jellegű feladatokat a fenti témakörben.

Elméleti tudás visszakérdezése során az alábbi feladat-típusok lehetnek:

– Kifejtős jellegű feladat

– feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz – előre megadott listából való – kiválasztását jelenti,

– igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),

– párosító jellegű feladat,

– kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, stb. álló válasz

megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),

2. A feladatsor 60 % terjedelemben gyakorlati tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat

tartalmaz.

A gyakorlati jellegű kérdések az írásbeli vizsgadolgozatban az alábbiakra fókuszálnak:

– a jövedéki termék mennyiségének meghatározása az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben

– a fizetendő, visszaigényelhető adó összegének számítással történő meghatározása

– az elektronikus okmánykitöltési alkalmazások használata

– a megfelelő elektronikus nyomtatvány kiválasztása, kitöltése

– e-TKO, EKO, BKO, szállítólevél és egyéb bizonylatok alkalmazása a gyakorlatban

– tevékenységek minősítése engedélyhez, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötöttség

szempontjából

– tevékenységek jövedéki biztosítékának megállapítása, levezetése, megfelelő nyomtatványon

történő bejelentése

– A jövedéki szabályozásban rögzített események (pl. denaturálás, megsemmisülés, készletfelvétel stb.) bejelentésének szabályai

– figyelembe vehető veszteségek és azok elszámolása.

A Jövedéki ismeretek vizsgatevékenységhez az alábbi számítógépes segédeszköz alkalmazható:

– Az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/ ),

– elektronikus bejelentési/bevallási nyomtatványok

– Számológép program

– A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az ÁNYK program aktuális

verziószámú változatát, valamint valamennyi, NAV által közzétett, jövedéki típusú elektronikus nyomtatványok hozzáférhetőségét ÁNYK-ba való letöltését). A vizsgázó a vizsgafeladat

ismertetése után önálló munkával elvégzi a feladatsoron meghatározott feladatokat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

Áruosztályozás ismeretek 60 perc

Jövedéki ismeretek 120 perc.

A modulokhoz igazodó egyes feladatsorokat egymást követően kell teljesíteni a rendelkezésre

álló 60 percen, illetve 120 percen belül. A feladatsorok egymást követően kerülnek teljesítésre,

az első írásbeli vizsgatevékenységet követően 30 perces szünet tartásával következik a második

írásbeli vizsgarész.

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

A) vizsgarész: Áruosztályozás ismeretek 30%,

B) vizsgarész: Jövedéki ismeretek 40%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK használatával a vizsgatevékenység értékeléséhez a két feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót kell készíteni.

A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti

tantárgyak oktatásához szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 60 %-át elérte.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Jövedéki ügyintézői projektvizsga

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A vizsgázónak átfogó tudással kell rendelkeznie a Jövedéki ismeretek és az Adózás-ügyvitel

modulokban elsajátított tárgykörökben. A Projektfeladat a gyakorlati életben található problémaköröket és feladatokat fogja át, amely az ágazatért felelős miniszter honlapján elérhető, a

Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított, 50 darab példából álló Komplex Jövedéki Esetpéldatárból kerül kiválasztásra.

A vizsgázónak a fenti listából általa választott esetpéldáról 5-10 oldal, A/4-es méretű vizsgadolgozatot kell készítenie. A vizsgadolgozatban elemezni kell az esetpéldában szereplő vámjogi kérdést, be kell mutatni az esetpélda által érintett vámjogi rendelkezések lényegét, valamint

az esetpéldából levonható konzekvenciákat.

A vizsgázó a Projektfeladat vizsgatevékenységet csak sikeres írásbeli vizsgarészek teljesítése

esetén kezdheti el.

A vizsgázó a vizsgatevékenység megkezdését megelőző 15 munkanappal korábban a Vizsgaközpontnak megküldi a vizsgadolgozatát. A Vizsgaközpont 8 munkanappal a vizsga előtt a

vizsgadolgozatot megküldi a vizsgabizottság tagjai részére. A vizsga során a vizsgabizottságnak lehetősége van a kérdések feltevésével megbizonyosodni arról, hogy a vizsgázó birtokoljae, illetve milyen mértékben birtokolja az elvárt tanulási eredményeket, alkalmas-e adott munkatevékenység szakszerű ellátására.

A vizsgázó az elkészített vizsgadolgozat tartalmát 10 perc időtartamú prezentáció formájában

előadja a vizsgabizottság részére. Projektfeladat vizsgatevékenység választható módszerei:

(Prezi, vagy Ppt)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Vizsgabizottságnak reálisan, tárgyilagosan és objektíven kell értékelnie. Az értékelés tárgya

nem csak a szakmai kompetenciákra terjedhet ki, de a személyes kompetenciákra is, úgymint

problémamegoldás; önállóság; kommunikáció stb. A vizsgázó lehetőséget kap a Projektfeladat

és a kapcsolódó kérdések egybefüggő bemutatására. Ezt követően általános jövedéki és az

esetpéldához kapcsolódó kérdéseket tehetnek fel a vizsgabizottság tagjai. A vizsgaelnök és a

vizsgabizottság tagjai a szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó feleletét – a lebonyolítási

rendben rögzítettek szerint – együttesen vagy külön-külön értékelik.

Értékelési szempontok:

– A téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a jövedéki szabályozásban. (15 pont)

– A kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, a felelet

felépítettsége. A projekt feladattal kapcsolatos mondanivalóját önállóan, világosan, választékos

megfogalmazásban, a nyelvhelyesség általános szabályainak megfelelően adta elő. (15 pont)

– Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása a jövedéki szakterület érintően. Projekt-feladat bemutatását végig kísérte a jövedéki jog alapfogalmainak következetes, egymásra

épülő, lényegre törő bemutatása, az összefüggések bemutatása. (25 pont)

– Esetpéldán keresztül a téma gyakorlatias megközelítése, téma bemutatása, tématartás, a

lényeg kiemelése a feleletben. (25 pont)

– Vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok tényszerűsége, megalapozottsága.

(20 pont)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes

pontszám legalább 60 %-át elérte.