Szűrés

IFRS mérlegképes könyvelő

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:


A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt, a programkövetelmény alapján összeállított (min. 1 db) írásbeli feladatot minimum 60%-os szinten teljesítette

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás összeállítása, elemzése

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

IFRS környezetben gazdasági események értelmezése és rögzítése; konszolidált és egyedi szinten egyaránt. A vizsgadolgozat elsősorban gyakorlati feladatmegoldás. A vizsgázó könyvvezetés, beszámolóban szereplő értékadatok kiszámítása, meghatározása és ehhez kapcsolódó elsősorban számítási és elméleti feladatokat old meg. A megkövetelt ismeretanyag a teljes pénzügyi számviteli spektrumot lefedi.

A feladat kiemelten a következőket tartalmazza:

 • A keretszabályok
 • A pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma. · Értékelési elvek és eljárások az IFRS-ekben
 • Az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése
 • Konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a társult vállalkozásokat és a közös szerveződéseket)
 • Beszámolási időszakot követő események számviteli politika változás, becslés változás és hibák kezelése
 • Nyilvános társaságok számára kötelező különleges közzétételek
 • Az IFRS-ek első alkalmazása

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

A vizsga során a megoldás minőségét a releváns számviteli szabályozás tartalma és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell eldönteni, ezért különösen fontos, hogy a vizsgabizottság mérő tagja rendkívül alapos ismeretekkel rendelkezzen a szakterületről. Az értékelés során figyelemmel kell lenni a levezetésre, vagyis arra, hogy a vizsgázó miként jutott el az általa helyesnek vélt válaszig.

Hacsak a javítási-értékelési útmutató nem tiltja, a részben helyes megoldásért részpontot kell adni. Az értékelés során figyelembe kell venni azokat a formai szabályokat is, amelyet a jogszabály vagy a szakmai szokványok megkövetelnek. Főszabály szerint bármilyen helyes megoldást el kell fogadni. A vizsga természetéből kifolyólag a vizsgatevékenységnél a helyes válaszok számossága korlátozott (általában egy helyes válasz adható). A vizsgatevékenység kapcsán az értékelésnél figyelembe kell venni a hibázás tovagyűrűző hatását is, vagyis a következményhibák nem értékelhetők (ismételten) a vizsgázó terhére, kivéve, ha ezt a javítási-értékelési útmutató máshogy nem rendeli.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 – 100% jeles (5)

80 – 89% jó (4)

70 – 79% közepes (3)

60 – 69% elégséges (2)

0 – 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a teljes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

A vizsgatevékenység megnevezése: Az IFRS-ek elméleti szabályozása

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

Az IFRS-ek elméleti szabályozása projektfeladat szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (köz[1]ponti tételsor), mely kiemelten a következőket tartalmazza:

 • Az IFRS-ek alkalmazási lehetőségei
 • A keretszabályok
 • A pénzügyi kimutatások részei, elemi és azok prezentálása. A pénzügyi kimutatások tartalma.
 • Értékelési elvek és eljárások az IFRS-ekben
 • Az egyes vagyoni elemek és eredményképző tételek megjelenítése értékelése és a kapcsolódó közzétételek; ezek számviteli kezelése
 • Konszolidált pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos ismeretek (ideértve az üzleti kombinációk elszámolását is, a társult vállalkozásokat és a közös szerveződéseket)
 • Beszámolási időszakot követő események számviteli politika változás, becslés változás és hibák kezelése
 • Nyilvános társaságok számára kötelező különleges közzétételek
 • Az IFRS-ek első alkalmazása
 • Az IFRS-ekkel kapcsolatos aktuális kérdések (folyamatban lévő fejlesztések)

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési idő 20 perc.