Szűrés

Faápoló

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Növény ismeret, alaktan, faápolás, munkavédelem
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
a: növényismeret
A növényismereti jegyzékben felsorolt 50 db fafaj felismerése és megnevezése tudományos névvel, kettős nevezéktannal.
b: alaktan
45 feleletválasztós, valamint rövid választ igénylő kérdéseket tartalmazó feladatsor az egészséges gyökér, gyökérnyak, törzs, korona, koronalap és a gyökér, gyökérnyak, törzs, koronaalap, korona rendellenesség témakörében.
c: faápolás
45 feleletválasztós, valamint rövid választ igénylő kérdéseket tartalmazó feladatsor az életfeltételek javítása, gyökérkezelések, fasebészet, metszés, statikai megerősítés, fa- védelmi intézkedések témakörében.
d: munkavédelem, faápolás jogi szabályozása
10 feleletválasztós kérdéseket tartalmazó feladatsor a munkavédelem, faápolás jogi szabályozása témakörében.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc a: 30 perc
b: 60 perc
c: 60 perc
d: 30 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: a vizsgarész:
növény felismerés = 1 pont; latin név helyesírása = 1 pont
az összesen megszerezhető pontok száma: 100

b vizsgarész:
egy kérdésre adott jó válasz = 1 pont
az összesen megszerezhető pontok száma: 45

c vizsgarész:
egy kérdésre adott jó válasz = 1 pont
az összesen megszerezhető pontok száma: 45
d vizsgarész:
egy kérdésre adott jó válasz = 1 pont
az összesen megszerezhető pontok száma: 10

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: környezetbiztonsági favizsgálat
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsga helyszínén kijelölt fát kell a vizsgázónak, a vizsgáztató jelenlétében egyszerű favizsgáló eszközökkel, földről, szemrevételezéssel megvizsgálni és a vizsgálat ered- ményét a vizsgáló rendelkezésére bocsátott adatlapba rögzíteni.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

értékelési szempontok adható pontszám
a vizsgálat sorrendjének betartása 5
a favizsgálati eszközök helyes használata 5
a környezet vizsgálata 5
a fa vizsgálata 5
megfelelő következtetések levonása 20
adatlap kitöltése 5
szakmai kérdésekre adott válasz 5
összesen: 50

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.