Szűrés

Biztosítóberendezés-műszerész

3

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: A jelfogófüggéses biztosítóberendezések általános működési alapjai
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
• 6 db feleletalkotós kérdés a jelfogófüggéses rendszerű állomási és vonali biztosítóberendezések áramkörei témakörből.

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
• Vasúti jelfogófüggéses biztosítóberendezés kapcsolási rajza. A feleletalko- tós feladatok megoldása az áramkör működésére vonatkozó rendszerisme- reten alapszik.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 80 – 100 % jeles (5)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.
Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése: Hibakeresés és elhárítás vasúti biztosítóbe- rendezésben
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenységnek tartal- maznia kell egy egyszerű vagy összetett vasúti biztosítóberendezési kapcsolási rajz alapján az adott vasúti biztosítóberendezésben vagy annak részegységében előállított mechanikus vagy villamos meghibásodás meghatározását, annak elhárítását és a szük- séges dokumentáció elkészítését.
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
• A tanuló képes a megfelelő mérőműszerek, eszközök kiválasztásával és alkalmazásával a hibahely behatárolására. 40%
• Összeállította a hibás alkatrész cseréjéhez szükséges alkatrészeket, szerszámokat, cseredarabot, munkavédelmi eszközöket, és kicserélte a hibás alkatrészt. 20%
• Technológiai utasítás alapján elvégezte a kicserélt alkatrész beszabályozását és ellenőrzését, és dokumentálta ezeket a műveleteket. 20%
• A vizsgatevékenység szóbeli bemutatása. 20%
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.