Szűrés

Automata öntözőrendszer építő és karbantartó

3

Megnevezése: Automata öntözőrendszer építő és karbantartó

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít- vány.
Egyéb feltételek:
Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése:
Automata öntözőrendszer tervezési, építési ismeretek
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység 40 db, írásban vagy számítógépen megoldandó feladatból áll. A vizsga- kérdések lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, vála- szok illesztése) is, de jellemzően egyszerű számítási, kifejtős és feleletalkotó feladatok.
Az írásbeli vizsga témaköreit és az egyes témakörökhöz tartozó kérdésszámot az alábbi táblá- zat tartalmazza:

Témakör Kérdések száma
A növényi vízigény, a talajféleségek, víztakarékos öntözés megvalósítá-
sa. Öntözőrendszer tervezés. 5 db
Az öntözés egyenletességi mutatóinak megismerése és használatuk elsa-
játítása. Öntözőrendszerrel szemben támasztott követelmények. 3 db
Hidraulika, vízforrások tulajdonságai. Közterületi kivitelezés. 6 db
Az öntözés vezérlése, érzékelői és egyéb elektromos berendezései. 6 db
A víz szűrése. Mikroöntözés. 6 db
Csőhálózatok, gyorskötő idomok technikai jellemzői, szerelése. 6 db
Műanyagcső hegesztés. 8 db
Összesen 40 db

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható válaszokat és pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Projektfeladat
A vizsgatevékenység megnevezése:
A) Műanyagcső-hegesztés gyakorlat
B) Automata öntözőrendszer építése, karbantartása

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A vizsgatevékenység célja a tanulási eredmények mérése és értékelése.

A vizsgázó az alábbi gyakorlati tevékenységeket hajtja végre:
A) A Műanyagcső-hegesztés gyakorlat vizsgarészen (60 perc) a vizsgázó az alábbi gyakorlati tevékenységeket hajtja végre:
• a megkapott tervdokumentáció alapján a munkaterület, a szükséges csőanyagok és szerelvények előkészítése, ellenőrzése
• a hegesztőberendezés előkészítése és beállítása a csatlakozó csővezetékek méretre szabása, a tisztítandó felület megjelölése, a hegesztési felületek előkészítése (zsírtala- nítás, oxidréteg eltávolítása), hegesztési folyamat elvégzése a technológiai utasítás szerint
• a szükséges ellenőrzési feladatok elvégzése
• hegesztési varrat jelölése
• dokumentálási feladatok elvégzése
• a hulladékok összetakarítása; a maradék anyagok és a szerszámok megfelelő elhelye- zése, a munkaterület átadása
• a munkavégzés befejezése után az elvégzett munka szóbeli ismertetése és indokolása
• a vizsgamunkával kapcsolatos kérdések megválaszolása.

B) Az Automata öntözőrendszer építése, karbantartása vizsgarész (120 perc) feladatai során a vizsgázónak tervdokumentáció alapján automata öntözőrendszer kiépítésének feladatait és, vagy karbantartási, üzemeltetési feladatokat kell végrehajtani, valamint a vizsgafeladatokkal kapcsolatos kérdésekre válaszolni.
A feladatok összeállításakor az alábbi tevékenységek vehetők figyelembe:
• az öntözőrendszer helyének kitűzése
• árok ásása, visszatemetése
• csőhálózat telepítése, idomok szerelése, szelepdoboz elhelyezése
• szivattyú beépítése, üzemeltetése, karbantartása
• vízforráshoz csatlakoztatás
• szűrők beépítése, üzemeltetése, karbantartása
• Venturi csöves készülék beépítése, beszabályozása
• szelepek, szórófejek, csepegtetőcsövek, fúvókák elhelyezése, üzemeltetése, karbantar- tása
• vezérlőegység beiktatása, programozása, érzékelők elhelyezése, beállítása,
• téliesítési, tavaszi üzembe helyezési munkák elvégzése, hidraulikai és elektromos hi- bák feltárása, megszüntetése.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az A) vizsgarész értékelése:

Értékelési szempontok Súlyozás
Hegesztéstechnológiai lépések betartása 30%
Vizuális és helyszíni roncsolásos vizsgálati megfelelőség 40%
Méretpontosság 10%
Szóbeli beszámoló 10%
Dokumentálás, varratjelölés 10%

A B) vizsgarész értékelése:

Értékelési szempontok Súlyozás
Eszközök, anyagok kiválasztása, előkészítése 10%
A vizsgafeladat szakszerű elvégzése 50%
Az eszközök, anyagok szakszerű használata 5%
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 10%
A feladat begyakorlottsága, önállóság, precizitás 10%
Szakmai kérdésekre adott válasz 15%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.