Szűrés

Adótanácsadó

3

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló – az ágazatért felelős miniszter által meghatározott – központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Az adóigazgatás általános és speciális szabályai Programkövetelmény-modul sorszáma: 3

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé), kiemelten a következő jogi elemekre:

a) adózás rendje,

b) adóigazgatási eljárás,

c) adóvégrehajtás

Programkövetelmény-modul neve: A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek Programkövetelmény-modul sorszáma: 4

Időtartama: 180 perc

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás)

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%.

Témakörök: Az általános forgalmi adó, jövedéki adó, vámismeretek.

Programkövetelmény-modul neve: Jövedelemadózás és járulékfizetés

Programkövetelmény-modul sorszáma: 5

Időtartama: 180 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, tb járulékok (alapvetőszabályok), társasági adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.

Programkövetelmény-modul neve: Egyéb adók, illetékek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 6

Időtartama: 120 perc

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások;

feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: gépjárműadó, cégautóadó, helyi adók, települési adó szabályai részletes ismerete, továbbá a különadók alapvető szabályai.

Programkövetelmény-modul tanulási eredményének – az ágazatért felelős miniszter által meghatározott – központi mérése:

Programkövetelmény-modul neve: Jogi feladatok a gyakorlatban

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1

Időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő: 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak, kiemelten

 1. kötelmi jog
 2. büntető jog/munkajog
 3. közigazgatási hatósági eljárás/ a bíróságok szerepe az adójogi viták eldöntésében

Programkövetelmény-modul neve: Számviteli ismeretek

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2

Időtartama: 180 perc

A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap (teszt, esszé: 40%; számítás: 60%), kiemelten a következő témakörökben: a számviteli törvény rendelkezéseinek és a számviteli bizonylatoknak az ismerete, főkönyvi kivonat és cash flow kimutatás értelmezése, a vállalkozás eredményének, vagyonának meghatározása, alapvető könyvelési tételek ismeretének ellenőrzése komplex feladatok formájában.

Programkövetelmény-modul neve: Adótanácsadás, adókommunikáció

Programkövetelmény-modul sorszáma: 7

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc)

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek az adótanácsadói tevékenységhez kapcsolódó szituációkra irányulnak.

Írásbeli vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex elméleti ismerete

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a következő témakörökből kerül összeállításra:

 1. Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás
 2. Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó
 3. Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok
 4. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, különadók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)

A feladatok típusai:

 • feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
 • feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszé, érvelés, rezümé, számítási feladat).

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

90 – 100% jeles (5)

80 – 89% jó (4)

70 – 79% közepes (3)

60 – 69% elégséges (2)

0 – 59% elégtelen (1)

A javítóvizsgán a tejes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex gyakorlati ismerete

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely gyakorlati esetfeldolgozást tartalmaz az alábbi témakörökből a) – d) részfeladatokkal:

 1. Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás
 2. Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó
 3. Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok,
 4. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, különadók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó

A vizsgázó a bizottsággal gyakorlatorientált szakmai beszélgetést folytat.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A projektfeladat maximális pontszáma100 pont, mely részfeladatonként 25-25 pont.

Szakmai tartalom: 50%; kommunikációs képesség: 20 %; problémamegoldó képesség: 30%.

Amennyiben a vizsgázó egy részfeladata nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben az összteljesítménye maximum 70%-ra értékelhető.

Póttételt abból a részfeladatból kell húznia, melyből a vizsgázó teljesítménye 60% alatti.